Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas šā gada pirmajā sēdē pieņemtajiem lēmumiem.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Siļķu ielā 9.
2.Par koku ciršanu Alsungas ielā.
3.Par kokiem Slimnīcas ielā 19/21.
4.Par 131 koka nociršanu Karostā.
5.Par kokiem rekultivējamos zamesgabalos Karostā.
6.Par egli Tosmares ielā 5.
7.Par koka nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 5.
8.Par vītolu Ulmales ielā 7.
9.Par vītola nozāģēšanu Amatas ielā 37.
10.Par kokiem Amatas ielā 8.
11.Par koku ciršanu Kārļa Zāles laukumā.
12.Par koku ciršanu zem elektropārvades līnijām.
13.Par koku Salmu ielā 13.
14.Par 3 koku nociršanu Brīvības ielā.
15.Atkārtoti par kokiem Lielajā ielā 9.

1.#
Par zirgkastaņas nozāģēšanu Siļķu ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt zirgkastaņu, kas aug Siļķu ielā 9.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka apmēram 1 m no daudzdzīvokļu dzīvojamā nama sienas aug zirgkastaņa. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par zirgkastaņas, kas aug Siļķu ielā 9, ciršanu ir (22 cm: 0,702804) x 2 x 0,1 x 2 x 0,8 x 1 = 10,02 eiro + 2,10(PVN21%) = 12,12 eiro.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013. gada 19. septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms zirgkastaņas ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par zirgkastaņas, kas aug Siļķu ielā 9, ciršanu.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par zirgkastaņas, kas aug Siļķu ielā 9, ciršanu 12,12 euro, saistībā ar dabas daudzveidības samazināšanu.
2.Atļaut likvidēt zirgkastaņu, kas aug pie nama Siļķu ielā 9, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 12,12 eiro par zirgkastaņas ciršanu un komisijā iesniegt Siļķu ielas 9 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šā koka ciršanu.

2.#
Par koku ciršanu Alsungas ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA “Liepājas ūdens” iesniegumu, ar kuru komisija tiek informēta, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 19. pantu, Alsungas ielā, 21 500 kvadrātmetru platībā, tiks izcirsti krūmi, kas aug ūdensvada aizsargjoslā.

Atļaut SIA “Liepājas ūdens” organizēt mazvērtīgo koku un krūmu izciršanu ūdensvada aizsargjoslā Alsungas ielā.

3.#
Par kokiem Slimnīcas ielā 19/21
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt kokus, kas aug zemesgabalā Slimnīcas ielā 19/21 un apdraud slimnīcas ēkas un komunikācijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabals Slimnīcas ielā 19/21 netiek apsaimniekots un tajā ir izgāzušies, bīstami koki. Zemesgabals kvalificējams kā meža zeme, un apliecinājumu koku ciršanai izsniedz Valsts meža dienests.

Informēt zemesgabala Slimnīcas ielā 19/21 īpašniekus par Liepājas Reģionālās slimnīcas sūdzību un lūgt īpašniekiem organizēt bīstamo koku nozāģēšanu.

4.#
Par 131 koka nociršanu Karostā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot tehnisko projektu “Zemgales ielas un Virsardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā”, kurā paredzēta koku ciršana. Izstrādātais projekts paredz 131 koka ciršanu saistībā ar infrastruktūras izveidi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka projekta īstenošanai plānots nocirst Zemgales ielā 22 kokus, Virssardzes ielā 13 kokus, Vidus ielā 29 kokus, Burtnieku ielā 3 kokus, Manēžas ielā 4 kokus, Beverīnas ielā 40 kokus un Līgas ielā 20 kokus.

Nebūtu lietderīgi cirst kokus Zemgales ielā un izbojāt vēsturisko zirgkastaņu aleju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos. Līdz ar to projektētājam nepieciešams sagatavot un komisijā iesniegt publiskai apspriešanai nepieciešamos informatīvos materiālus (ielu projektus un īsu projekta aprakstu norādot izcērtamo koku daudzumu).

Komisija šo teritoriju vērtēja 2013. gada 12. augustā (sēdes protokols Nr.18) un konstatēja, ka par vērtīgākiem koku stādījumiem uzskatāmi Zemgales ielas zirgkastaņu aleja, kurā aug valsts un vietējas nozīmes dižkoki. Kā arī ierosināja izskatīt iespēju paredzēt jaunu koku stādījumus ielu sarkano līniju robežās, lai saglabātu Karostai raksturīgo kultūrainavu, kas ir ar kokiem (Holandes liepa, zirgkastaņas un bērzs) apstādītās alejas.

1.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanu būvobjektā “Zemgales ielas un Virssardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” no 3. februāra līdz 20. februārim.
2.Lūgts rast iespēju koriģēt izstrādāto TP skici un saglabāt Zemgales ielas vēsturisko zirgkastaņu aleju, kā arī rast iespēju jaunu koku stādījumiem ielu sarkano līniju ietvaros.
3.Lūgt elektroniski sagatavot un iesniegt komisijā publiskās apspriešanas organizēšanai nepieciešamos informatīvos materiālus (ielu projektus un īsu projekta aprakstu).
4.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

5.#
Par kokiem rekultivējamos zamesgabalos Karostā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot tehnisko projektu “Daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā Nr.1,6,8,9,12; Zemgales ielā Nr.1,7,9,11,13,17; Lazaretes ielā Nr.6,6A,8A uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā”, kurā paredzēta mazvērtīgo koku ciršana.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijas ilgstoši nav apsaimniekotas, kā rezultātā pašizsējā ieauguši daudz koki un krūmi.
Šobrīd lietderīgi izcirst tikai kalstošos, bīstamos kokus un kokus, kas traucē veikt ēku nojaukšanu un teritoriju sakārtošanu. Retināmas pašizsējā pārāk biezi saaugušās jauno koku audzes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamos objektos.

Komisija šo teritoriju vērtēja 2013. gada 12. augustā (sēdes protokols Nr.18) un konstatēja, ka maksimāli saudzējamas priedes, iespēju robežās saglabājami koki, kuriem ir vesels stumbrs un stabils, vitāli spēcīgs vainags.

Teritorijas sakopšanu jāveic līdzīgi, kā tas darīts ap manēžu.

1.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanu objektā “Daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā Nr.1,6,8,9,12; Zemgales ielā Nr.1,7,9,11,13,17; Lazaretes ielā Nr.6,6A,8A uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā” no 3. februāra līdz 20. februārim.
2.Atļaut pašvaldības aģentūrai “Nodarbinātības projekti” veikt mazvērtīgo koku un krūmu izciršanu zemesgabalos: Lazaretes ielā 6, 6A un 8A; Virssardzes ielā 1,6,8,9 un 12 un Zemgales ielā 1,7,9,11,13, un 17. Novācami kalstošie un potenciāli bīstamie koki.

6.#
Par egli Tosmares ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora zvanu, ar lūgumu apzāģēt egli, kas aug Tosmares ielā 5.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka pie privātmājas Tosmares ielā 5 aug sudrabegle, apmēram 15 m augsta. Koks nav kvalificējams kā bīstams, bet iestādīts nepiemērotā vietā. Eglei ieteicams nozāģēt apakšējos zarus.

Egle, kas aug Tosmares ielā 5, nav kvalificējama kā bīstama un neapdraud ēku.

7.#
Par koka nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 5
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie nama Mirdzas Ķempes ielā 5, jo kokam iztrupējis stumbrs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele aug ļoti tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamam namam un kokam pie sakņu kakla izveidojies dobums. Koks ir potenciāli bīstams un nekavējoties likvidējams.

Zaudējumu atlīdzība par potenciāli bīstamu koku ciršanu netiek noteikta.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 5, nozāģēšanu, iepriekš informējot dzīvokļu īpašniekus par plānoto koka ciršanu.

8.#
Par vītolu Ulmales ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt vītolu, kas aug pie īpašuma Ulmales ielā 7 un traucē ielas pārredzamību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols ir bijis apzāģēt, šobrīd ataugušas atvases. Koks ir vecs un iztrupējušu stumbru.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut darbu plānā vītola, kas aug pie Ulmales ielas 7, nozāģēšanu.

9.#
Par vītola nozāģēšanu Amatas ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu, kas aug Amatas ielā 37, jo koks ir vecs un tam nolūzusi viena stumbra daļa.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols, kas aug pie īpašuma Amatas ielā 37 ir potenciāli bīstams un likvidējams.

Atļaut organizēt vītola, kas aug pie īpašuma Amatas ielā 37, nozāģēšanu.

10. #
Par kokiem Amatas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāju lūgumu apzāģēt zirgkastaņas, kas aug pie īpašuma Amatas ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams veidot vainagu 3 zirgkastaņām.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut ielas koku kopšanas darbu plānā 3 zirgkastaņu, kas aug Amatas ielā pie nama Nr.8, vainagu kopšanu.

11.#
Par koku ciršanu Kārļa Zāles laukumā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts akceptēt izstrādāto Kārļa Zāles laukuma labiekārtojuma skici, kurā paredzēta 5 koku likvidācija.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar izstrādāto skici paredzēts likvidēt liepu, zirgkastaņu, Kaukāza plūmi un 2 ievas.
Liepas ciršana nav pamatota. Nepieciešams rast iespēju koriģēt labiekārtojuma skici, lai saglabātu liepu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamā objektā. Publiskās apspriešanas organizēšanai nepieciešama elektroniski sagatavota labiekārtojuma skice un īss projekta apraksts, kurā norādīti izcērtamie koki.

1.Lūgt rast iespēju koriģēt Kārļa Zāles laukuma labiekārtojuma skici un saglabāt liepu.
2.Lūgt līdz 2014. gada 31. janvārim komisijā iesniegt publiskai apspriešanai nepieciešamos materiālus (projekts skici un īsu projekta aprakstu).
3.Noteikt publisko apspriešanu par koku ciršanu objektā “Kārļa Zāles laukuma labiekārtojums (Kārļa Zāles pieminekļa uzstādīšanai), Liepājā” no 3. februāra līdz 20. februārim.
4.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

12.#
Par koku ciršanu zem elektropārvades līnijām
Apstādījumu uzraudzības komisija iesniegumu, kurā lūgts saskaņot elektropārvades līniju (turpmāk EPL) trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Lūgts norādīt, kā rīkoties ar Brīvības ielas apstādījumos zem EPL A221 iestādītajiem 3 jaunajiem kokiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka EPL trašu tīrīšana paredzēta zemesgabalos 14. novembra bulvārī 14/18, Cietokšņa kanāls 1, Muitas upe, Brīvības iela 182, 184, 205 un 205A.

Iesniegumā norādīts, ka saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pasūtījumu šajās teritorijās jāveic zaru utilizācija. EPL trašu tīrīšana paredzēta arī Liepājas pilsētas meža teritorijās Grīzupes un Grīņu ielu rajonā. Meža teritorijās apliecinājumu koku ciršanai izsniedz Valsts meža dienests.
Attiecībā uz jauno koku stādījumiem Brīvības ielā, informējam, ka koki iestādīti atbilstoši saskaņotam ielas rekonstrukcijas projektam.

1.Atļaut organizēt EPL trašu tīrīšanu, saskaņā ar AS “Sadales tīkls” noslēgto līgumu un saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, zemesgabalos 14. novembra bulvārī 14/18, Cietokšņa kanāls 1, Muitas upe, Grīņu iela, Brīvības iela 182, 184, 205 un 205A.
2.Informējam, ka Brīvības ielā jaunie koki iestādīti atbilstoši saskaņotajam Brīvības ielas rekonstrukcijas projektam.

13.#
Par koku Salmu ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie garāžām Salmu ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie pašas garāžu sienas aug ābele. Augļu koku ciršana nav jāsaskaņo ar pašvaldību.

Informēt, ka augļu koku ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

14.#
Par 3 koku nociršanu Brīvības ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts saskaņot 3 koku likvidāciju saskaņā ar tehnisko projektu “Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai, Liepājā”.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka cirst paredzēts 2 liepas un kļavu. Viena liepa aug tramvaja pieturā starp kiosku un nojumi un traucē pasažieru izkāpšanai un iekāpšanai. Projekts paredz labiekārtot pieturu atbilstoši vides pieejamības prasībām. Kļava un otra liepa aug vietās, kur paredzēts tramvaja kontakttīkla pieslēgums.

Ierosinu lūgt projektētājiem izskatīt iespēju saglabāt liepu, kas aug ārējā rindā starp namiem Brīvības ielas 75 un 77, lai saglabātu alejas ritmu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, nepieciešams rīkot publisko apspriešanu, jo paredzēta koku ciršana publiski pieejamā objektā.

1.Lūgt izskatīt iespēju mainīt kontakttīkla pieslēguma atrašanās vietu, lai saglabātu liepu, kas aug ārējā rindā starp namiem Brīvības ielā 75 un 77.
2.Lūgt komisijā līdz šā gada 31. janvārim iesniegt publiskai apspriešanai nepieciešamos materiālus.
3.Noteikt tehniskā projekta “Tramvaja līnijas renovācija Brīvības ielā līdz Dzelzceļnieku ielai, Liepājā”, kas paredz 3 koku ciršanu, publisko apspriešanu no 3. februāra līdz 20. februārim.
4.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

15.#
Atkārtoti par kokiem Lielajā ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 2 kokiem, kas aug Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas teritorijā Lielajā ielā 9, kurā norādīts, ka kļavas nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, bet atļauju zirgkastaņas likvidēšanai jāpieprasa zemesgabala īpašniekam.

1.Atļaut organizēt kļavas, kas aug Lielajā ielā 9, nozāģēšanu.
2.Informēt, ka atļauju zirgkastaņas ciršanai zemesgabala īpašniekam jāpieprasa Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajai administrācijai.