Starp ēkām redzamā sprauga. Foto: Inga Dubrovina.


Portāls irliepaja.lv ir saņēmis Pīlādžu ielas 8 īpašnieces, liepājnieces Ingas Dubrovinas izmisuma pilno vēstuli, kurā izteikti pārmetumi būvvaldes speciālistiem par maldināšanu, lobēšanu utt.


Inga Duvbrovina raksta: "Kopš 2023.gada 2.februāra blakus manai ēkai (Aldaru iela 10/12 – irliepaja.lv) notiek būvdarbi. Pirms būvatļaujas sniegšanas nebija izdarīti pasākumi, lai nodrošinātu blakus esošo būvju Pīlādžu ielā 8 normālus ekspluatācijas apstākļus. Būvniecības gaitā bija atrakti pamati. Būvinženieris bija sniedzis atzinumu, ka uz Pīlādžu ielas 8 ēkas pamatiem var turpināt būvniecību. Nebija aprēķināta pamatu nestspēja, pat mērlente nebija pielikta. Pēc apsekošanas un būvinženiera slēdziena (17.02.23.), kad no izraktajiem pamatiem bija noņemti ķieģeļi (pirmais slānis), bija fiksēts laukakmeņu mūris. Nosūtīju iesniegumu Būvvaldei. Biju pievienojusi pierādījumus, fotogrāfijas, kurās redzams, ka daļa no laukakmeņiem atrodas zem ēkas Pīlādžu 8 sienas.

Būvvaldes amatpersonas mani maldināja un sniedza nepatiesu atzinumu par būves pārbaudi (24.02.2023.). Būvvaldes amatpersonas apsekoja betona gabalu, kuram nav nekāda sakara ar ēku Pīlādžu 8 un iesniegumā minētajiem pamatiem. Liepājas būvvalde atbildē sniedza nepatiesu informāciju, ka minētie pamati pārbaudīti un ka ir sertificēta būvinženiera slēdziens.


Būvdarbu gaitā atraktie pamati. Foto: Inga Dubrovina.


Pašreiz pastāv bīstamā situācija, nav pārliecības par pamatu izturību un drošumu. No 24.02.2023. līdz šim brīdim par iesniegumā minētajiem pamatiem nav sertificēta būvspeciālista slēdziena. Bet būvdarbi tika atjaunoti, uz pamatiem tika uzlikta liela slodze un nav zināms kādas sekas ēkai Pīlādžu 8 tas radīs. Man piederošā māja var sabrukt jebkurā brīdī. Ēkas Pīlādžu 8 un jaunbūves starpā ir 5 cm liela sprauga. Šobrīd ir izveidojusies bīstama situācija – jaunbūvē ir iebūvēta pirts ar malkas apkuri, ugunsmūra siena uzbūvēta no būvmateriāliem, kuri neatbilst normatīvo aktu prasībām, un ir sprauga, kura var rast labvēlīgu vidi ugunsgrēkam. Baidos par savu ēku, par savu un manu bērnu dzīvību.


[..] Vai tik tiešam ir nepieciešams, lai notiktu traģēdija? Varu parādīt visus dokumentus, piemērām, topogrāfiskajā plānā ir redzams, kā viņa (Aldaru iela 10/12 – irliepaja.lv) ēka uzbūvēta man piederošās zeme teritorijā, bet būvvaldes amatpersonas argumentē, ka visiem mērījumiem var būt kļūda, un neņēma vērā manas zemes robežu plānu, kā arī topogrāfisko plānu. Manam kaimiņam nav topogrāfiskā plāna. [..]".Ingas Dubrovinas iesniegumā būvvaldei minētie pamati. Foto: Inga Dubrovina.


Sazinoties ar pilsētas būvvaldi, portāls irliepaja.lv saņēma šādu atbildi:


"Liepājas būvvalde būvprojektu uzraudzībā un kontrolē rīkojas saskaņā ar būvniecības normatīvajiem aktiem un sertificētu speciālistu sniegtajiem atzinumiem.


Šobrīd starp divām personām – blakus esošu māju kaimiņiem – ir izveidojies savstarpējs strīds. Būvvalde kaimiņu privāttiesiskus strīdus un paustos argumentus nerisina, savukārt būvobjektā veiktos būvdarbus kontrolē, atbilstoši iesniegtajai būvniecības dokumentācijai.


Skaidrojot situāciju, varam norādīt, ka būvniecība zemesgabalā Aldaru iela 10/12 ir tikusi uzsākta likumīgi. 2022. gada 24. novembrī būvvaldē akceptēts paskaidrojuma raksts "Saimniecības ēkas būvniecība Aldaru ielā 10/12, Liepājā". Saskaņā ar Liepājas apbūves noteikumiem šāda veida būvniecība konkrētajā zemesgabalā ir pieļaujama un par to nav jāsaņem kaimiņu zemesgabala īpašnieka saskaņojums. Iecere šobrīd ir būvdarbu stadijā.


Būvdarbu procesa laikā būvvaldē saņemtas regulāras sūdzības no kaimiņu mājas Pīlādžu ielā 8, uz ko attiecīgi ir reaģēts un būvinspektors veicis vairākkārtējas būvdarbu pārbaudes, par ko sagatavoti atzinumi par būves pārbaudi, kurā arī fiksēta situācija ar ēkas pamatiem. Tostarp būvdarbi uz laiku tika apturēti, līdz sertificēts būvspeciālists sagatavoja atzinumu par esošajiem pamatiem, proti, to izmantošanas iespējām būvdarbu turpināšanai, nenodarot bojājumus blakus esošai dzīvojamai mājai Pīlādžu ielā 8. Šāda darbība tika veikta atkārtoti, atrokot vēl vienu esošu pamatu posmu. Abos atzinumos būvspeciālists apliecinājis, ka atraktie pamati ir izmantojami turpmākajā būvniecības procesā.


Tāpat būvvaldē saņemts Pīlādžu ielas 8 dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinums, kurā secināts, ka ēkas kopējais tehniskais/vizuāli redzamais stāvoklis ir vērtējams kā gandrīz labs; ēkas nesošās konstrukcijas nodrošina ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti, vienlaikus konstatēts, ka veiktie saimniecības ēkas Aldaru ielā 10/12 būvdarbi ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.


Ievērojot, ka Liepājas būvvaldes ieskatā dzīvojamās mājas tehniskajā atzinumā paustie secinājumi ir pretrunā ar atzinumiem, kas tika iesniegti par saimniecības ēku tās būvniecības laikā, Liepājas būvvalde ir vērsusies Latvijas būvinženieru savienībā, ar lūgumu izvērtēt sertificēto būvspeciālistu iesniegto dokumentu atbilstību tiesību normām.


Kopumā saimniecības ēkas Aldaru ielā 10/12 visa būvniecības procesa laikā Liepājas būvvaldē ir iesniegti un izvērtēti: gan dzīvojamās mājas, gan saimniecības ēkas izpilduzmērījumi; trīs sertificēta būvspeciālista un viens ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera atzinums par saimniecības ēkas atbilstību būvniecības normatīvo aktu prasībām, t. sk. ugunsdrošības normām un to, ka saimniecības ēkas izbūve neietekmē blakus esošo īpašumu; Pīlādžu ielas 8 dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinums.


Situācijas turpmākam risinājumam šobrīd tiek gaidīts Latvijas būvinženieru savienības vērtējums".


Ja arī Latvijas būvinženieru savienība nespēs palīdzēt kaimiņu strīdu atrisināt, Ingai Dubrovinai nekas cits neatliks kā vērsties tiesā, piekrīt būvvalde.