Lai nodrošinātu jaunu publisko apstādījumu ierīkošanu, esošo atjaunošanu un pilnveidošanu, kā arī plānotu tam nepieciešamos līdzekļus ilgtermiņā, ir sagatavota un deputātiem izskatīšanai ir iesniegta pilsētas Apstādījumu koncepcija 2020.–2024. gadam. Koncepciju jau akceptējusi pastāvīgā pilsētas Attīstības komiteja, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

"Dokuments sniedz vadlīnijas publisko apstādījumu struktūras sakārtošanai, veidošanai un kvalitātes uzlabošanai saskaņā ar pilsētas publiskās ārtelpas attīstības vajadzībām un rēķinoties ar reālajām finansiālajām iespējām," skaidro darba grupas vadītāja, būvvaldes ainavu arhitekte Laura Stilbiņa.

Skatīt: prezentācija "Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcija 2020.–2024. gadam" (.pdf)

Koncepciju izstrādājusi darba grupa un dokumentā ir iekļauti priekšlikumi pilsētas zaļo teritoriju papildināšanai un tam paredzamās aptuvenās izmaksas.
Katru gadu nākamo piecu gadu laikā ir paredzēts atjaunot vai izveidot trīs līdz četrus apstādījumu objektus.

Piecos gados Liepājas apstādījumu attīstīšanai nepieciešami aptuveni 177 000 eiro. Šajā summā nav iekļautas divu atsevišķi plānoto apstādījumu projektu izstrādes un īstenošanas izmaksas - tās noskaidrosies pēc tam, kad būs sagatavota šo labiekārtošanas projektu dokumentācija un kļūs zināmi darbu apjomi.

Turpmākajos gados ir paredzēta pakāpeniska novecojušu puķu un košumaugu dobju atjaunošana, jaunu puķu, graudzāļu un ziemciešu dobju izveide, plānots iegādāties un uzstādīt jaunas puķu piramīdas, ar kurām aizstās esošās, kas ir nolietojušās. Vēl plānots puķu piramīdas papildus uzstādīt Karostā, Tosmarē, Zaļā birzī un Laumas mikrorajonā.

Puķu un krūmu stādījumus iecerēts atjaunot un papildināt Jūrmalas parkā, Zirgu salā, Zivju ielā, Cukura un Pulvera ielas aplī, Raiņa ielā pie pārbrauktuves, autoostā un sadalošajā joslā starp brauktuvēm Jaunajā ostmalā.

Piemēram, 2023. gadā iecerēta Jūrmalas parka vēsturiskās strūklakas dobes atjaunošana 130 m2 platībā. Te esošos stādījumus nomainīs ar tādiem, kas būs atbilstoši 20. gadsimta sākuma vēsturisko apstādījumu stilistikai, kas skatāma senajās pilsētas atklātnēs.

Jaunus stādījumus veidos zaļajā zonā pie īpašuma Graudu ielā 43 un otrs lielais projekts nodrošinās apstādījumu atjaunošanu un papildināšanu Mirdzas Ķempes skvērā. Šie ir kompleksi apstādījumu atjaunošanas/papildināšanas priekšlikumi - vienā gadā tiks izstrādāta projekta dokumentācija un tad, citā gadā, ieceres īstenotas.

Koncepcija paredz ievērojami paplašināt apstādījumos izmantojamo un ieteicamo augu sortimentu. Ir sagatavots saraksts un attēli ar vasaras puķēm - paredzēti 58 nosaukumi, graudzālēm un lapaiņiem - 12 nosaukumi, nestandarta dekoratīvajiem augiem - pieci nosaukumi, ar ziemcietēm - 58 dažādi nosaukumi.

Sarakstu izmantos, pakāpeniski īstenojot koncepcijas priekšlikumus vai arī apsaimniekojot un uzturot esošos apstādījumus.

Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepciju 2020.–2024.gadam īstenos Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" sadarbībā ar Būvvaldi.

Vasarā notika Liepājas jaunās apstādījumu koncepcijas darba grupas rīkota iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 103 respondenti un kuras rezultātā darba grupa saņēma daudz un dažādus ierosinājumus. Tos no pilsētas plānošanas, finanšu pieejamības, apstādījumu uzturēšanas un citiem skatupunktiem izvērtēja darba grupa un daļēji arī ņēma vērā.

"Būs jauni un vairāk apstādījumu. Ar ieteicamo augu sarakstu mēģināsim panākt vienotu un mūsdienu tendencēm atbilstošu pilsētas vides izskatu," piebilst L. Stilbiņa, atbildot uz jautājumu, kādi aptaujā izskanējušie priekšlikumi ir ņemti vērā.

Aptaujā bija ieteikumi par pilsētas mikrorajonu sakārtošanu, taču, kā atzīst ainavu arhitekte, "ar jaunām puķu dobēm vien tur nepietiek, jo mikrorajonos nepieciešami plašāki un kompleksi labiekārtošanas darbi - celiņu, apgaismojuma, soliņu un atkritumu urnu izveide vai uzstādīšana, taču koncepcija pārbūves neparedz".

Jaunā apstādījumu attīstības koncepcijas izstrāde un apstiprināšana ir nepieciešama, jo šogad beidzas koncepcijas 2016.–2019. gadam termiņš.

Iepriekšējos gados, atbilstoši šāda dokumenta vadlīnijām, izveidotas, paplašinātas, papildinātas vai atjaunotas kopumā 10 puķu dobes, to skaitā Akmens dārzs Jūrmalas parkā, uzstādīts liels skaits puķu kastes, vertikālie puķu podi un rondo, paplašināts pilsētas apstādījumu un košumaugu sortiments.

Skatīt: karte "Apstādījumu attīstība Liepājā" (.pdf)

Iepriekšējos gados apstādījumu pilnveidošanai saskaņā ar koncepciju iztērēti kopumā 227 983 eiro.