Viens no lēmumiem, ko ceturtdien, 11.decembrī, pieņēma Liepājas domes sēdē, saistīts ar vairāku zemesgabalu, tostarp pludmales pārņemšanu.

Kā skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, šāds lēmums nepieciešams, lai, pabeidzot zemes reformas procesu, papildinātu Liepājas pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstu, kā arī izslēgtu no saraksta zemes vienības, kuras piekrīt valstij.

Pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā, kas apstiprināts ar domes 2009.gada 3.decembra lēmumu, nav bijuši iekļauti vairāki Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītoši zemes gabali: zemesgabals Celtnieku ielā 12A, uz kuras atrodas pašvaldības bilancē esoša nedzīvojama ēka; zemesgabals Rucavas ielā 18, kas atrodas uz daļas no vēsturiskā nekustamā īpašuma "Jaunciema zeme" un līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Liepājas pilsētai; nekustamais īpašums Putnu ielā 5, uz kuru pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības (izmantojot pirmpirkuma tiesības) šā gada 24.septembrī; nekustamais īpašums Celtnieku ielā 2, uz kuru pašvaldībai īpašuma tiesības (atsavinot sabiedriskajām vajadzībām) nostiprinātas 2013.gada 24.septembrī; zemesgabals 493 kv.m platībā Uliha ielā 94, uz kuru lietotājam izbeigtas zemes lietošanas tiesības; zemesgabals Atteku salā 1, kas atrodas daļēji ūdensmalu dabas teritorijā, daļēji dabas teritorijā, daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (ielas, laukumi un veloceliņi) un paredzēts pašvaldības funkciju īstenošanai. Tāpat pašvaldībai piekrītošo zemju sarakstā nav iekļauti zemesgabali, kas atrodas Liepājas Speciālajā ekonomiskajā zonā (SEZ) un saskaņā ar SEZ likumu ir piekrītoši pašvaldībai: Spīdolas ielā 7C, Atmodas bulvārī 2B, Grīzupes ielā 1A, Alsungas ielā 33, Zemnieku ielā 30B un Brīvības ielā 109C.

Savukārt Liepājas pludmale, kas reģistrēta kā pašvaldībai piekritīgā zeme, pieder pie publiskajiem ūdeņiem un piekrīt valstij, tāpēc tā izslēdzama no pašvaldībai piekrītošo zemju saraksta.

Taču, saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15.pantu, kurš stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī, vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem 2 km no krasta līnijas. Tādējādi, kaut arī Liepājas pludmalē esošie zemesgabali ir piekrītoši valstij, tie ar likumu tiek nodoti pašvaldības valdījumā un rīcībā, pašvaldība gādā par jūras piekrastes labiekārtošanu un nodrošina tās tīrību, plāno teritoriju, nodrošina glābšanas dienestu darbību peldvietās.

Pašvaldība arī līdz šim ir apsaimniekojusi gan pludmali, gan pārējos sarakstā iekļaujamos zemesgabalus, tādējādi papildus līdzekļi no pilsētas budžeta nebūs nepieciešami.