Attīstības komiteja ceturtdien, 4.novembrī, lēma apstiprināt lokālplānojumu un saistošos noteikumus, kas groza Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, redakciju. Komitejas lēmums vēl tiks apstiprināts Domes sēdē, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Lēmums par funkcionālā zonējuma maiņas apstiprināšanu veicinās uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstību Ziemeļu priekšpilsētā.

Lokālplānojums, tostarp izstrādātie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kopā ar grafisko daļu kalpos par pamatu tam, lai īstenotu zemesgabala Krūmu ielā 39 īpašnieka SIA "Rameka" ieceri savā īpašumā plānot un veikt publisko (komerciālu objektu) un dzīvojamo apbūvi.

Līdz ar lokālplānojuma stāšanos spēkā, kas notiks pēc tam, kad pašvaldības lēmumu un saistošos noteikumus būs izskatījusi un apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), tiks veikti grozījumi pilsētas Teritorijas plānojumā, mainot funkcionālo zonējumu zemesgabalam no Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas un Apstādījumu (parku un  skvēru) teritorijas uz Jauktas centra apbūves teritoriju.

Jauktas centra apbūves teritorijas funkcionālās zonas galvenie izmantošanas veidi ir dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa.

Domes lēmums un saistošie noteikumi tiks ievietoti Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā, kā arī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv.

Lokālplānojuma redakcija no šā gada 27. septembra līdz 24. oktobrim tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 2021. gada 13. oktobrī notika publiskās apspriešanas sanāksme tiešsaistē. Apspriešanas laikā netika saņemti būtiski iebildumi par izstrādāto lokālplānojuma redakciju.

Informācija par lokālplānojuma izstrādi un tās mērķiem ir pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Liepājas pilsētas būvvaldē Peldu ielā 5, Liepājā.