Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavoto Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.marta sēdes protokola izrakstu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014.gada 24.martā Nr.8

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par kokiem Hika ielā 7.
2.Par oša nozāģēšanu Šaurā ielā 4.
3.Par 3 koku apzāģēšanu pie Saldus ielas 34.
4.Par koku apzāģēšanu Kandavas ielā 3.
5.Par Ganību ielas projektu.
6.Par ielas koku apzāģēšanu Krūmu ielā 5.
7.Par bīstamu koku Oskara Kalpaka ielā 66.
8.Par 2 koku nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Brīvības ielā 115.
9.Par kokiem Brīvības ielā.
10.Par kokiem Rakstvežu ielā 13.
11.Par koka ciršanu Peldu ielā 17.
12.Par 3 koku nozāģēšanu Peldu ielā 15.
13.Par vītoliem Krūmu ielā 39.
14.Par koka nociršanu Alejas ielā 18/20.

1.#
Par kokiem Hika ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 4 kokus, kas aug zemesgabalā Hika ielā 7 un apzāģēt zirgkastaņu. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka īpašnieks vēlas nozāģēt 3 kļavas, kuru stumbru diametrs 1,3 m augstumā ir 63 cm, 54 cm, 35 cm un zirgkastaņu ar stumbra diametru 64 cm. Koki noēno ierīkotos stādījumus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc formulas (63 + 54 + 35 + 64): 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 2 x 0,5 = 122,94 + 25,81 (21%PVN) = 148,75. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 148,75 par 3 kļavu un zirgkastaņas, kas aug Hika ielā 7, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību EUR 148,75 par 3 kļavu un zirgkastaņas, kas aug Hika ielā 7 ciršanu.

2.Atļaut apzāģēt zirgkastaņu un nozāģēt 3 kļavas un zirgkastaņu, kas aug Hika ielā 7, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību EUR 148,75 par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šo koku ciršanu.

2.#
Par oša nozāģēšanu Šaurā ielā 4
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt osi, kas aug Šaurā ielā 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug osis ar stumbra diametru 15 cm. Koks visticamāk iesējies pašizsējā un aug nepiemērotā vietā.

Atļaut organizēt oša, kas aug Šaurā ielā 4, nozāģēšanu, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu.

3.#
Par 3 koku apzāģēšanu pie Saldus ielas 34
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 3 kokus, kas aug pie nama Saldus ielā 34.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Saldus ielā 34 aug 3 galotņotas liepas. Kokiem ataugušas atvases.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas plānā 3 liepu, kas aug pie nama Saldus ielā 34, vainagu sakopšanu.

4.#
Par koku apzāģēšanu Kandavas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug starp namiem Kandavas ielā 1 un 3, jo zari traucē gājējiem un sakaru kabelim.

Liepai, kas aug starp īpašumiem Kandavas ielā 1 un Kandavas ielā 3 nepieciešams nozāģēt apakšējos zarus, veikt vainaga pacelšanu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas plānā liepas, kas aug starp īpašumiem Kandavas ielā 1 un Kandavas ielā 3, vainaga pacelšanu.

5.#
Par Ganību ielas projektu
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas sagatavoto koku inventarizāciju Ganību ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai.

Ganību ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai inventarizēti 46 koki.  Šajā ielas posmā pārsvarā stādītas parastās liepas (41 gab.), 2 parastās kļavas, 2 pīlādži un zirgkastaņa. Ieteikts likvidēt 21 koku, kuri aug par tuvu brauktuvei vai arī koki ir novecojuši, vai tos nomāc blakus augošie koki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka, izstrādājot Ganību ielas rekonstrukcijas projektu, lietderīgi būtu nomainīt Vides un veselības daļas inventarizācijā likvidēt ieteiktos kokus pret jauniem koku stādījumiem.

Saglabājamiem kokiem veikt profesionālu vainagu sakopšanu, darbus uzticot koku kopējiem – arboristiem.

Būvprojektā nepieciešams paredzēt koku aizsardzības pasākumus Ganību ielas rekonstrukcijas darbu laikā.

Jauno koku stādījumiem izmantot zemāka auguma koku sugas, kam ir kompakti vainagi, piemēram, Vienirbuļu vilkābele ‘Stricta’ (Crataegus monogyna ‘Stricta’), Miltu pīlādzis ‘Macnifica’ (Sorbus aria ‘Macnifica’),

Alkšņu mikromele (Micromeles alnifolia) u.c. Jauno koku stādījumus saskaņot ar būvvaldes ainavu arhitekti.

Lūgt SIA “Projekts 3”, izstrādājot Ganību ielas, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, Liepājā, rekonstrukcijas projektu, paredzēt:
-17 liepu, 2 pīlādžu, kļavas un zirgkastaņas likvidāciju;

-saglabājamo koku aizsardzības pasākumus ielas rekonstrukcijas darbu laikā;

-saglabāto koku vainagu sakopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas;

-jaunu koku stādījumus, izmantojot neliela līdz vidēja auguma koku sugas.

6.#
Par ielas koku apzāģēšanu Krūmu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju sūdzību, kurā lūgts apzāģēt ielas kokus, kas aug pie īpašuma Krūmu ielā 5. Koki ir ar nokaltušiem zariem un apdraud gājējus un transportu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Krūmu ielā gar īpašumu Nr.5 aug 7 papeles, 2 oši un ozola šķirne ar spirālveida zariem. Kokiem nepieciešama vainagu kopšana izzāģējot kalstošos zarus. Perspektīvā nepieciešams kalstošās un novecojušās papeles nomainīt ar jauniem koku stādījumiem.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas 2015.gada darbu plānā 7 papeļu, 2 ošu un ozola, kas aug pie īpašuma Krūmu ielā 5, vainagu sakopšanu.

7.#
Par bīstamu koku Oskara Kalpaka ielā 66
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt bīstamu koku, kas atrodas Oskara Kalpaka ielas 66 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo namu Oskara Kalpaka ielā 64 un 66 pagalmā aug liela papele, koks nedaudz sasvēries dienvidu virzienā.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12. punktu, zemesgabala īpašniekiem ir pienākums savlaicīgi likvidēt potenciāli bīstamus kokus.

Informēt, ka koka likvidēšana jāorganizē zemesgabala īpašniekam, darbus saskaņojot ar daudzdzīvokļu nama dzīvokļu īpašniekiem.

8.#
Par 2 koku nozāģēšanu un liepu apzāģēšanu Brīvības ielā 115
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas un nozāģēt 2 kokus, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 115 pagalmā. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 7 liepām, kas aug Brīvības ielas pusē, nepieciešams veikt profesionālu vainagu sakopšanu. Liepas aizliegts galotņot. Pagalmā aug ķirsis un kļava. Ķirša nozāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Nav objektīva iemesla kļavas nozāģēšanai. Koks aug pietiekošā attālumā no ēkas, ziemeļu pusē.

Ieteicams veikt vainaga retināšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

Jānocērt liepa, kas ieaugusi ēkas rietumu stūrī un nākotnē var bojāt ēku.

1.Atļaut organizēt 7 liepu un kļavas, kas aug zemesgabalā Brīvības ielā 115, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot koku kopēju – arboristu.

2.Neatļaut nozāģēt kļavu, kas aug Brīvības ielas 115 pagalmā.

9.#
Par kokiem Brīvības ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju, ka Liepājas pilsētas būvvalde izsludinājusi iepirkumu par skvēra starp Brīvības ielu, Jelgavas ielu un 1905.gada ielu apzaļumošanu. Lietderīgi būtu, pirms šī skvēra apzaļumošanas, sakopt vainagus 4 skvērā augošajiem kokiem.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 4 koku, kas aug skvērā starp Brīvības ielu, Jelgavas ielu un 1905.gada ielu, vainagu sakopšanu, izzāģējot kalstošos, bojātos, krusteniski augošos zarus.

10.#
Par kokiem Rakstvežu ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt un nozāģēt kokus, kas aug Rakstvežu ielā 13, Sv.Jāzepa katedrāles dārzā un bojā vēsturisko žogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka lietderīgi nozāģēt novecojušos, iztrupējušos un potenciāli bīstamos kokus (7 kļavas un 2 liepas) un sakopt vainagus saglabājamiem kokiem (7 liepas, 5 kļavas un 3 zirgkastaņas).

Darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu, pirms koku ciršanas atļaujas izsniegšanas, pašvaldībai jāsaņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par koku ciršanu.

Zemesgabalā, Rakstvežu ielā 13 (pie žoga rietumu pusē), aug aizsargājami koki (2 Holandes liepas), kas sasnieguši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikuma minētos izmērus.

Atļauju aizsargājamo koku ciršanai jāpieprasa Dabas aizsardzības pārvaldei.

1.Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par 9 koku (7 kļavas un 2 liepas), kas aug Rakstvežu ielā 13 un bojā vēsturisko zogu, ciršanu.

2.Informēt, ka atļauju aizsargājamu koku ciršanai jāpieprasa Dabas aizsardzības pārvaldei.

3.Atļaut veikt vainagu sakopšanu 7 liepām, 5 kļavām un 3 zirgkastaņām, kas aug Rakstvežu ielā 13, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu.

4.Atlikt jautājuma izskatīšanu par 9 koku, kas aug Rakstvežu ielā 13, ciršanas atļaujas izsniegšanu, līdz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanai.

11.#
Par koka ciršanu Peldu ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Peldu ielā 17, Katoļu pamatskolas dārzā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug ozols, kuram ir iztrupējis stumbrs, koks balstās uz žoga un uzskatāms par bīstamu.

Lietderīgi pagalmā iestādīt jaunu koku, iepriekš likvidēt novecojušos augļu kokus. Augļu koku zāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Jāsakopj vainags arī pagalmā augošajai robīnijai, izzāģējot kalstošos zarus un noīsinot zarus virs ēkas jumta.

Krišjāņa Valdemāra ielas pusē augošajai zirgkastaņai nepieciešama profesionāla vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt:
-ozola, kas aug Peldu ielā 17, nozāģēšanu, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par šā koka ciršanu;

-jaunu koku stādīšanu Katoļu pamatskolas dārzā;

-zirgkastaņas, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielas pusē un robīnijas, kas aug pagalmā, vainagu sakopšanu.

12.#
Par 3 koku nozāģēšanu Peldu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 kokus, kas aug Peldu ielā 15 un bojā vēsturisko ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai aug ozols, kļava un liepa. Pie žoga rietumu pusē aug 2 bojātas un potenciāli bīstamas liepas, kuras ieteicams nozāģēt. Ozolu, veicot profesionālu vainaga kopšanu, nepieciešams saglabāt. Kļava un 3 liepas likvidējamas, kā potenciāli bīstami koki. Vainags sakopjams arī liepai, kas aug pie žoga Rakstvežu ielas pusē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 18.punktu, atļauju koku ciršanai, kas atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, pašvaldība izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanas.

1.Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par 3 liepu un kļavas, kas aug Peldu ielā 15, ciršanu.

2.Atļaut organizēt ozola un liepas, kas aug Peldu ielā 15, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

3.Atlikt jautājuma izskatīšanu par ciršanas atļaujas izsniegšanu kokiem (3 liepas un kļava), kas aug Peldu ielā 15.

13.#
Par vītoliem Krūmu ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu novērtēt kokus, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 39 pie garāžu kooperatīva.

Novērtējot situāciju dabā konstatēts, ka vītoli ir novecojuši, iztrupējuši un lietderīgi tos nozāģēt.

Rekomendēt organizēt potenciāli bīstamo vītolu, kas aug Krūmu ielā 39 gar garāžām, likvidēšanu.

14.#
Par koka nociršanu Alejas ielā 18/20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas ieaudzis sētas ēkas pamatos un traucē veikt ēkas rekonstrukciju.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavu nepieciešams likvidēt, jo koks aug nepiemērotā vietā.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Alejas ielā 18/20, nociršanu.