Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) pieņemusi lēmumu konceptuāli atbalstīt viena bērza, kas aug Skuju ielā, ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri "Skuju un Riņķu ielu posmu pārbūve, Liepājā", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Koku nepieciešams likvidēt, lai būtu iespējams izbūvēt ietvi gar pārbūvējamās ielas malu.

Lēmums pieņemts, izvērtējot koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību, teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā un atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem, kā arī izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus.

AUK nav konstatējusi, ka Skuju ielā pie 14A namīpašuma augošais bērzs būtu īpaši aizsargājams vai tas ir kādas īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, koks neatrodas īpaši aizsargājamā teritorijā, koka suga ir plaši izplatīta, un tas nav īpaši izcils sugas indivīds.

Publiskajā apspriešanā viedokli kopumā izteikuši 10 respondenti, no kuriem septiņi atbalsta un trīs neatbalsta plānoto koka nociršanu.

No 15. līdz 21.oktobrim ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par viena bērza ciršanu sakarā ar minēto būvniecības iecerei.

Respondenti, kas atbalsta koka ciršanu, norādījuši, ka bērzs aizēno un stiprā vējā apdraud blakus esošo privātmāju.  Brauktuves asfalta segums un ietve, ko paredzēts izbūvēt, uzlabos drošu pārvietošanos šajā ielā, pa kuru iedzīvotāji dodas uz tuvāko parku Riņķu ielā, uz skolu un citām vietām,

"Viens bērzs nevar būt par šķērsli labam projektam," raksta viens no respondentiem.

Publiskās apspriešanas dalībnieku daļa, kura nepiekrīt koka nociršanai, turpretī atzīmējuši, ka "Pārāk bieži ziedojam dabu cilvēces attīstības interešu dēļ"; "Lai veselīgu koku zāģēšana paliek maģistrāļu un valsts galveno autoceļu izbūves nodrošināšanai, ne mazas nozīmes ceļu izbūvei"; "Man tā bērziņa smarža ir kā svaigs gaiss, un neviens nenoliegs, ka bērzs ir lielākais skābekļa ražotājs".

SIA "Evolution Road" izstrādātā Skuju ielas posma (no Mežu līdz Venstpils ielai)  un Riņķu ielas posma (no Skuju līdz Stārķu ielai) pārbūves iecere, kuras pasūtītājs ir Komunālā pārvalde, paredz izbūvēt asfaltbetona segumu brauktuvei, turklāt katras ielas posma vienā pusē – arī gājēju ietvi ar betona bruģa segumu.

Skuju ielas brauktuve projektēta 6,5 m plata, ar 2 m platu ietvi; Riņķu ielas brauktuve projektēta 6 m plata, ar 2 m platu ietvi.

Ņemot vērā, ka gar Skuju ielas ziemeļu pusi atrodas arī pazemes inženierkomunikācijas un apgaismojuma balsti, kā arī, lai nodrošinātu Skuju ielas pareizu pieslēgumu pie Mežu ielas un normatīvajiem aktiem atbilstoša platuma brauktuvi un ietvi, projekta izstrādātājs ir ierosinājis nozāģēt bērzu.

Ņemot vērā visus apstākļus un vērtēšanas kritērijus, AUK secinājusi, ka šī koka nociršana nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.