Piedāvājam Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla sagatavoto informāciju par šogad plānotajiem pilsētas ielu un pagalmu sakārtošanas darbiem.

Februāra vidū deputāti apstiprināja grozījumus 2018. gada budžetā, lielu pilsētas līdzekļu daļa atvēlot dažādiem infrastruktūras uzlabošanas darbiem, tai skaitā ielu pārbūvei vai remontam.

2 500 000 eiro atvēlēti Grīzupes ielas pārbūvei; par 1 562 202 eiro plānots atjaunot degradētās teritorijas Vecajā ostmalā; 1 000 000 eiro nolemts tērēt uzņēmējdarbības vides attīstībai Kapsēdes ielā; līdzekļi piešķirti arī iekškvartālu ielu seguma atjaunošanai, grants ielu asfaltēšanai, lietus kanalizācijas projektēšanai, izbūvei vai remontam un teritoriju labiekārtošanai.

Atjaunos iekškvartālu ielu segumu
Izskatot ierosinājumus, priekšroka tika dota tām iekškvartālu ielām, kurās ir daudzdzīvokļu mājas, kas sakārtojušas savus iekšpagalmus vai arī, kur seguma atjaunošana ir iesākta, taču netika pabeigta pagājušā gadā.

Iekškvartāla ielu atjaunošanai ir piešķirti 590 000 eiro, tas ir, par 52 000 eiro vairāk nekā šai programmai 2017. gadā.

Šogad plānots 13 ielu posmos atjaunot segumu 2,25 km kopgarumā: Reiņa Meža iela no Dunikas līdz M. Ķempes ielai; Priekules ielas iekškvartāla posms; Ugāles iela no M.Ķempes līdz Dunikas ielai; Cieceres iela no M.Ķempes līdz Vaiņodes; Rojas ielas posms no M. Ķempes ielas puses; Pāvilostas ielas posms no Viršu ielas puses; Mežu ielas iekškvartāla posms; Spīdolas ielas posms no Viršu ielas puses; Cietokšņa ielas posms; Piltenes, Sakņu un Šķēdes ielas posms; E.Tisē iela posmā no 46. līdz 52.

Pilsētai piederošo iekškvartālu ielu atjaunošana sistemātiski sākās 2016. gadā, kad tika atjaunots segums 3,3 km kopgarumā, pavisam 15 ielu posmos. Savukārt 2017. gadā  tika noasfaltēts segums 2,6 km kopgarumā pavisam 13 posmos.

Asfaltēs arī grants seguma ielas
Šogad notiks grants segumu ielu asfaltēšana. Līdz šim par pašvaldības līdzekļiem notika grants ielu remonts vai uzturēšana, nemainot seguma veidu. Laikā no 2012. līdz 2015. gadam tika īstenota pat atsevišķa programma, kad tika uzlabots grants ielu tehniskais stāvoklis 33 kilometru garumā. Pēdējos divos gados Komunālā pārvalde centās šīs ielas uzturēt tā, lai iespējami ilgi saglabātu pozitīvos ieguvumus no programmas ietvaros paveiktā.

Taču radikāli situāciju grants ielās iespējams uzlabot tad, ja tajās izbūvē cieto segumu un lietus ūdens kanalizācijas tīklus. Šogad deputāti, lemjot par budžeta grozījumiem, izvēlējušies atbalstīt tieši šādu stratēģiju – grants ielu asfaltēšanai piešķirti  kopumā 200 000 eiro.

Cietais segums tiks izbūvēts piecos grants ielu posmos. Vienā no ielām, Dārza ielā, tiks izbūvēta arī lietus ūdens savākšanas sistēma un ietve, tātad veikta posma kompleksa pārbūve. Vēl, papildus brauktuves asfaltēšanai, ietves tiks izbūvētas Arnolda ielā.

Grants ielu asfaltēšana paredzēta: Elizabetes iela posmā no Ziemeļu ielas līdz Kviešu ielai; Dārza iela no Zirņu līdz Ālandes ielai; Pupu iela no Apšu ielas līdz Ganību ielai; Arnolda iela no Uliha līdz Dzintaru ielai un Arnolda iela no Alejas ielas līdz Uliha ielai.

Deputātiem sagatavotais šogad asfaltējamo grants ielu sākotnējais saraksts bija divas reizes garāks, taču visas vēlmes nebija iespējams iekļaut veicamo darbu plānā. Prioritāte dota tām ielām, kuru tuvumā ir  izglītības iestādes, ielām, kurās  asfalta uzklāšanu iespējams veikt, plaši nepārbūvējot apakšzemes komunikācijas. Vēl viens kritērijs – vai posmam ir savienojums ar maģistrālajām ielām un pilsētas centru.

Sakārtos lietus ūdens noteces
2017. gadā Graudu ielā no Jūras ielas līdz Vītola ielai tika izbūvēts jauns lietus ūdens noteces tīklu posms, lai novērstu Pasta, Graudu un Vītolu ielas krustojuma applūšanu, ko šeit piedzīvojām lietavu laikā.

Šogad būvdarbi notiks Graudu, Valdemāra un Republikas  ielā. Lietus ūdens novadīšanai vairs neizmantosim vecos un neefektīvos sadzīves kanalizācijas tīklus. Jaunie tīkli pēc visu būvdarbu kārtu izpildes tiks pieslēgti pie pagājušā gadā izbūvētā lietus ūdens kolektora Graudu ielā, tālāk – Jūras ielā.

Pagājušā gada nogalē plašas teritorijas applūda Jūrmalas parkā, ieskaitot stadionu "Daugava”, kur bija nepieciešama ūdens atsūknēšanu. Lai mazinātu parka applūšanas draudus, šogad plānota lietus ūdens noteces tīklu projektēšana un, iespējams, arī daļēja izbūve Jūrmalas parkā.

Kolektora posms virzīsies no Peldu un Liepu ielas krustojuma līdz stadionam.

Lietus ūdens noteces izbūves un projektēšanas darbiem šogad plānoti 260 188 eiro.

Pārbūvēs krustojumus, veidos gājēju pārejas
Šogad īstenos pirms vairākiem gadiem iecerēto projektu, kas paredz uzlabot mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību Uliha ielas un Klaipēdas ielas krustojumā.
Plānots, ka darbi šajā objektā varētu sākties aprīlī. Uliha ielā pirms krustojuma ar Klaipēdas ielu izbūvēs gājēju drošības saliņu, veiks blakus esošos ietvju pārbūvi, ierīkos apgaismojumu, uzstādīs jaunas ceļazīmes, drošības barjeras, atbilstoši SIA "Evolution Road” izstrādātajam būvprojektam.

Paredzēts projektēt un izbūvēt gājēju pārejas arī Klaipēdas ielas un Jūrmalas ielas krustojumā, Ezera ielā un Atmodas bulvārī.

Notiks regulējamas gājēju pārejas izbūve Brīvības ielā, pie "Enkura”, kā arī Stārķu ielas, Miežu ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve, uzlabojot segumu un satiksmes organizāciju.

Atsevišķi ietvju izbūve vai atjaunošana notiks Mežu ielā, Autoru ielā no Lāčplēša ielas līdz T. Breikša ielai un Lāčplēša ielā no Autoru ielas līdz Tirgus ielai.