Pirmdien, 27. septembrī, sākas lokālplānojuma, kas groza pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana ilgs vienu mēnesi – līdz 24. oktobrim. Savukārt 13. oktobrī pulksten 17 tiešsaistē plānota publiskās apspriešanas sanāksme, kurā ikviens var piedalīties, iepriekš reģistrējoties.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 īpašnieces – SIA "Rameka" – iesniegumu, kurā lūgts veikt grozījumus teritorijas plānojumā, lai īstenotu ieceri – plānot un attīstīt publisko un dzīvojamo apbūvi. Lokālplānojuma projekta priekšlikumos, ko izstrādājis teritorijas plānotājs Pauls Grants (IK "Plānošanas eksperti") un Diānas Zalānes projektu birojs (arhitektūras risinājumi), iekļauti divi attīstības scenāriji ar iespēju īstenot ieceri: dzīvojamās apbūves teritorijas kompleksa attīstība vai publisko ēku komerciāla rakstura objekta būvniecība.

Lai vienu vai otru scenāriju īstenotu, bija jāgroza spēkā esošais Teritorijas plānojums, mainot funkcionālo zonējumu no "Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas" un "Apstādījumu (parku un skvēru) teritorijas" uz "Jauktas centra apbūves teritoriju".  


Kā aizvadītajā domes sēdē deputātiem skaidroja lokālplānojuma 1. redakcijas autos, jauktas centra apbūves teritorija ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai veicinātu dzīvojamo un pakalpojumu izmantošanu Ziemeļu priekšpilsētas rajonā. Galvenie teritorijas izmantošanas veidi šajā zonā ir:
 

rindu māju apbūve – dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu;
daudzdzīvokļu māju apbūve – dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu;
biroju ēku apbūve – apbūve, ko veido uzņēmumi, organizācijas, iestādes un pašvaldības vai valsts pārvaldes iestādes;
tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve – apbūve, ko veido veikali, aptiekas, tirdzniecības centri, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti;
tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – apbūve, ko veido viesnīcas un moteļi;
veselības aizsardzības iestāžu apbūve – apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra;
labiekārtota ārtelpa – publisko ēku pagalmi, bērnu un jauniešu laukumi, apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.


Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pērn augustā, noslēdzoties pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsolei, par tā īpašnieci kļuva SIA "Rameka", kas īpašumu iegādājās par 175 380 eiro.


Uzņēmums pieder Aloizam Norkum, Andrejam Džeriņam un Montai Magonei.