Domes deputāti 16. septembrī lēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai lokālplānojuma redakciju zemesgabalam Krūmu ielā 39, ko izstrādājis IK "Plānošanas eksperti" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem. Lokālplānojuma ierosinātājs: SIA "Rameka", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Apspriešanas termiņš noteikts no 27. septembra līdz 24. oktobrim. Sanāksme norises laiks: 13.oktobrī plkst. 17.00, tiešsaistē jeb attālināti, iepriekš reģistrējoties.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības tīmekļvietnē un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

20. gadsimta 50. gados būvētajā ēkā Krūmu ielā 39 līdz 2009. gadam atradās 11. vidusskola. Kopš tā laika skolas nams stāvēja tukšs un ap to esošais zemesgabals neizmantots. Ēkas īpašnieks ir iecerējis šeit vai nu izveidot dzīvokļus vai arī veco skolas ēku nojaukt un būvēt jaunu daudzpusīgi izmantojamu modernu celtni vai pat vairākas ēkas ar dzīvojamo, pakalpojumu, tirdzniecības un cita biznesa funkcijām.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi paplašināt šā zemesgabala izmantošanas iespējas un tādejādi sekmēt/nodrošināt ilglaicīgu Liepājas pilsētas nekustamo īpašumu izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.

Lokālplānojuma risinājumi paredz mainīt funkcionālo zonējumu no Jaukta darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1) un Apstādījumu (parku un skvēru) teritorijas (DP) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC4) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR5) un (TR7).

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē darba laikā, tīmekļvietnes liepaja.lv sadaļā "Lokālplānojumi" un "Publiskās apspriešanas", valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana".

Viedokļus un priekšlikumus līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai ieskaitot var izteikt:
– klātienē, iepriekš piesakoties pie Teritorijas plānotājas (kartogrāfes) Anetes Bērziņas (e-pasts: anete.berzina@liepaja.lv, kontakttālrunis: 63 404 427);
– rakstiski iesniedzot vai sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai elektroniski parakstītus, adresējot to buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām;
– nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
– elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana".

Par izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības tīmekļvietnē un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskā apspriešana nodrošinās iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt plānotos teritorijas plānojuma grozījumus un izteikt viedokli par iecerētājām izmaiņām funkcionālajā zonējumā un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.