Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes sagatavoto apstādījumu uzraudzības komisijas 16.decembra izbraukuma sēdes protokola izrakstu.

Šis ir komisijas 2013.gada pēdējās, 16.decembra, sēdes protokols, 9.decembrī plānotā sēde nav notikusi, portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas speciāliste Dace Ķēde.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ


D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Ezera ielā 60.
2.Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Raiņa ielā.
3.Par bērza nozāģēšanu Pīlādžu ielā 8.
4.Par bīstamu vītolu Siļķu ielā 18A.
5.Par vītola apzāģēšanu Siļķu ielā 29.
6.Par egles pārstādīšanu Noliktavas ielā 9A.
7.Par koku ciršanu Noliktavas ielā 5.
8.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Pļavu ielā 36.
9.Par ozola nozāģēšanu Pērkones ielā 27.
10.Par kokiemVites ielā 9.
11.Par 2 koku ciršanu Lielajā ielā 9.
12.Par papelēm pie nama Klaipēdas ielā 134.
13.Par bojātu koku pie Arnolda ielas 13.
14.Par divu koku nociršanu Bāriņu ielā 27.
15.Par koka nozāģēšanu Ausekļa ielā 8.
16.Par 2 bērzu nozāģēšanu Peldu ielā 5.

1.#
Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Ezera ielā 60
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par 2 koku ciršanas ieceri Ezera ielā 60. Saņemtas 17 anketas, kurās koku ciršanu atbalsta 7 respondenti. Daļēji koku ciršanu atbalsta 4 respondenti, norādot, ka piekrīt vienas liepas nociršanai. Koku ciršanu neatbalsta 6 respondenti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2. maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par liepas, kas aug pie nama Ezera ielā 60, ciršanu saistībā ar teritorijas labiekārtošanu ir 51 cm x 2 x 1,5 x 2 x 0,8  = 244,80 LVL + 27,96 (PVN21%) = 296,21LVL (421,47 euro). Zaudējumu atlīdzība 296,21LVL (421,47 euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par liepas, kas aug Ezera ielā pie nama Nr.60, ciršanu 296,21 LVL (421,47 euro), saistībā ar teritorijas labiekārtošanu.
2.Atļaut likvidēt tikai vienu liepu, kas aug pie nama Ezera ielā 60, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 296,21LVL (421,47 euro) par liepas ciršanu.


2.#
Par publiskās apspriešanas rezultātiem koku ciršanai Raiņa ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Raiņa ielā, lai uzlabotu satiksmes drošību un gājēju pārejas pārredzamību.

Saņemtas  17  elektroniski aizpildītas anketas. 12 respondenti ir izteikuši atbalstu koku ciršanai, 2 respondenti šo ieceri atbalsta daļēji, 3 – neatbalsta, jo uzskata, ka gan gājējiem, gan autovadītājiem jābūt uzmanīgākiem. Saņemts viens ierosinājums šo gājēju pāreju aprīkot ar luksoforu.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt vienas Holandes liepas, kas aug Raiņa ielā, tuvāk gājēju pārejai, nozāģēšanu un celma likvidēšanu.

3.#
Par bērza nozāģēšanu Pīlādžu ielā 8
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug zemesgabalā Pīlādžu ielā 8, jo koks ir bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, uz zemesgabala robežas aug bērzs ar stumbra diametru 35 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par bērza, kas aug Pīlādžu ielā 8, ciršanu saistībā ar žoga būvniecību ir 35 cm x 1 x 0,8 x 2 x 0,8  = 44,80 LVL + 17,64 (PVN21%) = 54,21 LVL (77,13 euro). Zaudējumu atlīdzība 54,21 LVL (77,13 euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par bērza, kas aug Pīlādžu ielā 8 ciršanu 54,21 LVL (77,13 euro).
2.Atļaut organizēt bērza, kas aug Pīlādžu ielā 8, ciršanu iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 54,21 LVL (77,13 euro).

4.#
Par bīstamu vītolu Siļķu ielā 18A.  
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apsekot bīstamu koku, kas aug Siļķu ielā 18A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens no vītoliem ir ar iztrupējušu stumbru un ir potenciāli bīstams. Šo koku nepieciešams nozāģēt. Divos vītolos konstatēts aizsargājamais augs āmulis (Viscum album).

Lūgt zemesgabala Siļķu ielā 18A īpašniekam  organizēt bīstama vītola, kas aug Siļķu ielā 18A, nozāģēšanu.

5.#
Par vītola apzāģēšanu Siļķu ielā 29.
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju apzāģēt koku, kas aug Siļķu ielā 29, pie vārtiem Jāņa Asara ielas pusē.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Siļķu ielā 29 aug liela apse, kurai nepieciešama profesionāla vainaga apzāģēšana.

Atļaut organizēt koka, kas aug Siļķu ielā 29, vainaga profesionālu kopšanu.
 
6.#
Par egles pārstādīšanu Noliktavas ielā 9A.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts pārstādīt egli, kas aug 0,5 m no mājas sienas un noēno to.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka plānots pārstādīt lielu egli, ap 10 m augstu. Nav lietderīgi šādu koku pārstādīt, jo sagatavošanās pasākumi šīs egles pārstādīšanai, kā arī kopšana pēc pārstādīšanas ir visai sarežģīta. Pastāv liels risks, ka egle nepārcietīs pārstādīšanu un nokaltīs. Lietderīgāk ir veidot jaunus apstādījumus, izvēloties piemājas dārzam atbistošu, neliela izmēra (punduršķirnes) egli, kā piemēram, Picea abies ‘Acrocona’, Picea glauca ‘Conica’ u.c.

Rekomendēt likvidēt pie mājas, Noliktavas ielā 9A, augošo egli un veidot jaunus apstādījumus.

7.#
Par koku ciršanu Noliktavas ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 apses, kas aug Noliktavas ielā 5, jo 3 apses ir nokaltušas, bet viena apse ir slīpa un bīstama.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena apse ir slīpa un vienai apsei ir bojāts, iztrupējis stumbrs. Nokaltušās apses šobrīd nav iespējams noteikt.

Atļauts organizēt 2 potenciāli bīstamu apšu, kas aug zemesgabalā Noliktavas ielā 5, nozāģēšanu.

8.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Pļavu ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Pļavu ielā 36.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas pagalmā aug liela zirgkastaņa. Koks nav kvalificējams kā bīstams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par zirgkastaņas, kas aug Pļavu ielā 36, ciršanu ir 40 cm x 2 x 0,8 x 2 x 0,8  = 102,40LVL + 21,50 (PVN21%) = 123,90 LVL (176,30 euro). Zaudējumu atlīdzība 123,90 LVL (176,30 euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar zirgkastaņas, kas aug Pļavu ielā 36, ciršanu 123, 90 LVL (176,30 euro).
2.Atļaut organizēt, zirgkastaņas, kas aug Pļavu ielā 36, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemasksājot zaudējumu atlīdzību 123, 90 LVL (176,30 euro) par dabas daudzveidības samazināšanu.

9. #
Par ozola nozāģēšanu Pērkones ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas aug Pērkones ielā 27. Iesniegumā norādīts, ka ozols bojā īpašumu Pērkones ielā 25 un rada dažādas neērtības. Ozola ciršanai piekrīt arī zemesgabala Pērkones ielā 27 īpašnieks.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz īpašumu Pērkones ielā 27 un Pērkones ielā 25 robežas aug ozols ar stumbra diametru 50 cm. Koks nav bīstams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par ozola, kas aug Pērkones ielā 27, ciršanu ir 50 cm x 2 x 0,8 x 2 x 0,8  = 128,00LVL + 26,88 (PVN21%) = 154,88LVL (220,37euro). Zaudējumu atlīdzība 154,88LVL (220,37euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar ozola, kas aug Pērkones ielā 27, ciršanu 154, 88 LVL (220,37 euro).
2.Atļaut organizēt ozola, kas aug Pērkones ielā 27, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes Vides aizsardzības fondā (SEB banka; konta Nr. LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 154,88 LVL (220,37 euro) par dabas daudzveidības samazināšanu.

10.#
Par kokiem Vites ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot izstrādāto projektu “Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība Vites ielā 9, Liepājā”, kurā paredzēta koku likvidācija. Saskaņā ar iesniegto skici likvidējami 43 mazvērtīgi koki ar stumbra diametru no 5 līdz 45 cm. Koku likvidācija nepieciešama saistībā ar paredzamo dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecību, un siltumtrases pārbūvei ārpus zemesgabala Vites ielā 9 robežām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Vites ielā 9 paredzēts likvidēt mazvērtīgus kokus, bet vērtīgākie koki tiek saglabāti. Saglabājamiem kokiem nepieciešama profesionāla vainagu kopšana. Projekta īstenošanai nepieciešams nozāģēt bojātu zirgkastaņu (stumbra diametrs 45 cm), bojātu pīlādzi (stumbra diametrs 25 cm), 7 kļavas ar stumbra diametru 20 cm, 2 kļavas ar stumbra diametru 25 cm, vienu kļavu ar stumbra diametru 30 cm. Pārējo cirst paredzēto koku stumbru diametrs nepārsniedz 20 cm un zaudējumu atlīdzību par to ciršanu netiek noteikta.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu, zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku, kas aug Vites ielā 9, ciršanu ir 268,62 LVL (382,21 euro). Šo summu sastāda zaudējumu atlīdzība par zirgkastaņas ciršanu, kas ir 45 cm x 2 x 0,1 x 2 x 2 = 36,00 + 7,56 (PVN21%) = 43,56 LVL (61,98 euro), par pīlādža ciršanu, kas ir 25 cm x 1x 0,1 x 2 x 2 = 10,0 + 2,10 (PVN 21%) = 12,10 LVL (17,22 euro) un 10 kļavu ciršamu, kas ir [30 cm + (2 gab.x 25 cm) + (7 gab.x 20 cm)] x 2 x 0,1 x 2 x 2 = 176,00 + 36,96 (PVN 21%) = 212,96 LVL (303,01 euro).
Zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu 268,62 LVL (382,21 euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību saistībā ar koku, kas aug zemesgabalā Vites ielā 9, ciršanu 268,62 LVL (382,21 euro).
2.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto koku likvidācijas shēmu.
3.Pirms būvatļaujas saņemšanas zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu Vites ielā 9.

11.#
Par 2 koku ciršanu Lielajā ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas Svētās Trīsvienības evanģēliski luteriskās draudzes iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug Lielajā ielā 9 un apdraud katedrāli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka parastā zirgkastaņa, Aesculus hippocastanum (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā 3,75m) atbilst 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā minētajiem izmēriem un saskaņā ar šo noteikumu 46.punktu atļauju šā koka ciršanai izsniedz Dabas aizsardzības pārvalde. Kļava ar stumbra apkārtmēru 2,17 m (1,3 m augstumā) atbilst Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumā norādītajiem rādītājiem un šā koka ciršanai sakaņā ar 19.punktu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Pie tam zirgkastaņa un kļava atrodas kultūras pieminekļa Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles tiešā tuvumā un saskaņā ar noteikumu 18.punktu šo koku ciršanai nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atzinums.

1.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par parasto zirgkastaņu Aesculus hippocastanum (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā 3,75m), kas aug Lielajā ielā 9 pie sakristejas.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par paredzēto kļavas (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā 2,17 m) ar iztrupējušu stumbru, kas aug Lielajā ielā 9, ziemeļu pusē, ciršanu.
3.Lūgt Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par plānoto zirgkastaņas un kļavas, kas aug kultūras pieminekļa, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles, tiešā tuvumā, ciršanu.
4.Jautājumu par bojātās kļavas, kas aug Lielajā ielā 9, ciršanas atļaujas izsniegšanu skatīt pēc Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanas.

12.#
Par papelēm pie nama Klaipēdas ielā 134
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par papelēm, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Klaipēdas ielā 134.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papelēm nepieciešams izzāģēt nokaltušos un apgaismojumam traucējošos zarus.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014. gada koku kopšanas plānā papeļu, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 134, zaru apzāģēšanu.

13.#
Par bojātu koku pie Arnolda ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi  iedzīvotāju telefonisku lūgumu apsekot aizzāģētu liepu, kas aug pie nama Arnolda ielā 13. Liepai esot nozāģēts liels zars un divās vietās iezāģēts stumbrā. Par šā koka bojāšanu  iedzīvotāji informējuši arī policiju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  liepa atrodas pašvaldības īpašumā, Arnolda ielas sarkano līniju robežās, kur kokus atļauts zāģēt profesionālam koku kopējam. Apsekojot konstatēts, ka liepai nesen nozāģēti liels zars, brūces diametrs 24 cm, kā arī rietumu pusē apmēram 1,6 m augstumā aizzāģēts stumbrs. Zāģējumi liecina par tīšu šā koka bojāšanu.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.pantu, kas nosaka soda apmēru par patvaļīgu koku bojāšanu, bet šā kodeksa 231.pants nosaka ka lietas par administratīvajiem pārkāpumiem saistībā ar patvaļīgu koku bojāšanu izskata Vides aizsardzības valsts iestādes, komisija var nosūtīt šī jautājuma izskatīšanu attiecīgajai iestādei.

Šobrīd aizzāģētais koks nav bīstams, bet ar laiku stumbrā attīstoties trupei koks var nolūzt. Pirmkārt, aizzāģētā vietā stumbrs ir kļuvis nenoturīgāks, bet nozāģētā zara vietā attīstīsies trupe, jo tik lielu rētu koks nespēj aizdziedēt. Nav saprotams iemesls šā koka zāģēšanai, koks aug pietiekošā attālumā no ēkas, nenoēno logus namam, kas šobrīt netiek apdzīvots.

1.Liepa, kas aug pašvaldības īpašumā Arnolda ielā pie nama Nr. 13, ir tīši bojāta, izdarot divus aizzāģējumus stumbrā un bez pašvaldības atļaujas nozāģējot lielu zaru.
2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” sekot līdzi šā koka veselības stāvoklim un augtspējai.
3.Informēt par konstatēto pārkāpumu pašvaldības policiju un Liepājas Reģionālo Vides pārvaldi.

14.#
Par divu koku nociršanu Bāriņu ielā 27
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus kokus, kas aug uzņēmuma teritorijā, Bāriņa ielā 27.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka cirst paredzēts ozolu ar stumbra diametru 1,3 m augstumā 33 cm un zirgkastaņu ar stumbra diametru 1,3 m augstumā 50 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un šo noteikumu 1.pielikumu, zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar ozola un zirgkastaņas, kas aug Bāriņu ielā 27, ciršanu ir 257,10 LVL (365,82 euro). Šo summu sastāda zaudējumu atlīdzība par zirgkastaņas ciršanu, kas ir 50 cm x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 = 128,00 + 26,88 (PVN 21%)   = 154,88 LVL (220,37 euro) un ozola ciršanu, kas ir 33 cm x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 = 84,48 +  (PVN 21%) = 102,22 LVL  (145,45 euro)

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar ozola un zirgkastaņas, kas aug Bāriņu ielā 27, ciršanu 257,10 LVL (365,82 euro).
2.Atļaut organizēt zirgkastaņas un ozola, kas aug Bāriņu ielā 27, nociršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 257,10 LVL (365,82 euro).

15.#
Par koka nozāģēšanu Ausekļa ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug uz iebraucamā ceļa daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Ausekļa ielā 8 pagalmā. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols, kur par koka ciršanu parakstījušies 53,3% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  apmēram 3 m attālumā no ēkas aug kļava ar stumbra diametru 1,3 m augstumā 50 cm. Koks nav kvalificējams kā bīstams.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un šo noteikumu 1.pielikumu, zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar kļavas, kas aug Ausekļa ielā 8, ciršanu ir 50 cm x 2 x 0,1 x 2 x 2 = 40,00 + 8,40 (PVN) = 48,40 LVL (68,87 euro).

Zaudējumu atlīdzība par kļavas ciršanu 48,40LVL (68,87 euro) jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Ausekļa ielā 8, nozāģēšanu iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu 48,40 LVL (68,87 euro).

16.#
Par 2 bērzu nozāģēšanu Peldu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 bērzus, kas aug Peldu ielā 5, jo koki traucē reklāmas izvietošanai un aizsedz logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  plānots nozāģēt 2 bērzus ar stumbra diametru 1,3 m augstumā 30 cm un 24 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un šo noteikumu 1.pielikumu, zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 bērzu, kas aug Peldu ielā 5, ciršanu ir (30 cm + 24 cm) x 1 x 0,8 x 2 x 2 = 172,80 + 36,29 (PVN 21%) = 209,09 LVL (297,51 euro).

Atļaut organizēt 2 bērzu, kas aug pie ēkas Peldu ielā 5, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 209,09 LVL (297,51 euro) par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.