Pašvaldības budžets pildās labi, tāpēc ir iespēja sadalīt papildu līdzekļus domes lēmumu izpildei un iesākto projektu turpināšanai, ceturtdien secināja deputāti.

Par budžeta grozījumiem Finanšu komitejas sēdē 7.maijā ziņoja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs.

Pašvaldības pamatbudžeta sadaļā "Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma" tiek plānoti ieņēmumi 913 803 eiro no SIA "Liepājas enerģija" dividendēm.

Pašvaldības pamatbudžeta sadaļā "Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas" plānoti papildus ieņēmumi 13 970 eiro apmērā, (zemesgabala 14.novembra bulvārī 99 pārdošana, demontēto ielu apgaismojuma elementu pārdošana izsolē).

Plānota arī nepieciešamo kredītresursu piesaiste 1 383 247 eiro apmērā, t.sk. 496 251 eiro – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas renovācijas turpināšanai un 886 996 eiro – ieguldījumam SIA "Liepājas tramvajs" pamatkapitālā sliežu ceļu sakārtošanai.

Aizdevumu atmaksa samazinās par 237 139 eiro, jo plānotais finansējums nepieciešams projektu īstenošanai.

Tiek palielināti maksas pakalpojumu ieņēmumi Sporta pārvaldei un veikti arī grozījumi apstiprinātā budžeta ietvaros.

Ar grozījumiem budžetā no pamatbudžeta papildu ieņēmumiem tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums domes lēmumu izpildei un iesākto projektu pabeigšanai un turpināšanai, tajā skaitā:
nekustamā īpašuma "Villa Alma" iegādei – 77 200 eiro;

daudzdzīvokļu mikrorajonu iekškvartālu labiekārtošanas programmas turpināšanai – 713 000 eiro;

pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai – 50 000 eiro,

vingrošanas sporta laukumu un velo novietņu izveidei – 100 803 eiro;

ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu tehnisko projektu izstrādei – 50 000 eiro;

ēkas Flotes ielā 3 nojaukšanai (tehniskā projekta izstrādei) – 10 000 eiro;

daudzfunkcionālā centra "Lielais Dzintars" ieguldījumam telpu aprīkojumā pamatlīdzekļu iegādei ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai – 30 000 eiro;

lielā baseina telpas kosmētiskajam remontam Dunikas ielā 9/11 – 39 195 eiro.