Piedāvājam iepazīties ar domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 4.novembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem par koku ciršanu un apzāģēšanu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2013. gada 4.novembrī Nr.28
D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par kokiem Flotes ielā 14.
2.Par 7 koku nociršanu Strazdu ielā 12A.
3.Par kokiem pie nama Piltenes ielā 3.
4.Par koku pie nama Celmu ielā 2.
5.Par koku apzāģēšanu pie Atmodas bulvāra 9.
6.Par papeles nociršanu Katedrāles ielā 9.
7.Par papeles un pīlādža nociršanu Katedrāles ielā 11.
8.Par koka nociršanu Katedrāles ielā 13.
9.Par kokiem pretī namam Brīvības ielā 71.
10.Par koka nociršanu Klāva Ukstiņa ielā 66.
11.Par papeles nozāģēšanu Lauku ielā 58.
12.Par nokaltušu koku Reiņu mežu ielā 14.
13.Par liepu pie Ventas ielas 19.
14.Par aplūzušu vītolu Dzintaru ielas 86 pagalmā.
15.Par kokiem Pulkveža Brieža ielā 12.
16.Par koku Ezera ielā 60.

1.#
Par kokiem Flotes ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug pie sociālās mājas Flotes ielā 14 un bojā renovēto ēkas sienu, kā arī noēno telpas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug 7 liepas, 2 bērzi, zirgkastaņa un kļava.

Bērzus ieteicams likvidēt, jo viens no bērziem ir slīps (sagāzies), bet otrs bērzs stipri inficēts ar Taphrina betulina. Bērzi aug tuvu ēkai. Liepas aug pietiekošā attālumā, apmēram 5 m no ēkas. Liepām var nedaudz samazināt vainaga apjomu.

Atļaut organizēt 2 bērzu, kas aug Flotes ielā 14, nozāģēšanu un veikt profesionālu liepu vainagu sēdināšanu.

2.#
Par 7 koku nociršanu Strazdu ielā 12A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 7 kokus, kas aug pazemes gāzes vada aizsargjoslā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Strazdu ielā 12A jālikvidē 7 koki – liepa, bērzs, zirgkastaņa, 4 kļavas un krūmi.

Atļaut organizēt 7 koku, kas aug zemesgabalā Strazdu ielā 12A, gāzes vada aizsargjoslā, nozāģēšanu.

3.#
Par kokiem pie nama Piltenes ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie nama Piltenes ielā 3.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Piltenes ielā 3A un Šķēdes ielā 11B nepieciešams izzāģēt kalstošās un bīstamās papeles. Pārējām papelēm izzāģējami ar vēzi inficētie zari. Nākotnē šajās teritorijās jāplāno mūsdienīgi apstādījumi.

Atļaut organizēt 3 bīstamo papeļu, kas aug zemesgabalā Piltenes ielā 3A, nozāģēšanu, pārējām papelēm veikt vainagu kopšanu.

4.#
Par koku pie nama Celmu ielā 2
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut sakopt kokus, kas aug Celmu ielā pie nama Celmu ielā 2.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams nozāģēt vienu līku, iztrupējušu liepu, pārējām 5 liepām veikt vainagu pacelšanu un sakopšanu.

Nepieciešams sakopt arī neprofesionāli apzāģētās liepas, nozāģējot atstātos zaru stumbeņus un retināmi zari vainagā.

Atļaut 2014. gadā organizēt līkas un iztrupējušas liepas, kas aug pie nama Celmu ielā 2, nozāģēšanu un pārējo zālienā augošo koku vainagu sakopšanu.

5.#
Par koku apzāģēšanu pie Atmodas bulvāra 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apzāģēt liepas, kas aug Atmodas bulvārī.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams sakopt Atmodas bulvāra Holandes liepu dubultaleju.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014. gada darbu plānā Atmodas bulvāra Holandes liepu dubultalejas apzāģēšanu.

6.#
Par papeles nociršanu Katedrāles ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst koku, kas aug Katedrāles ielā 9 uz pazemes gāzes vada.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams nozāģēt papeli, kas atrodas gāzes vada aizsargjoslā.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Katedrāles ielā 9, likvidēšanu.

7.#
Par papeles un pīlādža nociršanu Katedrāles ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus, kas aug gāzes vada aizsargjoslā Katedrāles ielā 11.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Katedrāles ielā 11 uz pazemes gāzes vada aug papele un pīlādzis.

Atļaut organizēt papeles un pīlādža, kas aug Katedrāles ielā 11, likvidēšanu.

8.#
Par koka nociršanu Katedrāles ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku puduru, kas aug gāzes vada aizsargjoslā Katedrāles ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Katedrāles ielā 13 nepieciešams likvidēt karaganu.

Atļaut organizēt karaganas, kas aug Katedrāles ielā 13, likvidēšanu.

9.#
Par kokiem pretī namam Brīvības ielā 71
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu atļaut sakopt vainagus kokiem, kas aug Brīvības ielā pie nama Nr.71.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Brīvības ielā augošajām liepām nepieciešama vainagu sakopšana. Pirmkārt nozāģējamas uz liepu stumbriem ataugušās atvases.

Atļaut organizēt liepu, kas aug Brīvības ielā, posmā no Zemnieku ielas līdz Dzelzceļnieku ielai, vainagu sakopšanu.

10.#
Par koka nociršanu Klāva Ukstiņa ielā 66
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug gāzes vada aizsargjoslā Klāva Ukstiņa ielā 66.

Novērtējot situāciju dabā konstatēts, ka pie nama Klāva Ukstiņa ielā 66 aug ieva un vilkābeles.

Atļaut organizēt ievas, kas aug pie nama Klāva Ukstiņa ielā 66, likvidēšanu.

11.#
Par papeles nozāģēšanu Lauku ielā 58
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot un atļaut nozāģēt lielu koku, kas aug starp daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem Lauku ielā 58 un Lauku ielā 60.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Lauku ielas 58 aug papele un nelieli bērziņi. Papelei ir daudz vēža bojāti un nokaltuši zari. Koku lietderīgi likvidēt. Papeles likvidēšanu nepieciešams rakstiski saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem.

1.Atļaut organizēt papeles, kas aug Lauku ielā 58, nozāģēšanu.
2.Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Apstādījumu uzraudzības komisijā, iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Lauku ielā 58 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par papeles, kas aug Lauku ielā 58, nociršanu.

12.#
Par nokaltušu koku Reiņu mežu ielā 14
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas Reiņa meža ielā 14.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā atrodas nokaltusi goba.

Atļaut organizēt nokaltušā koka, kas atrodas zemesgabalā Reiņa meža ielā 14, likvidēšanu.

13.#
Par liepu pie Ventas ielas 19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi telefona zvanu ar sūdzību, ka netiek apzāģēta liepa, kas aug pie īpašuma Ventas ielā 19.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde”, līdz 2013.gada decembrim, organizēt vainagu kopšanu liepai, kas aug pie nama Ventas ielā 19.

14.#
Par aplūzušu vītolu Dzintaru ielas 86 pagalmā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzību par nolūzušu koku, kas atrodas Dzintaru ielas 86 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka namu Dzintaru iela 86, Dzintaru iela 82 un Siguldas 15 iekšpagalmā atrodas vētrā nolūzis vītols, otram vītolam aplauzti zari. Ieteicams nolūzušo vītolu nozāģēt. Otram vītolam apzāģējami bīstamie un nokaltušie zari.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt nolūzušā vītola, kas atrodas Dzintaru ielā 86, nozāģēšanu, otram vītolam nozāģēt kalstošos un bīstamos zarus.

15.#
Par kokiem Pulkveža Brieža ielā 12
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu apsekot bīstamu koku, kas atrodas blakus teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldības īpašumā Pulkveža Brieža ielā 12 atrodas vētrā sagāzta priede un 2 nokaltuši baltalkšņi.

Lūgt pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti”, zemesgabalā Pulkveža Brieža ielā 12, organizēt bīstamās priedes un divu nokaltušu baltalkšņu nociršanu.

16.#
Par koku Ezera ielā 60
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot koku, kas aug pie nama Ezera ielā 60 un traucē auto transportam iebraukt teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa, kas aug pie nama Ezera ielā 60 nav kvalificējama kā bīstama.

Ja liepu nepieciešams likvidēt, jo tā traucē iebrauktuves izbūvei, pirms ciršanas atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par liepas, kas aug pie nama Ezera ielā 60, ciršanu ir (52 cm) x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 = 133,12 LVL + 27,96 (PVN21%) = 161,08 LVL (229,20 EUR). Zaudējumu atlīdzība 161,08 LVL jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Noteikt zaudējumu atlīdzību Ls 161,08 par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar liepas, kas aug pie Ezera ielas 60, likvidēšanu.