Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 17. jūlija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.                            

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 5 koku apzāģēšanu Vites ielā 8.
2.Par 2 koku nozāģēšanu Dzintaru ielā 39.
3.Par bojātu koku Klaipēdas ielā 5A.
4.Par kļavas nociršanu pie Līvas kapsētas žoga.
5.Par vītola nozāģēšanu Dunikas ielā 23.
6.Par nokaltuša koka nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Lauku ielā 54.
7.Par vītolu Lauku ielā 59.
8.Par 2 koku apzāģēšanu pie Klāva Ukstiņa ielas 36.
9.Par bīstamu koku Bernātu ielā 6/8.
10.Par nokaltušiem kokiem Eduarda Veidenbauma ielā.
11.Par 2 kalstošu bērzu nozāģēšanu Kaļķu ielā 6.
12.Par kokiem Kārļa Zāles laukumā 2.
13.Par koku apzāģēšanu Stendera ielā 5.
14.Par bērza nozāģēšanu Rīgas ielā 16.
15.Par kokiem Akas ielā 4.
16.Par kokiem Flotes ielā 6.
17.Par koka apzāģēšanu Meža ielā 29.
18.Par 4 liepu nozāģēšanu Kviešu ielā 62/64.
19.Par koka nozāģēšanu Ziedu ielā 5.
20.Par koku pie Celmu ielas 1.
21.Par papeles nozāģēšanu Piltenes ielā 3.
22.Atkārtoti par vēl 6 koku likvidēšanu Šķēdes ielas 11,13,15 un 17 pagalmā.
23.Par papeles nozāģēšanu Sakņu ielā 28.
24.Par kokiem Brīvības ielā.

1.Par 5 koku apzāģēšanu Vites ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vai apzāģēt 5 kokus, kas aug zemesgabalā Vites ielā 8.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka 5 kļavām, kas aug zemesgabala Vites ielā 8, ziemeļrietumu stūrī, veicama profesionāla vainagu sakopšana, bet lapegle, kas aug ielas pusē, ir nokaltusi un nozāģējama.

Atļaut organizēt 5 kļavu, kas aug zemesgabalā Vites ielā 8 vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu un nozāģēt Vites ielā 8 esošo nokaltušo lapegli, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

2.Par 2 koku nozāģēšanu Dzintaru ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus kokus, kas aug Dzintaru ielā 39. Egle ir izaugusi ļoti kupla un gara, vējā stipri šūpojas un apdraud ēkas, bet bērzs aug starp saimniecības ēku un garāžu, tā saknes bojā pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā teritorijā aug ļoti lieli un privātmāju apstādījumiem nepiemēroti koki.

Bērzs ir sasniedzis savu bioloģisko vecumu un novērojama tā novecošana, kalstoši zari vainagā.

Egles veido plašu un virspusēju sakņu sistēmu, kas nav noturīga stiprā vējā. Lai arī koks ir ļoti ainavisks, bet tā radītā šūpošanās vēja laikā nav patīkama iedzīvotājiem un pastāv risks, ka koks var izgāzties.

Atļaut organizēt bērza un egles, kas aug Dzintaru ielā 39, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar šo divu koku likvidāciju.

3.Par bojātu koku Klaipēdas ielā 5A
Apstādījumu uzraudzības komisijai ir pārsūtīts Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas 2017.gada 4.jūlija iesniegums Nr.1-25/86, kurā lūgts apsekot bojātu koku, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 5A un sniegt atzinumu par kokam nodarīto bojājumu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vienai no sešām ielas malā augošajām liepām ir norauta miza. Koka stumbra apkārtmērs mērot 1,3 m augstumā ir 1,8 m. Miza pilnībā norauta apmēram 20 cm platā un vairāk kā 2 m garā loksnē, bet no stumbra miza atrauta ap 60 cm platumā. Šobrīd brūce ir iežuvusi, līdz ar to miza atpakaļ nepieaugs. Tik lielu bojājumu koks nespēs sadziedēt un ar laiku šajā vietā attīstīsies trupe un izveidosies dobums. AS "Latvijas Valsts meži" ir izstrādājuši norādījumus, kas jāievēro, veicot meža apsaimniekošanu, un tajos norādīts, ka saglabājamo koku uzskata par būtiski bojātu, ja bojājums, brūces platums ir lielāks par 25% no stumbra apkārtmēra bojājuma vietā. Šajā gadījumā brūce ir 33,3% no stumbra apkārtmēra.

Kokam (liepa), kas aug Klaipēdas ielā pie īpašuma Nr. 5A ir nodarīts būtisks kaitējums.

4.Par kļavas nociršanu pie Līvas kapsētas žoga
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas Kapsētu pārvaldes iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju kļavas, kas aug pie Līvas kapsētas žoga, nozāģēšanai.  Koks atrodas Klaipēdas ielas pusē starp braucamo daļu un kapsētas žogu.

Apsekojot minēto teritoriju dabā, netika konstatēts koks, kas traucētu žoga būvniecībai.

Lūgt Liepājas Kapsētu pārvaldei precizēt koku, kas traucē Līvas kapsētas žoga atjaunošanai.

5.Par vītola nozāģēšanu Dunikas ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja e-pastu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamu koku, kas aug pie ēkas Dunikas ielā 23. Saņemts arī Vērgales ielas 2 dzīvokļu īpašnieku lēmums par pīlādža nozāģēšanu, kurā koka likvidēšanu atbalsta 54 dzīvokļu īpašnieki no 80.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sudrabvītolam ir iztrupējis stumbrs un koks ir bīstams.

Atļaut organizēt:
1) bīstamā sudrabvītola, kas aug pie nama Dunikas ielā 23, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemt koka ciršanas atļauju;

2) pīlādža, kas aug Vērgales ielā 2, nozāģēšanu.

6.Par nokaltuša koka nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Lauku ielā 54
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas Ezerkrasta sākumskolas iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt skolas teritorijā, Lauku ielā 54, esošu nokaltušu gobu un liepām apzāģēt apakšējos zarus.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka goba ir inficējusies ar Holandes slimību un nokaltusi. Liepas un citi koki skolas teritorijā stādīti sabiezināti, tāpēc nomāktie un izstīdzējušie koki jāizzāģē. Ieteicams izzāģēt vismaz četras liepas, nīkuļojošo ozolu un kļavu ar trim stumbriem. Pārējām liepām (13 gab.) veicama vainagu sakopšana, retināšana un pacelšana. Novecojušiem krūmiem ieteicama atjaunojošā apgriešana, ko vislabāk veikt pavasarī pirms lapu plaukšanas.

Atļaut Liepājas Ezerkrasta sākumskolai organizēt nokaltušās gobas, četru liepu, ozola un kļavas ar trim stumbriem, kas aug zemesgabalā Lauku ielā 54, nozāģēšanu un 13 liepu vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

7.Par vītolu Lauku ielā 59
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Aizputes ceļinieks" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vītolu, kas atrodas uzņēmumam piederošajā īpašumā Lauku ielā 59, jo koka zari traucē satiksmei.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka vītolam ir iztrupējusi stumbra pamatne un koks ir potenciāli bīstams. Zaru apzāģēšana bīstamību samazinās, taču ieteicamāk ir koku nozāģēt.

Ieteikt SIA "Aizputes ceļinieks" organizēt iztrupējušā vītola, kas atrodas Lauku ielā 59, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nozāģēšanu.

8.Par 2 koku apzāģēšanu pie Klāva Ukstiņa ielas 36
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt divas, pie nama Klāva Ukstiņa iela 36, augošās liepas, jo zari bojā fasādi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas ir bijušas galotņotas, šobrīd ataugušas atvases. Arī pārējām Klāva Ukstiņa ielā augošajām liepām (9 gab.) ieteicama vainagu sakopšana un apzāģēšana.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 2 liepu, kas aug pie nama Klāva Ukstiņa ielā 36, vainagu apzāģēšanu un izskatīt iespēju 2018. gadā sakopt vainagus pārējām liepām (9 gab.), kas aug Klāva Ukstiņa ielā.

9.Par bīstamu koku Bernātu ielā 6/8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi e-pasta vēstuli, kurā lūgts izvērtēt viena koka stāvokli, kas atrodas pie mājas Bernātu ielā 6/8, jo kokam ir izpuvusi apakšējā daļa.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē, pie nama Bernātu ielā 6/8, aug 3 liepas, kurām šogad veikta vainagu kopšana. Šīs liepas nav kvalificējamas kā bīstamas un nav nepieciešama tūlītēja nozāģēšana. Bīstamie un nokaltušie koki, kas atradās Bernātu ielā ir nozāģēti. Bernātu ielas 6/8 pagalmā aug liels bērzs. Šobrīd koks ir veselīgs, taču ieteicams pievērst uzmanību, ja tiek konstatēta pastiprināta zaru kalšana, skrajš un sīks lapojums vai piepju parādīšanās uz stumbra.
Liepas, kas aug pie nama Bernātu ielā 6/8, nav kvalificējamas kā bīstamas un šo koku atkārtota vainagu kopšana veicama pēc četriem pieciem gadiem.

10.Par nokaltušiem kokiem Eduarda Veidenbauma ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija, braucot pa Eduarda Veidenbauma ielu, konstatēja, ka pie īpašuma Nr.16 atrodas nokaltis pīlādzis un pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" teritorijā atrodas praktiski nokaltusi liepa.

.Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušā pīlādža, kas atrodas pie īpašuma Eduarda Veidenbauma ielā 16, nozāģēšanu.

2.Lūgt pirmsskolas izglītības iestādi "Kriksītis" organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas Eduarda Veidenbauma ielā 16, nozāģēšanu.

11.Par 2 kalstošu bērzu nozāģēšanu Kaļķu ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 nokaltušus kokus, kas atrodas Kaļķu ielā 6.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Kaļķu ielā 6 atrodas viens pilnīgi nokaltis bērzs un viens kalstošs bērzs.

Atļaut organizēt nokaltušo 2 bērzu, kas atrodas zemesgabalā Kaļķu ielā 6, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

12.Par kokiem Kārļa Zāles laukumā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja e-pasta vēstuli, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug pie nama Kārļa Zāles laukumā 2, un izsniegt atļauju šo koku vainagu apzāģēšanai. Lūgts apsekot arī uz pašvaldības zemes augošo papeli, jo iedzīvotāji baidās, ka koks var vējā izgāzties.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  Kārļa Zāles laukuma 2 pagalmā aug 3 galotņotas liepas, kurām var veikt profesionālu vainagu kopšanu un ielas pusē aug puduros stādīti koki, 5 bērzi, 3 kļavas un pīlādži, kuriem var veikt vainagu sakopšanu un retināšanu. Pašvaldībai piederošajā zemesgabalā, Kārļa Zāles laukumā 2A, augošajā papelē atrodas aizsargājamais augs baltais āmulis, līdz ar to šī koka nozāģēšana saskaņojama ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Šobrīd papele nav kritiskā stāvoklī, līdz ar to nav nepieciešamība koku steidzami nozāģēt.

1.Atļaut organizēt 3 galotņotu liepu, 3 kļavu, 5 bērzu un pīlādžu, kas aug zemesgabalā Kārļa Zāles laukums 2, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

2.Lūgt arborista vērtējumu par papeli, kas aug zemesgabalā Kārļa Zāles laukums 2A un 3 papelēm, kas aug Skolas ielas sarkanajās līnijās.

13.Par koku apzāģēšanu Stendera ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt blakus teritorijā augošo koku zarus, kas bojā un noēno namu Stendera ielā 5.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabala Baznīcas ielā 10/12 rietumu malā augošās kļavas nepieciešams apzāģēt, jo to zari bojā ēku Stendera ielā 5.

Lūgt zemesgabala Baznīcas iela 10/12 īpašniekam organizēt kļavu, kas aug zemesgabala Baznīcas ielā 10/12 rietumu pusē, vainagu apzāģēšanu, lai novērstu ēkas Stendera ielā 5 jumta un sienu bojāšanu. Darbu veikšanai pieaicināt profesionālu kokkopi – arboristu.

14.Par bērza nozāģēšanu Rīgas ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja e-pasta vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Rīgas ielā 16, jo kokam bojāts stumbrs un izskatās bīstams.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pagalmā augošajam bērzam stumbrā ir attīstījusies trupe un koks kvalificējams kā bīstams. Ieteicams likvidēt arī ļoti tuvu garāžai augošos 2 bērzus un pīlādzi. Šo koku likvidēšana jāsaskaņo ar Rīgas ielas 16 dzīvokļu īpašniekiem.

1.Atļaut organizēt bīstamā bērza, kas aug Rīgas ielas 16 pagalmā, nozāģēšanu, koka ciršanu saskaņojot ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemot koka ciršana atļauju.

2.Rekomendēt nozāģēt pārāk tuvu garāžai, kas atrodas Rīgas ielā 16, augošos kokus (2 bērzi un pīlādzis), koku ciršanu saskaņojot ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemot koku ciršanas atļauju.

15.Par kokiem Akas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt un sakopt kokus, kas aug zemesgabalā Akas ielā 4, jo paredzēts stādīt augļu kokus.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka vērtīga un saglabājama ir viena kalnu kļava, kas aug pie žoga Kaiju ielas pusē. Pārējos kokus var izzāģēt.

Atļaut zemesgabalā Akas ielā 4 organizēt koku izzāģēšanu un vienas kalnu kļavas vainaga sakopšanu.

16.Par kokiem Flotes ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt un apzāģēt Flotes ielas 6 pagalmā augošos kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītoli ir bīstami, viens nesen nolūzis un nozāģēts, viens balstās uz žoga, bīstams un nozāģējams. Nozāģējams zem vītoliem augošais nomāktais bērzs. Pārējiem vītoliem sakopjami vainagi.

Atļaut zemesgabalā Flotes ielā 6 organizēt uz žoga gulošā vītola un nomāktā bērza nozāģēšanu un pārējo koku vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

17.Par koka apzāģēšanu Mežu ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja e-pasta vēstuli, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie mājas  Mežu ielā 29.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai veicama vainaga retināšana un kopšana, darbus uzticot profesionālam koku kopējam.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Mežu ielā 29, vainaga sakopšanu.

18.Par 4 liepu nozāģēšanu Kviešu ielā 62/64
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu koku ciršanas atļaujas saņemšanai, kurā norādīts, ka zemesgabalā Kviešu ielā 62/64 atrodas četras bīstamas liepas, kas apdraud ēkas un cilvēkus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorija ir nesakopta, ēkas neapdzīvotas un nav saprotams, kuri no kokiem ir iesniegumā minētās četras bīstamās liepas.

Informēt, ka koku ciršana zemesgabalā Kviešu ielā 62/64, jāsaskaņo ar zemesgabala pārvaldītāju.

19.Par koka nozāģēšanu Ziedu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Ziedu ielā 5, jo koks ir noliecies uz mājas pusi un vējainā laikā var nolūzt un sabojāt mājas fasādi.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka pagalmā augošais bērzs atrodas vairāk nekā 5 m no ēkas, ir vesels un spēcīgi augošs, ainavisks koks. Nav pazīmes, par izgāšanās risku. Uz mājas pusi augošā stumbra daļa ir resnāka, jo otrā pusē augošo stumbru noēno ozols. Ja iedzīvotāji vēlas, drošības nolūkā bērza zarus un stumbru var nostiprināt ar drošības sistēmu un veikt vainaga retināšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

Neatļaut organizēt bērza, kas aug Ziedu ielas 5 pagalmā, nozāģēšanu.

20.Par koku pie Celmu ielas 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi pašvaldības izpilddirektora 2017.gada 4.jūlija pieņemšanas protokolu Nr.383690/2.1.11./374320, kurā lūgts Apstādījumu uzraudzības komisijai apsekot kokus, kas aug nama Celmu iela 1 rietumu pusē.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 82 aug liepa, kurai sakņu kaklā attīstījusies trupe un koks ir kvalificējams kā bīstams, bet divām papelēm ir daudz nokaltušu zaru, kas liecina par koku novecošanu un bojāeju. Lai liepu saglabātu, nepieciešama stumbra nostiprināšana, vainaga apjoma samazināšana, zaru retināšana, bet papelēm izzāģējami sausie zari. Ja kokus nevēlas saglabāt, zemesgabala īpašniekam komisijā jāiesniedz iesniegums ciršanas atļaujas saņemšanai. Liepas stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā, ir 2,6 m un pirms šī koka ciršanas atļaujas izsniegšanas nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.
Informēt, ka koki (liepa un divas papeles), kas atrodas Celmu ielas 1 rietumu pusē un zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 82, šobrīd ir kvalificējami kā bīstami.  Koku saglabāšanai veicama liepas stumbra nostiprināšana un vainaga redukcija, bet papelēm izzāģējami nokaltušie zari, darbus uzticot profesionālam arboristam. Koku nozāģēšanai jāsaņem ciršanas atļauja un liepas nozāģēšana jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi, jo tās stumbra apkārtmērs pārsniedz 2,1 m.

21.Par papeles nozāģēšanu Piltenes ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug dzīvojamās mājas Piltenes ielā 3 tuvumā, jo vēja laikā zari sitas pret logiem un noēno dzīvokļus, kā dēļ veicina mitruma līmeņa paaugstināšanos dzīvokļos.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka nama rietumu galā aug trīs novecojušas papeles, kuras ieteicams nozāģēt un vietā veidot jaunus apstādījumus. Koku likvidēšana saskaņojama ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem.

Atļaut organizēt trīs papeļu, kas aug zemesgabalā Piltenes ielā 3, rietumu pusē, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo 3 papeļu likvidēšanu. Koku ciršanu saskaņot ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem. Rekomendēt pie nama Piltenes ielā 3 ierīkot jaunus apstādījumus.

22.Atkārtoti par vēl 6 koku likvidēšanu Šķēdes ielas 11,13,15 un 17 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) atkārtoti ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja vēl 6 koku likvidēšanai saskaņā ar pagalmu Šķēdes ielā 11, Šķēdes ielā 13, Šķēdes ielā 15 un Šķēdes ielā 17 labiekārtošanu un automašīnu stāvvietu ierīkošanu.

Atkārtoti apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka, saskaņā ar iesniegto skici, likvidēt lūgts 2 galotņotus vītolus un 2 galotņotas kļavas, kas aug pie nama Šķēdes ielā 11, kā arī 2 papeles, kuras komisija iepriekšējā sēdē ieteica likvidēt.

Konceptuāli atbalstīt iesniegto papildināto skici pagalmu labiekārtojumam Šķēdes ielā 11, Šķēdes ielā 13, Šķēdes ielā 15 un Šķēdes ielā 17, kurā paredzēta vēl sešu koku likvidācija (2 vītoli, 2 kļavas un 2 papeles) un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju. Rekomendējam pagalmā paredzēt jaunus apstādījumus.

23.Par papeles nozāģēšanu Sakņu ielā 28
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug zemesgabalā Sakņu ielā 28.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir mazvērtīga.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Sakņu ielā 28, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

24.Par kokiem Brīvības ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi  SIA "Tranzīts L" lūgumu izsniegt atļauju apzāģēt zarus kokiem, kas aug Brīvības ielā un nomāc jaunos koku stādījumus.

Apsekojot minēto teritoriju dabā, konstatēts, ka Brīvības ielā jaunie koki jāatbrīvo no veco koku un krūmu zariem šādos posmos:
gar Metalurgu augošie sudrabvītoli no melnalkšņu atvasēm, kas saaugušas uz veco koku stumbriem;
no Meldru ielas līdz 14. novembra bulvārim augošās jaunās kļavas;
no DUS "Latvijas Nafta" izbrauktuves līdz Jaunai pasaulei augošos jaunos melnalkšņus.

Atļaut SIA "Tranzīts L" organizēt jauno koku, kas aug Brīvības ielā atbrīvošanu no veco koku un krūmu zariem.