No 29.marta līdz 2.aprīlim ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par paredzēto četru koku ciršanu Meldru ielā 8.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar SIA "ICS Property" ierosināto metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūves ieceri, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lai piekļūtu teritorijai, kurā paredzēta būvniecība, nepieciešams nocirst četrus āra bērzus, kuru celma diametrs pārsniedz 20 cm un kuri aug ielas sarkano līniju robežās, citiem vārdiem, ielas teritorijā. Iebrauktuves vietā aug pavisam pieci āra bērzi, taču viens no kokiem ir nokaltis.

Būvprojekta izstrādātāja SIA "KVITES" pārstāvji ir vērsušies Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu saskaņot projekta ietvaros paredzēto koku izciršanu.

Tā kā cērtamo koku celma diametrs ir lielāks par 20 cm un koku ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā, kas nav meža teritorija, un tiks īstenots sabiedriski nozīmīgs projekts, pirms ieceres saskaņošanas ir jārīko publiskā apspriešana. Šādu lēmumu AUK pieņēmusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Apstādījumu uzraudzības komisija ir arī lēmusi noteikt zaudējumu atlīdzību 1229,36 eiro apmērā par septiņu melnalkšņu un piecu bērzu nociršanu pašā ražotnes teritorijā. Par šiem kokiem publiskā apspriešana netiek rīkota.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, arī Meldru ielā 8, kur plānoti ražotnes būvdarbi un kur publiskās apspriešanas laikā būs izvietots informācijas stends un četri uz ielas augošie izcērtamie koki būs marķēti ar košas krāsas auklu vai lentu.

Publiskās apspriešanas materiāli ir pieejami arī elektroniski: Koku ciršanas publiskā apspriešana Meldru ielā 8, Liepājā (.pdf).

Publiskās apspriešanas anketu līdz 2. aprīlim var aizpildīt elektroniski: Publiskās apspriešanas anketa vai - klātienē, Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.
Zemesgabals Meldru ielā 8 atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un pēc pilsētas teritorijas plānojuma to atļauts izmantot ražošanas un noliktavu ēku apbūvei.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, pie Apstādījumu uzraudzības komisijas sekretāres Lauras Stilbiņas, zvanot pa tālruni 63 404 723 vai rakstot uz e-pastu: laura.stilbina@liepaja.lv.