Apstādījumu uzraudzības komisijas 16.februāra sēdē pieņemti vairāki lēmumi, tostarp par sabiedrisko apspriešanu 20 koku izciršanai starp Jūras ielu un Dzirnavu ielu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 16.februārī Nr.4

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par liepu apzāģēšanu Eduarda Tisē ielā 42.
2.Par 2 koku nozāģēšanu Lielā ielā 11.
3.Par koku ciršanu autostāvvietu izbūvei.
4.Par liepu Tvaiku ielā 26.
5.Par kokiem Krūmu ielā 36.
6.Par kokiem Celmu ielā 2.
7.Par koku apzāģēšanu Studentu rotas ielā.


1.#
Par liepu apzāģēšanu Eduarda Tisē ielā 42
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt kokus, kas aug pie nama Eduarda Tisē 42 gala sienas, jo koki aug ļoti tuvu ēkai un rada pelējumam labvēlīgu vidi, nenodrošina pietiekamu sienas ventilāciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama sienas aug 4 liepas, kurām nepieciešama vainagu veidošana.

Atļaut organizēt 4 liepu, kas aug pie nama Eduarda Tisē ielā 42 gala sienas, vainagu profesionālu apzāģēšanu.

2.#
Par 2 koku nozāģēšanu Lielā ielā 11
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus kokus, kuri aug viesnīcas teritorijā. Kā koku ciršanas iemesls minēts viesu sūdzības.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka nozāģēt paredzēts apmēram pusmetru no ēkas augošo zirgkastaņu (stumbra diametrs 75 cm) un liepu (stumbra diametrs 70 cm). Liepai nepieciešama profesionāla vainaga kopšana, nav objektīva iemesla šā koka likvidēšanai. Vainagi sakopjami arī pārējiem zemesgabalā augošajiem kokiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, kas nosaka, ka atļauju koku, kas atbilst 1.pielikumā norādītajiem parametriem, var izsniegt tikai pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas. Šīs zirgkastaņas apkārtmērs 1,3 m augstumā pārsniedz 1,8 m.

1. Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu zirgkastaņas, kas aug pie viesnīcas “Līva”, Lielajā ielā 11, ciršanai.
2. Neatļaut nozāģēt liepu, kas aug uz zemesgabala Lielā ielā 11 pie autostāvvietas. Rekomendēts liepai veikt profesionālu vainaga kopšanu.
3. Atlikt jautājuma par zirgkastaņas nociršanu izskatīšanu līdz DAP atzinuma saņemšanai.

3.#
Par koku ciršanu autostāvvietu izbūvei
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi izstrādāto projekta “Jūras ielas rekonstrukcija un autostāvvietas būvniecība” skici, kurā paredzēta 20 koku nociršana. Iesniegumam pievienots teritorijā augošo koku novērtējums.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar autostāvvietu izbūvi paredzēts nocirst 20 kokus, tai skaitā 13 bērzus, 4 robīnijas, zirgkastaņu, zeltzaru vītolu un Virdžīnijas ievu. Projekta ietvaros tiks saglabāti 29 teritorijā augošie koki, kam paredzēta vainagu profesionāla sakopšana, bet no jauna paredzēts iestādīt 28 kokus (10 Holandes liepas, 15 kalnu priedes un 3 Holandes gobas).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, kas nosaka, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamā objektā, pašvaldība rīko publisko apspriešanu. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas tiek pieņemts galīgais lēmums par koku ciršanu objektā.

Noteikt publisko apspriešanu no 2015. gada 17. februāra līdz 2015. gada 6. martam par 20 koku ciršanu projekta “Jūras ielas rekonstrukcija un autostāvvietas būvniecība” īstenošanai un atlikt galīgā lēmuma pieņemšanu līdz publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

4.#
Par liepu Tvaiku ielā 26
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu, kas aug Tvaiku ielā 26, jo tās zari traucē kaimiņu mājai, kas atrodas Tvaiku ielā 28. Liepa ir izaugusi ļoti liela un tai ir divi stumbri, kas var pārlūzt uz pusēm. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana un augstuma samazināšana.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Tvaiku ielā 26 vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

5.#
Par kokiem Krūmu ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Krūmu ielas 36 pagalmā, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana, bet ielas pusē augošajiem kokiem veikt vainagu sakopšanu. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur 66,7% šā nama iedzīvotāji atbalsta 3 koku nociršanu pagalmā un jaunu koku stādīšanu zaļajā zonā.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka pagalmā, uz namam Krūmu ielā 36 piekrītošās zemes, aug kļava un 2 pīlādži. Kļava ir vesela un ainaviski vērtīga. Abi pīlādži ir novecojuši un mazvērtīgi.

Ierosinu, izstrādājot pagalma labiekārtojuma projektu, izskatīt iespēju saglabāt ainaviski vērtīgo kļavu, bet par divu mazvērtīgo un novecojušo pīlādžu nozāģēšanu nepiemērot zaudējumu atlīdzību. Ja projektējot pagalma labiekārtojumu šāda iespēja nepastāv, skici iesniegt komisijā, atkārtotai izskatīšanai un zaudējumu atlīdzības noteikšanai par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu saistībā ar kļavas ciršanu.

Atgādinu, ka Būvvaldē saskaņots projekts ir arī projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

Ielas pusē augošajam ozolam, pīlādzim un 3 nokarenajiem zeltzaru vītoliem vainagu kopšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs. Ja projekts paredz saglabāt pagalmā esošo kļavu, pirms būvdarbu uzsākšanas kļavai jāveic vainaga pacelšana un sakopšana.

1.Atļaut organizēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krūmu ielā 36, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.
2.Rekomendēt izskatīt iespēju saglabāt kļavu, kas aug Krūmu ielas 36 pagalmā.
3.Atļaut likvidēt 2 pīlādžus, kas aug Krūmu ielas 36 pagalmā, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

6.#
Par kokiem Celmu ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug pie nama Celmu ielā 2, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana, ierīkojot stāvlaukumu iedzīvotāju automašīnām. Kā koku ciršanas iemesls minēts, ka namam nevar piekļūt operatīvais transports. Iesniegumam pievienots šīs mājas iedzīvotāju lēmums par auto stāvlaukuma ierīkošanu, kurā 57% dzīvokļu īpašnieku atbalsta stāvlaukuma ierīkošanu.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka ieceres īstenošanai un operatīvā transporta piekļuves nodrošināšanai namam, traucējošs ir vecs osis, kas aug pretī pirmajai kāpņutelpai. Četras liepas, kas aug ielas zaļajā zonā, ir jaunas un spēcīgi augošas. Tās ieteicams saglabāt, lai nepasliktinātu vides kvalitāti. Liepām nepieciešama vainagu pacelšana (~3 m augstumā no zemes) un sakopšana, saglabājot dabisko vainagu. Divstumbru liepu, kas aug starp trešo un ceturto kāpņu telpu, pieļaujams likvidēt, jo ar laiku stumbru saauguma vieta var kļūt nenoturīga un pastāv koka izgāšanās risks.

Ierosinu, izstrādājot labiekārtojuma projektu, paredzēt 4 liepu saglabāšanu, nodrošinot apdobi 0,75 m no stumbra, bet kā likvidējamus paredzēt divus kokus: novecojušo osi un liepu ar diviem stumbriem. Par šo divu koku likvidēšanu nenoteikt zaudējumu atlīdzību. Atgādinu, ka Būvvaldē saskaņotais projekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

1.Atļaut organizēt 4 liepu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celmu ielā 2, vainagu pacelšanu un kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju. Vainagu kopšanu ieteicams veikt pirms būvdarbu uzsākšanas.
2.Atļaut Celmu ielas 2 piesaistītā zemesgabala labiekārtojuma projektā kā likvidējamus paredzēt novecojušo osi un divstumbru liepu, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

7.#
Par koku apzāģēšanu Studentu rotas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug Studentu rotas ielā, posmā no Imantas ielas līdz Atmodas bulvārim un sniegt ieteikumus to vainagu kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Studentu rotas ielā, posmā no Imantas ielas līdz Atmodas bulvārim, pāra Nr. pusē aug Holandes liepas, kurām nepieciešama ataugušos atvašu apzāģēšana, jo koku zari traucē gājējiem. Pretējā ielas pusē ietve nav izbūvēta, aug dažādas koku sugas (zirgkastaņas, kļavas, liepas). Nepieciešamības gadījumā nozāģējami nokaltušie un bojātie zari.

Atļaut organizēt koku, kas aug Studentu rotas ielā, vainagu kopšanu.