Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs atbalstīts lēmums par, tostarp 600 000 eiro nekustamā īpašuma Koku ielā 10 iegādei bērnudārza izveidei.

Tāpat, ar mērķi paaugstināt pieejamo vietu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, Pilsētas attīstības komitejas sēdē atbalstīts lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādi ēkas izbūvei Liedaga ielā 6, kuru pēc projekta realizācijas plānots iznomāt privātam komersantam pirmsskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Ņemot vērā Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam un Liepājas pilsētas attīstības programmā 2015. – 2020. gadam izvirzītās prioritātes un stratēģiskos mērķus, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vietu nodrošināšanu Liepājas pilsētā reģistrētiem bērniem, īpašuma iegāde Koku ielā 10, izskatot dažādus scenārijus, tika atzīts kā operatīvākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums.

Ēkā, kas kādreiz jau pildījusi pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas, plānots atvērt 12 grupiņas, nodrošinot vietu aptuveni 200 bērniem.

Konkrētais nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 7 379 kvadrātmetru platībā un divām ēkām; Liepājas pilsētas pašvaldība to iegādāsies no  uzņēmuma SIA "V.O.V.A." par kopējo summu 600 000 eiro.

Par 2019. gada attīstības budžeta grozījumu pieprasījumā iekļautajām pozīcijām, tostarp nepieciešamajiem 600 000 eiro nekustamā īpašuma Koku ielā 10 iegādei, gala lēmums būs jāpieņem Liepājas pilsētas domei.

Izvērtējot bērnu skaitu Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu rindas reģistrā, plānoto uzņemamo bērnu skaitu pirmsskolas iestādēs un bērnu dzimstību Liepājā, secināts, ka aptuveni 400 bērniem trūkst vietu pirmsskolas izglītības iestādēs. Līdz ar to tiek apzinātas arī turpmākās iespējas rindu mazināšanai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Interesi par alternatīva pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu Liepājas iedzīvotājiem izrādījuši arī privāti komersanti, tāpēc pašvaldībā izskatīta iespējas šāda risinājuma attīstībai. Atbilstoši pilsētas teritoriālajam plānojumam pašvaldībai piederošais zemesgabals Liedaga ielā 6 paredzēts izglītības funkciju nodrošināšanai, un minētās teritorijas sakārtošanu, tai skaitā izglītības iestādes izbūvi, iespējams īstenot Eiropas struktūrfondu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros. Līdz ar to šodien Pilsētas attīstības komitejā atbalstīts lēmums par tehniskās dokumentācijas izstrādi ēkas izbūvei Liedaga ielā 6.

Projekta īstenošanas secīgie soļi paredz tehniskās dokumentācijas izstrādi, projekta sagatavošanu finansējuma saņemšanai, būvniecību un atklāta konkursa par nomas tiesībām organizēšanu. Komersantam, kurš iegūs nomas tiesības būs jānodrošina ēkā pirmsskolas izglītības pakalpojumi un jāveic ieguldījumi savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tādējādi liepājniekiem būs iespēja izvēlēties privātas pirmsskolas izglītības pakalpojumus, un vienlaicīgi īstenotais projekts veicinās uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību pilsētā.

Realizējot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izbūvi Koku ielā 10 un privātās pirmsskolas izglītības iestādes izbūvi Liedaga ielā 6, kopējais pieejamo vietu skaits Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēs varētu palielināties par aptuveni 300 – 350 vietām, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Agija Tērauda.