Piedāvājam iepazīties ar nupat saņemto Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.februāra sēdes protokola izrakstu un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI

2014.gada 24.februārī
Nr.4

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par potenciāli bīstamiem kokiem pie Centrālkapiem.
2.Par kļavas apzāģēšanu Salmu ielā 35.
3.Sūdzības par koku kopšanu Pērkones ielā un Arnolda ielā.
4.Par koku Skrundas un Talsu ielu krustojumā.
5.Par bīstamu koku Kazdangas ielā 29.
6.Par kalstošiem kokiem Ģenerāļa Baloža ielā.
7.Par publiskās apspriešanas rezultātiem Karostā.
8.Par papelēm Aldaru ielā 42.
9.Par 2 koku vainagu kopšanu Vītolu ielā 27/33.
10.Par liepu apzāģēšanu Republikas ielā 8.
11.Par kokiem Pulkveža Brieža ielā 16.
12.Par koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.
13.Par koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Jūrmalas parkā.

1.#
Par potenciāli bīstamiem kokiem pie Centrālkapiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie Centrālkapu ieejas, jo koki ir slīpi un draud izgāzties.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie Centrālkapiem notiek teritorijas sakopšanas darbi un tiek izzāģēti vecie un bojātie koki. Darbus organizē un pārrauga Liepājas Kapsētu pārvalde.

Gājēju celiņa malā aug 3 slīpas papeles, kokiem ir pacēlusies sakņu sistēma. Viena no papelēm (stumbra apkārtmērs 3,44 m) ir pārsniegusi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1.pielikumā noteikto apkārtmēru un šīs papeles ciršanai nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Skvērā augošajiem kokiem nepieciešama vainagu kopšana.

Ja koks ir sasvēries vairāk par 20 grādiem, tas nozīmē, ka stiprāks vējš var jebkurā brīdī lielo koku nolauzt vai izgāzt, jo pārvietojas smaguma centrs.

1.Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 2 slīpo papeļu, kas aug pie Centrālkapiem, gājēju celiņa malā, nozāģēšanu.
2.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par slīpo papeli (stumbra apkārtmērs 3,44 m), kas aug pie Centrālkapiem, gājēju celiņa malā.

2.#
Par kļavas apzāģēšanu Salmu ielā 35
 Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kļavu, kas aug Salmu ielā 35.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai ir veikta vainaga kopšana. Var nedaudz samazināt koka vainaga apjomu, darbu veikšanai obligāti jāpieaicina profesionāls koku kopējs (arborists).

Jāņem vērā, ka kļavas vainaga kopšanu var veikt laikā, kad nenotiek intensīva sulu cirkulācija, tas ir reizē ar lapu plaukšanu vai līdz ar lapu dzeltēšanu un biršanu.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Salmu ielā 35, vainaga apjoma samazināšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

3.#
Sūdzības par koku kopšanu Pērkones ielā un Arnolda ielā
Lūdzu komisijas locekļus izteikt viedokli par veiktajiem koku vainagu kopšanas darbiem Pērkones ielā un Arnolda ielā, jo ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības, ka liepas ir par maz apzāģētas un bērzam atstātas 2 galotnes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām, kas aug pie nama Arnolda ielā 16 un Pērkones ielā 1 nav veikta pietiekoša vainaga kopšana. Nepieciešams noīsināt zarus, kas aug virs jumta un virs ielas braucamās daļas. Bērzam konkurējošā galotne saglabājama, jo brūces diametrs būtu pārāk liels, tas padarītu koku bīstamu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde”:
-izskatīt iespēju sakopt vainagus liepām, kas aug pie namiem Arnolda ielā 16 un Pērkones ielā 1.

4.#
Par koku Skrundas un Talsu ielu krustojumā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu sniegt ieteikumus par kokiem, kas aug Skrundas ielas un Talsu ielas krustojumā pie veikala “Elvi”.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie īpašuma Talsu ielā 47, aug ozols, kuram nepieciešams veikt profesionālu vainaga sakopšanu. Ozolam jāpaceļ vainags un jāsaīsina zari virs brauktuves. Ozols ir pietiekoši jauns, lai vairāku gadu laikā tam izveidotu kompaktu vainagu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt ozola, kas aug pie Talsu ielas 47, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

5.#
Par bīstamu koku Kazdangas ielā 29
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīmu iedzīvotāja zvanu ar lūgumu nozāģēt koku, kas aug Kazdangas ielā 29 un draud izgāzties.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie īpašuma Kazdangas ielā 29 aug liepas, viena liepa ir slīpa un draud izgāzties un iekrist otras liepas vainagā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt liepas, kas aug pie īpašuma Kazdangas ielā 29, nozāģēšanu.

6.#
Par kalstošiem kokiem Ģenerāļa Baloža ielā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušus kokus, kas aug zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ģenerāļa Baloža ielā 40, pie kafejnīcas “Enkurs”, atrodas nokaltuši melnalkšņi. Lietderīgi izzāģēt arī sazēlušos koku sējeņus.

Atļaut organizēt nokaltušo koku un koku sējeņu, kas atrodas zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 40, nozāģēšanu.

7.#
Par publiskās apspriešanas rezultātiem Karostā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas iecerēm Karostā, saskaņā ar plānoto zemesgabalu Virssardzes ielā 1,6,8,9,12; Zemgales ielā 1,7,9,11,13,17 un Lazaretes ielā 6,6A,8A rekultivāciju un publiskās infrastruktūras izveidi.

Pavisam saņemtas 24 anketas. Koku ciršanu atbalsta 2 respondenti, neatbalsta 22 respondenti. Nevienā anketā nav sniegts skaidrojums vai pamatota koku ciršanas ieceres neatbalstīšana.

Atkārtoti apsekojot teritoriju, komisija konstatēja, ka projektu “Daļēja būvju nojaukšna un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā 1,6,8,9,12; Zemgales ielā 1,7,9,11,13,17; Lazaretes ielā 6,6A,8A uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā” un “Zemgales un Virssardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā”  īstenošana būtiski uzlabos vides kvalitāti Karostā. Tā kā koku ciršana paredzēta pašvaldībai piederošajos zemesgabalos, zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu netiek noteikta.

1.Konceptuāli atbalstīt SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs” izstrādāto projektu “Daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Virssardzes ielā 1, 6, 8, 9, 12; Zemgales ielā 1, 7, 9, 11, 13, 17; Lazaretes ielā 6, 6A 8A uzņēmējdarbības teritorijas un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, Liepājā”  un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu zemesgabalu rekultivācijai.
2.Konceptuāli atbalstīt AS “VCI” izstrādāto projektu “Zemgales un Virssardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par koku ciršanu šajā objektā.

8.#
Par papelēm Aldaru ielā 42
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 1 papeli, kas aug Aldaru ielā 42, jo koks ir slīps uz ēkas pusi un izzāģēt kalstošos zarus papeļu rindai, kas aug uz robežas ar zemesgabalu ar Aldaru ielu 44.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viena papele ir slīpa uz ēkas pusi, kokam vienpusējs vainags. Ieteicams šo papeli nozāģēt. Iebrauktuves malā augošajām 3 papelēm nepieciešams izzāģēt kalstošos un slimības inficētos zarus. Ieteicams izzāģēt arī sazēlušās atvases.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošiem noteikumiem Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, lai saņemtu atļauju papeles, kas aug Aldaru ielā 42, ciršanai un 3 papeļu vainagu kopšanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aldaru ielā 42 dzīvokļu īpašnieku lēmums.
Likvidējamā papele ir kvalificējama kā bīstama un zaudējumu atlīdzība par šī koka ciršanu netiek piemērota.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Aldaru ielā 42, nozāģēšanu un vainagu sakopšanu 3 papelēm, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par papeles likvidēšanu. Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aldaru ielā 42 dzīvokļu īpašnieku lēmumu.

9.#
Par 2 koku vainagu kopšanu Vītolu ielā 27/33
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 kokus, kas aug zemesgabalā Vītolu ielā 27/33, jo koki aizēno logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Vītolu ielā 27/33 aug zeltzaru vītols, bet pagalmā kļava. Šiem kokiem ir augsta ainaviskā un ekoloģiskā vērtība, to vainagu kopšanai obligāti pieaicināms profesionāls kokkopis – arborists. Kļavu aizliegts apzāģēt laikā, kad notiek intensīva sulas cirkulācija.

Atļaut organizēt kļavas un zeltzaru vītola, kas aug zemesgabalā Vītolu ielā 27/33 vainaga kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju – arboristu un veicamos darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

10. #
Par liepu apzāģēšanu Republikas ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi mājas Republikas ielā 8 pārvaldnieka iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt pašvaldībai piederošās liepas, jo pagājuši noteiktie gadi un koki sāk aizēnot dzīvokļus.
Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  2 liepas aug uz zemes īpašuma Republikas ielā 8, bet viena liepa uz pašvaldībai piederošā īpašuma Republikas ielā 6.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12.4. apakšpunktu, zemesgabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā zemesgabalā kokus kopj pieaicinot profesionālu koku kopēju (arborists) un ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības.

1.Atļaut mājas Republikas ielā 8 pārvaldniekam organizēt 2 liepu, kas aug zemesgabalā Republikas ielā 8, vainagu polardēšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju (arboristu).
2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014. gada koku kopšanas darbu plānā liepas, kas aug Republikas ielā 6, sakopšanu, nozāģējot uz stumbra ataugušās atvases.

11.#
Par kokiem Pulkveža Brieža ielā 16
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug zemesgabalā Pulkveža Brieža ielā 16, jo koki apdraudot gājējus, automašīnas, bojā mājas jumtu un pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka var nozāģēt dažus zarus priedēm, kas aug pie nama Ģenerāļa Baloža ielas pusē un bojā šīs ēkas jumtu.

Pastāv tehniski risinājumi ēku pamatu nostiprināšanai un gājēju celiņu izbūvei, lai novērstu koku sakņu negatīvo ietekmi.
1.Neatļaut organizēt koku, kas aug Pulkveža Brieža ielā 16, ciršanu.
2.Rekomendēt priedēm, kas aug Pulkveža Brieža ielā 16, organizēt profesionālu vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju (arboristu).
3.Lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos.

12.#
Par koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Kārļa Zāles laukumā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātus par projektu “Kārļa Zāles laukuma labiekārtojums, Liepājā”.
Pavisam saņemtas 18 anketas. Koku ciršanu atbalsta 15 respondenti, daļēji atbalsta – 1, bet neatbalsta 2 respondenti. Saņemta iebilde, ka nav skaidri kritēriji, pēc kuriem būtu saprotams, ka koki ir mazvērtīgi. Iedzīvotāji anketās ir ierosinājuši kanālmalā veidot jaunus stādījumus izmantojot košumkrūmus, skujeņu zemās formas, bet vasarā stādījumus papildināt ar viengadīgo puķu stādījumiem.

Konceptuāli atbalstīt SIA “Projekts 3” izstrādāto projektu “Kārļa Zāles laukuma labiekārtojums, Liepājā”, kurā paredzēta 4 koku ciršana un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

13.#
Par koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides un veselības daļas apkopotos koku ciršanas ieceres publiskās apspriešanas rezultātus par potenciāli bīstamu koku ciršanu Jūrmalas parkā un kalstošo vītolu likvidēšanu stadionu teritorijā.

Pavisam saņemtas 18 anketas. SIA “Komunālā pārvalde” plānoto 4 potenciāli bīstamu koku likvidāciju Jūrmalas parkā atbalsta 11 respondenti, jo uzskata, ka parka apmeklētāju drošība ir pirmajā vietā, viens respondents atbalsta daļēji, jo uzskata, ka nepieciešams vietā stādīt jaunus kokus. Koku ciršanu Jūrmalas parkā neatbalsta 6 respondenti, jo uzskata, ka:
-cilvēkiem jāstaigā pa celiņiem un šie koki tieši neapdraud parka apmeklētājus;
-koku ciršanu var veikt tikai saskaņā ar parka revitalizācijas koncepciju, un Jūrmalas parkam šāda plāna nav.
Savukārt potenciāli bīstamo un kalstošo koku ciršanu stadionā “Daugava” un rezerves stadionā atbalsta 9 respondenti, bet daļēji atbalsta 4 respondenti. Iebilstot, ka ainavu neuzlabos nocirsto vītolu celmi, bet nepieciešams vietā iestādīt jaunus kokus. Koku ciršanu stadionu teritorijā netbalsta 5 respondenti, jo:
-likvidējamos kokus nav novērtējis eksperts (dendrologs vai arborists);
-likvidēt kokus var tikai gadījumos, ja nav citas iespējas to saglabāšanai.

1. Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 4 potenciāli bīstamu, sasvērušos (3 priedes un bērzs) koku, kas atrodas Jūrmalas parkā, likvidāciju.
2. Atļaut SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” organizēt:
2.1.potenciāli bīstamu koku (kalstošs osis, iztrupējis  vītols, slīpa papele un 2 novecojušas zirgkastaņas), kas aug Jūrmalas parkā 3 stadiona “Daugava” teritorijā, likvidāciju;
2.2.kalstošo vītolu, kas aug Jūrmalas parkā 4 gar rezerves stadiona žogu, izciršanu.
3. Ieteikt ainavas kvalitātes uzlabošanai un parka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai plānot jaunus apstādījumus.