Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 9.septembra sēdēs protokola izrakstu, ko sagatavojusi domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ

2014. gada 9.septembrī Nr.22                                                                                                     

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par kļavas nozāģēšanu J.Janševska  ielā 7/9
2.Par koku nozāģēšanu Alejas ielā 27
3.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Jūrmalas ielā 1
4.Par bojātu koku Dārtas ielā (posmā starp Alejas ielu un K.Valdemāra ielu)
5.Par kļavas apzāģēšanu Dzintaru ielā 47
6.Par liepas apzāģēšanu Vidusceļa ielā 17
7.Par divu koku nozāģēšanu Līvas ielā 15
8.Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 108
9.Par 17 egļu nozāģēšanu Ganību ielā 190A
10.Par koka nozāģēšanu Zirņu ielā 104A
11.Par liepu T.Breikša ielā 35
12.Par sudrabegles nozāģēšanu Ziemeļu ielā 54A
13.Par 2 bērzu apzāģēšanu Atmodas bulvārī 8V
14.Par sausa koka nozāģēšanu Graudu ielā 11/13

1.#
Par kļavas nozāģēšanu J.Janševska  ielā 7/9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstami sasvērušos kļavu, kas  aug pie nama J.Janševska ielā 7/9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug 4 kļavas, vienai daļēji atlūzis stumbrs, pārējās  sasvērušās un bojātiem stumbriem. Ieteicams nozāģēt visas četras kļavas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koku ciršanas daudzdzīvokļu dzīvojamam namam piederošajā zemesgabalā, komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu     

Atļaut organizēt 4 kļavu, kas aug zemesgabalā J.Janševska ielā 7/9, likvidēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu.

2.#
Par koku nozāģēšanu Alejas ielā 27
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atļaut nocirst bērzu, kas aug tuvu mājai, kā arī pīlādzi un lazdu, kas aug tuvu žogam un ēkai. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug tuvu ēkai, kā arī teritorijā aug sējeņi – pīlādzis, lazda, kļava, kas atrodas tuvu žogam un ēkai. Ieteicams kokus likvidēt.

Atļaut organizēt koku, kas aug Alejas ielā 27, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

3.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Jūrmalas ielā 1
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut apzāģēt zirgkastaņu, kas atrodas Jūras ielā 1.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņa aug tuvu kaimiņu īpašumam un ir sasvērusies. Nepieciešama vainaga kopšana, lai samazinātu tā apjomu.  

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Jūrmalas ielā 1, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.  

4.#
Par bojātu koku Dārtas ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot bojātu liepu, kas aug Dārtas ielā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepas stumbrs ir bojāts, bet tā nav klasificējama kā bīstama un nav objektīva iemesla to nekavējoties likvidēt.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” uzraudzīt koku stāvokli Dārtas ielā.  

5.#
Par kļavas apzāģēšanu Dzintaru ielā 47
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu apzāģēt koku, kas aug pie ēkas Dzintaru ielā 47 un aizēno dzīvokļa logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Dzintaru ielā pie nama Nr.47 aug 2 liepas. Kokiem nozāģējami apakšējie zari.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut rudens/ziemas darbu plānā koku, kas aug pie nama Dzintaru ielā 47, vainagu kopšanu.

6.#
Par liepas apzāģēšanu Vidusceļa ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja veikt liepas apzāģēšanu, jo tā ir bojāta.
Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka ielas pusē pie ieejas ēkā ir vēsturiski stādītas divas liepas, viena no tām ar bojātu mizu. Kokam nepieciešama atjaunojoša vainaga kopšana.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut rudens/ziemas darbu plānā koku, kas aug pie nama Vidusceļa ielā 17, vainagu polardēšanu.

7.#
Par divu koku nozāģēšanu Līvas ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divas liepas, kas aug pie dzīvojamās mājas Līvas ielā 15 un traucē gāzesvada ierīkošanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  pie dzīvojamās mājas Līvas ielā 15 aug 3 liepas, no kurām divas traucē gāzesvada ierīkošanu.

Atļaut organizēt liepu,  kas aug Alejas ielā 27, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

8.#
Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 108
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt vītolu, kas aug  Klaipēdas ielas 108 zemesgabalā. Ir iesniegts arī dzīvokļu īpašnieku lēmums par šī koka nozāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols aug tuvu dzīvojamai mājai, kas atrodas Klaipēdas ielā 108 un aizēno logus.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrības “Jūrmala 108” valdes priekšsēdētājai organizēt vītola, kas aug Klaipēdas ielā 108, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

9.#
Par 17 egļu nozāģēšanu Ganību ielā 190A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt 17 egļu rindu, kas aug Ganību ielā 190 A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, Ganību ielā 190A aug sabiezināta stādījuma egļu rinda, no kurām 4 egles ir nokaltušas, pārējās ir ar aizkaltušiem zariem. Divas no tām traucē žoga izbūvi. Pēc žoga izbūves ieteicams atjaunot stādījumus ar neliela izmēra kokiem.

Atļaut organizēt 17 egļu rindas nozāģēšanu, kas aug Ganību ielā 190A, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.  

10.#
Par koka nozāģēšanu Zirņu ielā 104A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt ozolu, kas aug Zirņu ielā 104A, jo traucē celtniecības darbus un transporta piekļuvi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozols, kas  aug  Zirņu ielā 104A ir veselīgs un ainavisks, arī būtisku traucējumu komisija nesaskata. Ieteicams  ozolu saglabāt, nozāģējot tam atsevišķus zarus, kas gulstas uz Zirņu ielas 104A dzīvojamās mājas jumta un uz kaimiņa īpašumu.    

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “LIEPĀJAS PILSĒTAS APSTĀDĪJUMU IERĪKOŠANAS, KOPŠANAS UN AIZSARDZĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI” 21.2. apakšpunktu,  pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par 1 ozolu, kas aug zemesgabalā Zirņu ielā 104A, ciršanu aprēķina pēc formulas 76 cm : 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 =  519,06 EUR. Pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 519,06 EUR.

Atļaut organizēt ozola, kas aug gar zemesgabala Zirņu ielā 104A, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 519,06 EUR par dabas daudzveidības samazināšanu.

11.#
Par liepu T.Breikša ielā 35
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu apsekot liepu, kas aug pie dzīvojamās ēkas T.Breikša ielā 35.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir galotņota un stipri bojātu stumbru.  

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut rudens/ziemas darbu plānā liepas, kas aug pie nama T.Breikša ielā 35, nozāģēšanu.  

12.#
Par sudrabegles nozāģēšanu Ziemeļu ielā 54A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut nozāģēt sudrabegli, kas atrodas Ziemeļu ielā 54A un ir sasvērusies uz dzīvojamās mājas pusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sudrabegle aug ļoti tuvu dzīvojamai mājai un ir sasvērusies uz tās pusi.  

Atļaut organizēt sudrabegles nozāģēšanu, kas aug Ziemeļu ielā 54A, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.  
 
13.#
Par 2 bērzu apzāģēšanu Atmodas bulvārī 8V
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu veikt zaru apzāģēšanu diviem bērziem, kas aug Atmodas bulvārī 8V.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, pie ieejas  aug divi bērzi, kas noēno logus. Koku augšanas apstākļi ir stipri apgrūtināti, tāpēc būtu ieteicams tos nozāģēt.

Atļaut organizēt divu bērzu, kas aug Atmodas bulvārī 8V, vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

14.#
Par sausa koka nozāģēšanu Graudu ielā 11/13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu ar lūgumu atļaut nozāģēt sausu koku, kas atrodas zemesgabalā Ganību ielā 11/13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ganību ielas 11/13 zemesgabalā atrodas sauss koks.

Atļaut organizēt nokaltuša koka, kas atrodas Ganību ielā 11/13, nozāģēšanu.