Sociālajā tīklā Facebook liepājnieki aktīvi apspriež un nosoda ēku nojaukšanu Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā starp Kalpaka ielu un Sliežu ielu. Ēkas, kas


pat starptautiski atzītas par ievērojamu industriālo mantojumu (diemžēl bez oficiāla statusa*), ir Paula Maksa Berči projektētās kādreizējās Alfrēda Kīlera eļļas fabrikas būves (1888).


Portāls irliepaja.lv lūdza pašvaldības skaidrojumu, kas notiek šajā īpašumā, vai darbības ir likumīgas un kurš par tām atbildīgs.

Kā pastāstīja Liepājas pilsētas Būuvaldē, nekustamajā īpašumā Sliežu ielā 4 (starp O. Kalpaka un Sliežu ielu, kā arī ostu), kas ir bijušās Eļļas ekstrakcijas rūpnīcas ražošanas teritorija (5, 81 ha), uzsākta daļēja šeit esošo būvju demontāža, inženierkomunikāciju nojaukšana, teritorijas rekultivācija un segumu atjaunošana.

Demontētas tiek būves, kas ilgstoši nav ekspluatētas, bīstamas un to atjaunošana nav ekonomiski pamatota.

Sliežu ielā 4 tiek saglabātas visas pie O. Kalpaka un Sliežu ielas esošās vēsturiskās sarkanā māla ķieģeļu ēkas, tai skaitā teritorijā esošais ūdenstornis.

Saskaņā ar pasūtītāja biznesa attīstības plāniem, projektētāja izstrādātu un būvvaldē 2019. gadā akceptētu būvprojektu Sliežu ielā darbi uzsākti, lai iegūtu brīvas teritorijas kravu krājlaukuma un ražošanas ēku un noliktavu kompleksa būvniecībai.


Kristīnes Dzelmes foto.


Pēc pilsētas Teritorijas plānojuma nekustamais īpašums atrodas Jauktas apbūves un darījumu teritorijā ar ražošanas funkciju un tā turpmākā attīstība pieļauj ar ostu saistītu noliktavu saimniecības attīstību.

Pēc nekustamā īpašuma īpašnieka un projektētāja būvvaldei sniegtās informācijas, bijušās A. Kīlera eļļas fabrikas (vēlāk Eļļas ekstrakcijas rūpnīcas) teritorijā esošā 19. gadsimta beigu apbūve nav piemērota šodienas industriālajām funkcijām un nav citu funkciju, kuru dēļ šīs ēkas varētu izmantot. Daļa no fabrikas ēkām ir pārveidotas vai pārbūvētas PSRS laikā.

Tas secināts un apstiprināts Sliežu ielā 4 esošo ēku vizuāli tehniskajā apsekošanā un būvprojekta izstrādes gaitā.

2018. gada aprīlī  sertificēts būvinženieris Ivars Silacērps ir veicis Sliežu 4 esošo ēku vizuāli tehniskā stāvokļa apsekošanu. Apsekošanas rezultātā daļa no būvēm ir atzītas kā avārijas stāvoklī esošas.

Pamatojoties uz šo atzinumu SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs" izstrādājis būvprojektu "Būvju nojaukšana Sliežu ielā 4, Liepājā".


Līdzās citām 19. gadsimta sarkano ķieģeļu ēkām teritorijā atrodas arī skurstenis, kas pēc pilsētas Apbūves noteikumiem ir saglabājama būve. Diemžēl šās būves saglabāšana kā vertikāla dominante nav iespējama, jo apsekošanā tika konstatēts, ka var notikt būves pašsabrukšana.

Līdzīga bīstamība tika konstatēta arī vairākām skurstenim blakus esošajām ēkām.


Liepājas būvvalde būvprojekta izstrādes gaitā, uzklausot pasūtītāja un projektētāju pārtāvjus, vairākkārt aicināja būvniecības ieceri pārskatīt.

Nekustamā īpašuma īpašnieks savu veidokli skaidroja ar to, ka ilgstoši neizmantotās ēkas, to konstrukcijas ir kļuvušas bīstamas un tās nav pielāgojamas uzņēmuma turpmākajā saimnieciskajā darbībā.

Uzziņa
Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA "Amberhaus"
Nomnieks: LSEZ SIA "Ekers Stividors LP"
Būvprojekta autors:  SIA "Arhitekta G. Vīksnas birojs"
Vizuāli tehniskās apsekošanas eksperta atzinums: sertificēts būvinženieris Ivars Silacērps
Būvprojekts akceptēts: 2019. gada 8. martā


* "Dienas Bizness", 12.02.2013.


Kristīnes Dzelmes foto.