Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 10.marta sēdes protokola izrakstu pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014.gada 10.martā
Nr.6

D A R B A K Ā R T Ī B Ā

1.Par 2 koku ciršanu Pulvera ielā 16.
2.Par kokiem Salmu ielā un Pļavu ielā.
3.Par kokiem Eduarda Tisē ielā 75.
4.Par kokiem uz siltumtrases.

1.#
Par 2 koku ciršanu Pulvera ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot projektu “Cilindru ražotne un veikals. Pulvera ielā 16, Liepājā”, kas paredz 2 koku likvidāciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts 2 priedes ar stumbru diametru 40 cm un 45 cm, mērot 1,3 m augstumā no sakņu kakla.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 24.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Zaudējumi par 2 priežu, kas aug zemesgabalā Pulvera ielā 16, ciršanu ir (40 cm + 45 cm): 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 580,53 + 121,91 (PVN21%) = EUR 702,44 (LVL 493,68). Pirms būvatļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 702,44 par 2 priežu, kas aug Pulvera ielā 16, ciršanu.

1.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu “Cilindru ražotne un veikals. Pulvera ielā 16, Liepājā”, kurā paredzēta 2 priežu likvidācija.
2.Pirms objekta “Cilindru ražotne un veikals. Pulvera ielā 16, Liepājā” būvatļaujas saņemšanas, Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110), iemaksāt zaudējumu atlīdzību EUR 702,44 par 2 priežu, kas aug Pulvera ielā 16, ciršanu.


2.#
Par kokiem Salmu ielā un Pļavu ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot priedes, kas aug Salmu ielā pie krustojuma ar Pļavu ielu un aizsedz ceļa zīmi, kā arī traucē ielas pārredzamību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 4 priedēm, kas aug Salmu ielā nepieciešams nozāģēt apakšējos zarus.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 4 priežu, kas aug Salmu ielā, apakšējo zaru nozāģēšanu.

3.#
Par kokiem Eduarda Tisē ielā 75
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Eduarda Tisē ielā 75 un noēno dzīvokļus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava aug ļoti tuvu ēkai. Pārāk tuvu ēkai iestādītas arī priede un robīnija. Ieteicama arī šo divu koku nozāģēšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošiem noteikumiem Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, lai saņemtu atļauju koku, kas aug Eduarda Tisē ielā 75, ciršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Eduarda Tisē ielā 75 dzīvokļu īpašnieku lēmums.

1.Atļaut organizēt kļavas, kas aug Eduarda Tisē ielā 75, nozāģēšanu, iepriekš komisijā iesniedzot dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka likvidāciju.
2.Rekomendēt nozāģēt arī robīniju un priedi, kas aug ļoti tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Eduarda Tisē ielā 75.

4.#
Par kokiem uz siltumtrases
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot būvobjektā “Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija no Vītolu ielas 27/33 līdz Uliha ielai 36, Liepājā” paredzēto koka likvidāciju un traucējošo zaru apzāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt sasvērušos bērzu, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 36 un nozāģēt atsevišķus tehnikai traucējošus zarus.

Kļavām un bērziem šobrīd notiek intensīva sulu cirkulācija, tāpēc zaru zāģēšana nav ieteicama.

Atļaut organizēt:
-slīpā bērza, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 36, nozāģēšanu;
-būvobjektā “Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija no Vītolu ielas 27/33 līdz Uliha ielai 36, Liepājā”, pirms traucējošo zaru nozāģēšanas, pieaicināt SIA “Komunālā pārvalde” dārznieci R.Jaunzemi.