Piedāvājam iepazīties ar domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.novembra sēdē nolemto, protokola izrakstu sagatavojusi domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 24. novembrī Nr.28

D A R B A  K Ā R T Ī B A
1.Atkārtoti par Hika ielu 9.
2.Par kokiem Toma ielā 44.
3.Atkārtoti par koku ciršanu Celtnieku ielā 12.
4.Par 3 bērzu nozāģēšanu Cenkones ielā 3.
5.Par koku apzāģēšanu Mežu ielā 31B.
6.Par bērza apzāģēšanu Klusā ielā 4.
7.Par liepām pie Vidusceļa ielas 17.
8.Par kokiem Kaiju ielā 32.
9.Par kokiem Sliežu ielā 6.
10.Par kokiem Atmodas bulvārī 14B.
11.Par kokiem pie Pāvilostas ielas 2.
12.Par koka nozāģēšanu Turaidas ielā 9.
13.Par liepu apzāģēšanu Spīdolas ielā 4.
14.Par papildus koku ciršanu Zemgales ielā.
15.Par projektu Rīgas ielā 50.

1.#
Atkārtoti par Hika ielu 9
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas (VKPAI) lēmumu par četru koku ciršanu Hika ielā 9. Lēmumā norādīts, ka plānotā koku ciršana paredzēta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7436) teritorijā. Šo četru koku zāģēšana neradīs būtisku ietekmi uz minēto valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritoriju un uz pieminekļiem attiecināmās kultūrvēsturiskās vides pārveidošanu. Tomēr koku nozāģēšana Hika ielas ainavu padarīs neizteiksmīgāku. Ieteikts izskatīt iespēju profesionāli samazināt oša vainagu un koku saglabāt ielas ainavai. Ja speciālisti to atzīst par neiespējamu VKPAI neiebilst četru koku, kas atrodas Hika ielā 9, nozāģēšanai.

Atkārtoti novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka egle var radīt bīstamību ēkai, vītols ir vecs un iztrupējis, bet liepa aug slīpi un tuvu osim, ieteicams nozāģēt retināšanas nolūkos. Osim nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi-arboristu.

Atļaut zemesgabalā Hika ielā 9 organizēt vītola, egles un liepas nozāģēšanu, bet osim veikt vainaga profesionālu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

2.#
Par kokiem Toma ielā 44
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot kokus, kas aug Toma ielā 44 un sniegt ieteikumus koku apzāģēšanai un nozāģēšanai.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka Toma ielas 44 pagalmā aug kļava, kurai nepieciešama vainaga profesionāla apzāģēšana, samazinot vainaga apjomu, lai zari nebojā ēkas sienu un jumtu. Nozāģējama nokaltusī ābele, kas atrodas pagalmā.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Toma ielas 44 pagalmā, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

3.#
Atkārtoti par koku ciršanu Celtnieku ielā 12
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot žoga izbūves projektu, kurā paredzēta vēl papildus 3 koku, kas aug pudurī Celtnieku ielā 12, ciršana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts trīs stumbru liepu, kuras katra stumbra diametrs ir 50 cm. Koks ir veselīgs, un žoga izbūvei ir rodami dažādi risinājumi koka saglabāšanai. Ja zemes īpašnieki vēlas koku likvidēt un saglabāt esošo žoga izbūves variantu, pirms koka ciršanas un būvatļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējuma atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu.
Zaudējumu atlīdzību par 3 stumbru liepas, kas aug Celtnieku ielā 12, ciršanu aprēķina: (50 + 50 + 50) : 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 1024,47 EUR.

Pirms koku ciršanas un būvatļaujas saņemšanas zemesgabala īpašniekam vai tiesiskam valdītājam, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 1024,47 EUR par trīsstumbru liepas, kas aug Celtnieku ielā 22, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 1024,47 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar trīsstumbru liepas, kas aug Celtnieku ielā 12, nociršanu.

2.Konceptuāli atbalstīt izstrādāto projektu “Žoga un autostāvvietas izbūve Celtnieku ielā 12 un 12A, Liepājā”, kurā papildus paredzēta 3 koku, kas aug pudurī, ciršana.

3.Zemesgabala īpašniekam, pirms būvatļaujas saņemšanas un koku ciršanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta
Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 1024,47 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar trīsstumbru liepas, kas aug Celtnieku ielā 12, ciršanu.

4.#
Par 3 bērzu nozāģēšanu Cenkones ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Cenkones ielā 3, jo koki aug pārāk tuvu baznīcai un saknes bojā ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu ēkai aug 3 bērzi un Kaukāza plūme. Zemesgabals ir pārāk mazs, lai tajā varētu augt lieli koki.

Atļaut 3 bērzu, kas aug Cenkones ielā 3, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koka ciršanu.

5.#
Par koku apzāģēšanu Mežu ielā 31B
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 9 liepas, kas aug uz daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Mežu ielā 31B piesaistītās zemes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē aug 2 liepas, viena ir bijusi galotņota, bet otrai saglabāts dabisks vainags, kam nepieciešama korekcija, jo vainags izveidojies vienpusējs. Galotņotai liepai nepieciešama vainaga kopšana, izzāģējot pārāk biezi saaugušās atvases, saglabājot tikai dažas spēcīgākās. Iespēju robežās liepai pakāpeniski jāatjauno dabiskā vainaga forma. Otrai liepai nozāģējami un noīsināmi atsevišķi zari, vainagā veicot vainaga korekcijas. Krūmi ilgstoši nav kopti, nepieciešams veikt atjaunojošo apgriešanu.

Pagalmā aug parasto liepu rinda (5 liepas) un 2 liepas pie žoga. Liepas ir galotņotas. Koki ir neatgriezeniski sakropļoti, un ar laiku jāparedz to nomaiņa pret jauniem koku stādījumiem, izmantojot atbilstošas koku sugas. Koku vainagu kopšanai jāpieaicina arborists.

Atļaut organizēt 9 liepu, kas aug uz zemesgabala Mežu ielā 31B, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopēju.

6.#
Par bērza apzāģēšanu Klusā ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt koku, kas aug pie mājas Klusā ielā 4, jo tā zari traucē karoga izkāršanai pie mājas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug bērzs, kam nepieciešams veikt vainaga pacelšanu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015.gada darbu plānā bērza, kas aug pie nama Klusā ielā 4, vainaga pacelšanu.

7.#
Par liepām pie Vidusceļa ielas 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu novērtēt divas liepas, kas aug pie nama Vidusceļa ielā 17.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vienai liepai ir bojāts stumbrs, jo koks aug slīpi uz brauktuves pusi un traucē autotransportam. Šo liepu ieteicams nozāģēt. Otrai liepai veicama regulāra vainaga kopšana.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” nozāģēt slīpi augošo liepu ar bojāto stumbru, kas aug pie nama Vidusceļa ielā 17.

8.#
Par kokiem Kaiju ielā 32
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 7 kļavas un nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Kaiju ielā 32, jo koki pārāk noēno teritoriju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gar žogu aug 7 koku (3 zirgkastaņas, 2 oši un 2 kļavas) rinda. Koki ir bijuši galotņoti, šobrīd ataugušas atvases un nepieciešama vainagu kopšana. Pieaicinot profesionālu koku kopēju, vainagi atjaunojami, maksimāli pietuvinot to dabiskajai formai. Kalnu kļava, kas aug pie ēkas, nav kvalificējama kā bīstama. Kokam saglabāts dabiskais vainags. Zemes īpašnieki to vēlas nozāģēt, jo uzskata, ka koks apdraud ēku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar  koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu. Zaudējumu atlīdzību par kalnu kļavas, kas aug Kaiju ielā 32, ciršanu aprēķina: 42 cm: 0,702804 x 2 x 0,8 x 2 x 0,8 x 0,5 = 76,49 EUR.

Pirms koka ciršanas un ciršanas atļaujas saņemšanas zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu 76,49 EUR par kalnu kļavas, kas aug Kaiju ielā 32, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 76,49 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar kalnu kļavas, kas aug Kaiju ielā 32, ciršanu.

2.Atļaut:
-organizēt 7 koku (3 zirgkastaņas, 2 oši un 2 kļavas), kas aug gar žogu kaiju ielā 32, profesionālu vainagu kopšanu darbu veikšanai pieaicinot koku kopēju – arboristu;
-nozāģēt kalnu kļavu, kas aug Kaiju ielā 32, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 76,49 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu un saņemot ciršanas atļauju.

9.#
Par kokiem Sliežu ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vai nozāģēt kokus, kas aug Sliežu ielā 6, jo koki aizsedz logus un bojā ēkas pamatus. Stiprā vējā apdraud īpašuma un iedzīvotāju drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas, ielas pusē, aug 3 bērzi. Bērzi atrodas ielu sarkano līniju robežās, pietiekošā attālumā no ēkas. Ieteicams nozāģēt zarus, kuri aizsedz laternu. Ēkai ziemeļu pusē, nelielā pagalmā, aug bērzs un zirgkastaņa, kurai ir iztrupējis stumbrs. Koki aug nepiemērotā vietā un sasnieguši savu bioloģisko vecumu.

Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz Sliežu ielas 6 dzīvokļu īpašnieku lēmums par bērza un zirgkastaņas, kas aug pagalmā, nociršanu.

Atļaut organizēt bērza un zirgkastaņas, kas aug Sliežu ielas 6 pagalmā, nociršanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt Sliežu ielas 6 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šo koku nociršanu.

10.#
Par kokiem Atmodas bulvārī 14B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt un atļaut nozāģēt bērzu, papeli un ievu, kas aug Atmodas bulvārī 14B, kā arī apzāģēt bērzus, kas vasarā aizsedz gaismu dzīvokļos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele ir galotņota un tā rezultātā zaudējusi augtspēju. Ievas bieži bojā kaitēkļi, kā dēļ tās zaudē dekorativitāti un nav ieteicamas pilsētas apstādījumos. Šos kokus ieteicams likvidēt. Tuvu ēkai aug 7 bērzi. Trīs bērzi aug rietumu pusē, bet nama austrumu pusē aug 4 bērzi. Šo koku kopšanai jāpieaicina arborists, jo bērzi necieš pārmērīgu apzāģēšanu.

Atļaut organizēt:
-7 bērzu, kas aug pie nama Atmodas bulvārī 14B vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi – arboristu;
-papeles un ievas, kas aug Atmodas bulvārī 14B, nozāģēšanu, iepriekš komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu un saņemot ciršanas atļauju.


11.#
Par kokiem pie Pāvilostas ielas 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt un atļaut nozāģēt ozolu un pīlādzi, kas aug pie nama pirmās kāpņu telpas un ielas pretējā pusē augošo papeli.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas pusē pie nama Pāvilostas ielā 2 aug 2 pīlādži un ozols. Viens pīlādzis aug ļoti tuvu ēkai, otrs blakus ozolam. Pīlādzis ir ātraudzīgs koks, kas salīdzinoši ātri arī noveco. Lietderīgi pīlādžus likvidēt, bet ozolam veikt vainaga sakopšanu. Ozols ir salīdzinoši jauns un tam iespējams vainagu veidot tā, lai pārāk nenoēnotu logus. Nama otrā galā aug bērzs, kuram arī ieteicama vainaga profesionāla kopšana. Pāvilostas ielā, kas atrodas pretī namam, aug 10 papeļu rinda. Papelēm nepieciešama vainagu kopšana, bet nav pamata šo koku likvidēšanai. Koki atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes.

1.Atļaut organizēt:
-ozola un bērza, kas aug Pāvilostas ielā 2, profesionālu vainaga apzāģēšanu, darbu veikšanai pieaicinot kokkopi – arboristu;
-divu pīlādžu, kas aug pie nama Pāvilostas ielā 2, nozāģēšanu, pirms darbu veikšanas komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēnumu par koku ciršanu un saņemot koku ciršanas atļauju.

2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” izskatīt iespēju iekļaut 10 papeļu, kas aug Pāvilostas ielā (pie īpašuma Spīdolas iela 8), vainagu kopšanu 2015.gada ielas koku kopšanas plānā.

12.#
Par koka nozāģēšanu Turaidas ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamu koku, kas aug zemesgabalā Turaidas ielā 9 pie šķūņiem un garāžām.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie garāžas aug divi potenciāli bīstami koki. Viens ir galotņots, pie pamatnes attīstījusies stumbra trupe, bet otram stumbrā izveidojusies plaisa apmēram 2 m garumā un koks aug slīpi uz mājas pusi. Pirms šo koku ciršanas nepieciešams dzīvokļu īpašnieku lēmums.

1.Atļaut organizēt divu potenciāli bīstamu koku, kas aug Turaidas ielā 9 pie garāžas nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo divu koku ciršanu.

2.Lūgt pirms koku ciršanas komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu un saņemt atļauju koku ciršanai.

13.#
Par liepu apzāģēšanu Spīdolas ielā 4
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja liepu, kas aug pie nama Spīdolas ielā 4, apzāģēšanai, jo koki noēno dzīvokļus. Iesniegumā norādīts, ka kokus apzāģēs paši.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liepu rinda. Liepas ir galotņotas, šobrīd kokiem ataugušas atvases.
Atgādinu, ka, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12.4. apakšpunktu koku vainagu apzāģēšanai jāpieaicina profesionāls koku kopējs (arborists). Zemesgabala īpašnieki paši var nozāģēt tikai autotransportam un gājējiem traucējošos, apakšējos zarus. Iesniegumā nav norādīts, kā tiks utilizēti nozāģētie zari.

Atļaut organizēt liepu, kas aug zemesgabalā Spīdolas ielā 4, vainagu kopšanu darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.

14.#
Par papildus koku ciršanu Zemgales ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvaldes iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt Zemgales ielā papildus projektā paredzētajiem kokiem vēl 29 kokus, kas ieauguši pašizsējā un mazvērtīgus kokus (papeles), kas aug otrā rindā pāra numuru pusē, jo, izbūvējot ietvi un veloceļu, kokiem tiek būtiski bojātas saknes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakarā ar ietves un veloceļa izbūvi posmā no Līgas ielas līdz Manēžas ielai nepieciešams likvidēt 31 koku. Likvidējamie koki ir salīdzinoši mazvērtīgi, padomju gados stādītas papeles un pašizsējā iesējušies bērzi, liepas, zirgkastaņas. Šo koku likvidēšana nepieciešama, lai atvirzītu ietvi no saglabājamiem kokiem, zirgkastaņām. Arī tālākā ielas posmā līdz Ģenerāļa Baloža ielai likvidējami otrā rindā, pārāk tuvu ietvei augošie koki, kas šeit ieauguši pašizsējā.

Tā kā tiek likvidēti mazvērtīgi (papeles) un pašizsējā ieauguši koki, ierosinu nerīkot koku ciršanas publisko apspriešanu.
Atļaut Attīstības pārvaldei organizēt 31 pašizsējā ieaugušo koku un mazvērtīgu (papeles) koku, kas aug Zemgales ielā, otrā rindā pāra numuru pusē, likvidēšanu un nenoteikt publisko apspriešanu šo koku ciršanai.

15.#
Par projektu Rīgas ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “K Idea” sagatavoto skici publiskās apspriešanas rīkošanai par koku ciršanas ieceri vieglatlētikas manēžas būvniecībai Rīgas ielā 50.

Saskaņā ar iesniegto projekta skici paredzēts likvidēt 37 kokus.
Iesniegtajā skicē nav sagatavoti priekšlikumi kompensējošo un jaunu koku stādījumiem, kā tas projektētājiem tika lūgts iepriekšējā komisijas sēdē.

Atkārtoti novērtējot situāciju dabā un apsekojot teritorijā augošos kokus, konstatēts, ka no saglabājamiem kokiem augstas kvalitātes un vērtīgi ir 6 Holandes liepas, kas veido aleju gar iebrauktuvi. Vērtīgi ir parasto liepu rindu stādījums un 3 asās egles, ja tiek veikta koku retināšana un zemsedzē paredzot ēncietīgus augus, piemēram, mahonijas, efejas, kumeļpēdas, pahisandras. Nosacīti par vērtīgiem kokiem atzīstamas 3 parastās liepas un 4 parastās kļavas, kas aug gar žogu. Divām kļavām ir attīstījusies stumbra trupe. Šiem kokiem nepieciešama vainagu korekcija un ainavas uzlabošanai papildus koku stādījumi, kuri ar laiku nomainīs novecojušos kokus. Mazvērtīgi un likvidējami ir pašizsējā ieauguši 11 kļavu sējeņi, kas aug gar žogu. Lietderīgi projekta ietvaros likvidēt šos sējeņus, bet to vietā paredzēt jaunus stādījumus, izmantojot pilsētas apstākļiem piemērotas, dekoratīvas koku un krūmu sugas. Piemēroti koku stādījumi jāparedz arī autostāvvietu teritorijā, lai samazinātu trokšņa, izplūdes gāzu un putekļu ietekmi uz apkārtni, kā arī veicinātu objekta iekļaušanos pilsētas ainavā. Stādījumos jāizmanto koku sugas, kuras izturīgas pret atmosfēras piesārņojumu un pacieš pastiprinātu augsnes piesārņojumu.

1.Lūgt SIA “K Idea” sagatavotajā skiču projektā “Liepājas vieglatlētikas manēža Rīgas ielā 50, Liepājā” veikt sekojošas korekcijas:

1.1.Paredzēt 11 mazvērtīgo kļavu sējeņu, kas aug gar žogu likvidāciju un papildināt saglabājamos kokus ar jauniem dekoratīviem koku stādījumiem.

1.2.Paredzēt ēncietīgus zemsedzes augus teritorijā pie skolas, 1905.gada ielas pusē.

1.3.Paredzēt koku stādījumus projektētās autostāvvietas teritorijā, lai kompensētu Brīvības ielā likvidējamās 16 Holandes liepas, radītu labvēlīgu vietas mikroklimatu un veicinātu objekta iekļaušanos pilsētas ainavā, izmantojot pilsētas apstākļiem piemērotas koku sugas.

2.Atkārtoti jautājumu izskatīt un noteikt koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu pēc koriģētā skiču projekta saņemšanas.