Ar Liepājas domes 18.augusta lēmumu izmainītas robežas zemesgabaliem Zvejnieku alejā 11A un Zvejnieku alejā 11B.

Lēmums bija jāpieņem, lai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) akciju sabiedrībai "Kursa" piederošā zemesgabala Zvejnieku alejā 11B robežas neatrastos Zvejnieku alejas sarkanajās līnijās jeb pašvaldības ielas teritorijā.

Pēc domes Nekustamā īpašuma pārvaldes ierosinājuma pašvaldībai piederošā zemesgabala Zvejnieku alejā 11A un AS "Kursa" savstarpējo zemesgabalu robežas tiks pārkārtotas tā, lai nemainītos zemesgabalu platības, taču ielas teritorija vairs neatrastos AS "Kursa" zemesgabala robežās.

Ar pilsētas Būvvaldes lēmumu apstiprināts zemes ierīcības projekts minēto nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai, un vēl ir jāveic izmaiņas zemesgrāmatā.

Zemesgabalu robežu pārkārtošana un izmaiņu reģistrēšana Zemesgrāmatā saistīta ar finanšu izdevumiem no Nekustamā īpašuma pārvaldes budžeta.

Nekustamā īpašuma pārvalde arī veiks nepieciešamās darbības, lai reģistrētu izmaiņas zemesgrāmatā.