Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 5. decembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.   

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par robīnijas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 3.
2.Par 2 zirgkastaņu nozāģēšanu Salmu ielā 18.
3.Par bērzu apzāģēšanu Daugavas ielā 7A.
4.Par papeles nozāģēšanu Zirgu salā, Ezermalas ielā 4.
5.Par sašķēlušos, bīstamu liepu pie M.Gūtmaņa ielas 11.
6.Par koku izciršanu Jāņa Asara ielā 38.
7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ventspils ielā 54.
8.Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 31.
9.Par grāvju tīrīšanu Kapsēdes un Grīzupes ielu mežu teritorijā.
10.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Brīvības ielas pusē pie baznīcas Jelgavas ielā 62.
11.Par koku vainagu sakopšanu Kūrmājas prospektā 16/18.
12.Par bērza nozāģēšanu Vites ielā (pie īpašuma Vites ielā 9).
13.Par kļavu Robežu ielā 15.
14.Atkārtoti par 2 Holandes liepu nozāģēšanu Uliha ielas alejā.

1.Par robīnijas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi namu apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Ukstiņa ielā 3, Liepājā. Koks aug tuvu dzīvojamai mājai, aizēno dzīvokļu logus un vēja laikā tā zari sitas logos.

Apsekojot minēto adresi, komisija konstatēja, ka tuvu daudzdzīvokļu mājai aug liela robīnija (Robinia pseudoacacia). Apmēram 1 metru augstumā no zemes koks dalās divos stumbros, kuru apkārtmēri ir 1,7 metri un 1,4 metri. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja robīnija 1,3 metru augstumā sasniegusi un pārsniedz apkārtmēru 1,2 metri, pašvaldība atļauju šī koka ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par robīnijas nozāģēšanu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Ukstiņa ielā 3, Liepājā, līdz  Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

2.Par 2 zirgkastaņu nozāģēšanu Salmu ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 zirgkastaņas, kas aug ielas daļā pie dzīvojamās mājas Salmu ielā 18. Iesniegumam pievienots dokuments, kurā SIA “Komunālā pārvalde” informē, ka komisija 2007.gada janvārī izskatījusi jautājumu par zirgkastaņu nozāģēšanu minētajā adresē. Konstatēts, ka zirgkastaņas ir labā stāvoklī, atļauts veikt vainagu sakopšanu.

Apsekojot zirgkastaņas dabā, konstatēts, ka koki ir veselīgi augoši, tiem atkārtoti ir nepieciešama vainagu sakopšana, taču nav pamata šo koku likvidācijai.

Komisijai ir jāievēro Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi” 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

1.Neatļaut organizēt 2 zirgkastaņu, kas aug Salmu ielā pie īpašuma Nr.18, nozāģēšanu.
2.Lūgt P/I “Komunālā pārvalde” iekļaut vainagu sakopšanu 2 zirgkastaņām, kas aug pie dzīvojamās mājas Salmu ielā 18,  2017./2018.gada rudens/ziemas ielas koku kopšanas plānā.

3.Par bērzu apzāģēšanu Daugavas ielā 7A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7 iedzīvotājiem traucē pie nama augošo bērzu zari (aizsedz saules gaismu 1. un 2. stāva dzīvokļiem). Bērzi aug uz pašvaldībai piederoša zemesgabala Daugavas ielā 7A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka aiz daudzdzīvokļu mājas austrumu pusē aug vairāki bērzi, kuriem nepieciešama vainagu pacelšana, nozāģējot apakšējos zarus. Bērzi aug vairāku metru attālumā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saules gaismu dzīvokļiem neaizsedz.

Lūgt P/I “Komunālā pārvalde” organizēt bērziem, kas aug zemesgabalā Daugavas ielā 7A, vainagu pacelšanu, nozāģējot dažus apakšējos zarus.

4.Par papeles nozāģēšanu Zirgu salā, Ezermalas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt jautājumu par koka nozāģēšanu laivu garāžu kooperatīvās sabiedrības “Kaija ZS”  teritorijā, Zirgu salā, Ezermalas ielā 4, pretim 79. garāžai.

Zirgu sala (kadastra nr. 1700 025 0002) ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija “Liepājas ezers” un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 16.19 punktu, aizliegts cirst kokus, kuru caurmērs 1.3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60 centimetrus, izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus).

Laivu garāžu kooperatīva Ezermalas ielā 4 nomnieks ir Laivu kooperatīvā sabiedrība “Kaija ZS”, zemesgabala nomas līgums ir noslēgts līdz 2024.gadam.

Apsekojot laivu garāžu kooperatīva teritoriju, konstatēts, ka pretim garāžai Nr.79, aug liela papele. Vizuāli novērtējot, koks nav bīstams. Papildus komisija konstatēja, ka papelē ir aizsargājamais augs āmulis (Viscum album). Saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 6.4.apakšpunktu, āmulis (Viscum album) ir noteikts kā īpaši aizsargājama augu suga.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par papeles nozāģēšanu, kas aug laivu garāžu kooperatīva teritorijā Zirgu salā Ezermalas ielā 4, Liepājā, līdz  Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

5.Par bīstamu liepu pie M.Gūtmaņa ielas 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāja telefona zvanu, ka pie dzīvojamās mājas M.Gūtmaņa ielā 11 aug liepa, kura ir sašķēlusies un ir potenciāli bīstama.    

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ielas teritorijā, pretim dzīvojamai mājai M.Gūtmaņa ielā 11, ir vertikāli pārlūzusi slīpi augoša liepa. Koks apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” nozāģēt bīstamu liepu pie dzīvojamās mājas M.Gūtmaņa ielā 11.

6.Par koku izciršanu Jāņa Asara ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi IU “Admidiņa” iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt teritoriju un likvidēt vecos kokus zemesgabalā Jāņa Asara ielā 38. Iesniegumā nav norādīts cik un konkrēti, kurus kokus īpašnieks vēlas izcirst.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā teritorijā Jāņa Asara ielā 38 aug vairāk kā desmit vītoli un biezi saauguši krūmi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"  5.punktu, bez pašvaldības atļaujas drīkst cirst kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem. Krūmu izciršanai komisijas atļauja nav nepieciešama.

Teritorijas sakārtošana nenozīmē pilnīgi visu koku izciršanu. Izcērtami krūmi un mazvērtīgie koki, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm.

Neatļaut “Admidiņa” IU izcirst kokus, kas aug zemesgabalā Jāņa Asara ielā 38. Teritorija tiks sakārtota, izcērtot krūmus un mazvērtīgos kokus, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 centimetrus un kuru likvidēšanai nav nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja.

7.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ventspils ielā 54
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt zirgkastaņu pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 54.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie dzīvojamās mājas pagalmā aug liela zirgkastaņa, tuvu ielas žogam un malkas šķūnītim. Vizuāli novērtējot, zirgkastaņa nav potenciāli bīstama, taču tai nepieciešama zaru īsināšana un vainaga sakopšana, lai zari nebojā dzīvojamās mājas fasādi un jumtu. Tādējādi samazināsies arī zirgkastaņas radītais noēnojums.

1. Neatļaut likvidēt zirgkastaņu, kas aug zemesgabalā Ventspils ielā 54. Ieteicams zirgkastaņai sakopt vainagu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi – arboristu.
2. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi” 16.punktam, pievienojot pamatojumu koku nozāģēšanai, ko sniedzis sertificēts kokkopis – arborists.

8.Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 31
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt priedi, kas aug dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31 pagalmā, tuvu mājai un apdraud tās drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā aug liela priede. Tās stumbra apkārtmērs pārsniedz 2 metrus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja priedes stumbra apkārtmērs 1.3 metru augstumā no sakņu kakla sasniedzis un pārsniedz 1,5 metrus, pašvaldība atļauju šī koka ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par priedes nozāģēšanu, kas aug pie dzīvojamās mājas Spīdolas ielā 31, Liepājā, līdz  Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

9.Par grāvju tīrīšanu Kapsēdes un Grīzupes ielu mežu teritorijā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi P/I “Komunālā pārvalde” iesniegumu, kurā lūgta atļauja izcirst kokus gar meliorācijas grāvji 1,3 km garumā Kapsēdes un Grīzupes ielu mežu teritorijās, lai uzlabotu brīvu ūdens teci meliorācijas grāvjos un nodrošinātu grāvju mehanizētas pārtīrīšanas iespējas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi" 7.6.punktu, meža zemēs novadgrāvju atbērtnes pusē ne vairāk kā 8 metru attālumā no grāvja krotes un grāvja otrā pusē 1 metra attālumā no grāvja krotes, novāc augošus krūmus un kokus, ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas darbus. Normatīvais akts paredz, ka minētā gadījumā kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.  

Pirms meliorācijas grāvju tīrīšanas meža teritorijās ar pieteikumu jāgriežas Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē, lai tiktu izvērtēta konkrētās darbības ietekme uz vidi un izsniegti tehniskie noteikumi

1. Konceptuāli atbalstīt koku ciršanu meliorācijas grāvju, kas atrodas mežu teritorijā pie Grīzupes un Kapsēdes ielām, darbības nodrošināšanai un tīrīšanai.
2. Informēt PI “Komunālā pārvalde”, ka pirms meliorācijas grāvju tīrīšanas darbu uzsākšanas, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz pieteikumu sākotnējā ietekmes uz vidi novērtēšanas veikšanai.

10.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Jelgavas ielā 62 Brīvības ielas pusē
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku Jelgavas ielā 62 akmens baznīcas zaļās zonas daļā, Brīvības ielas pusē.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka pie akmens baznīcas Brīvības ielas pusē ir pilnībā nokaltusi kļava.

Atļaut Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskajai draudzei likvidēt nokaltušu kļavu Jelgavas ielā 62 Brīvības ielas pusē.

11.Par koku vainagu sakopšanu Kūrmājas prospektā 16/18
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi P/I Komunālā pārvalde lūgumu atļaut sakopt vainagus kokiem muzeja dārzā Kūrmājas prospektā 16/18.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka gar muzeja žogu, Cepļa ielas pusē, liepām nepieciešama vainagu sakopšana. Viena no liepām ir divstumbru, konstatēts, ka viens no stumbriem aug slīpi uz ielas pusi, tādējādi ir ieaudzis žoga daļā. Šo stumbru komisija rekomendē likvidēt, saglabājot otru stumbru. Ieteicams likvidēt arī tuvu liepai augošo nelielo kastani. Gar žogu Kūrmājas prospekta pusē, muzeja dārzā aug sešas vilkābeles, kurām nepieciešama vainaga sakopšana un ielas daļā 4 stabotas liepas, kurām arī ieteicama vainaga sakopšana.

1.Atļaut P/I “Komunālā pārvalde” veikt vainagu sakopšanu kokiem Kūrmājas prospektā 16/18: 6 vilkābelēm un 4 liepām gar Liepājas muzeja žogu Kūrmājas prospekta pusē; liepām Cepļa ielas pusē;
2.Rekomendēt nozāģēt žogā ieaugušo liepas stumbru un kastani Cepļa ielas pusē.

12.Par bērza nozāģēšanu Vites ielā (pie īpašuma Vites ielā 9)
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atzinumu par mazvērtīga koka (bērza) nociršanu pie īpašuma Vites ielā 9.

17.novembrī komisija saņēma zemes īpašnieka Vites ielā 9 lūgumu nozāģēt bērzu, kas aug īpašuma austrumu pusē, pašvaldības īpašumā. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu šī teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punkts nosaka, ka teritorijā, kurā atrodas Valsts nozīmes pieminekļi, pašvaldība atļauju koku ciršanai izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas atzinuma saņemšanas. Komisija lūdza (VKPAI) atzinumu par bērza nociršanu.

Saņemtajā atzinumā VKPAI atļauj veikt bērza nociršanu, jo nav konstatētas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa funkcijas, komplektācijas, formas, detalizācijas, teritorijas un uz pieminekļiem attiecināmās kultūrvēsturiskās vides un ainavas, kā arī to vizuālās uztveres apstākļu būtisku pārveidojumu iespēja.

Lūgt P/I “Komunālā pārvalde” likvidēt bērzu, kas aug Vites ielā (pie īpašuma Vites ielā 9 austrumu pusē).

13.Par kļavu Robežu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas pa stumbru ir sadalījusies uz pusēm. Ir bažas, ka vētras laikā koks var apdraudēt gan gājējus, gan īpašumu. Iesniegumam pievienota koka fotofiksācija.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka pie dzīvojamās mājas tuvu žogam aug liela kļava, kas stumbra daļā ir sašķēlusies. Koks ir potenciāli bīstams. Blakus kļavai aug daļēji nokaltis bērzs, bez galotnes, kuru komisija rekomendē likvidēt.

Atļaut likvidēt kļavu un bērzu, kas aug zemesgabalā Robežu ielā 15, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

14.Atkārtoti par 2 Holandes liepu nozāģēšanu Uliha ielas alejā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pilsētas Transporta infrastruktūras komisijas vēstuli, kam pievienots komisijas sēdes protokola izraksts par jautājumu, kur tika izskatīta iespēja noteikt vienvirziena transporta kustību Republikas ielā, posmā no Uliha ielas līdz Toma ielai, un Indriķa ielā, posmā no Uliha ielas līdz Toma ielai.

Transporta infrastruktūras komisija nav atbalstījusi Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšlikumu par vienvirziena ielu noteikšanu augstākminētajās ielās, lai saglabātu Uliha ielas liepu aleju. Ierosināts komisijai pārskatīt jautājumu par 2 liepu nozāģēšanu Uliha ielas alejā.

Uliha ielas liepu alejā aug 19.gadsimtā stādītās Holandes liepas, kas veido vēsturisko aleju. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu šī teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa, un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punkts nosaka, ka teritorijā, kurā atrodas Valsts nozīmes pieminekļi, pašvaldība atļauju koku ciršanai izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas (VKPAI) atzinuma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanai par liepu likvidēšanu, ir jālūdz VKPAI atzinums. Pozitīva VKPAI atzinuma saņemšanas gadījumā, rīkojama publiskā apspriešana, jo koki atrodas ielas teritorijā.

Atlikt jautājuma par divu Holandes liepu nociršanu Uliha ielā un lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu. Jautājumu skatīt atkārtoti pēc atzinuma saņemšanas.