Liepājas pašvaldība plāno līdzfinansēt kultūras pieminekļu saglabāšanu. To paredz Liepājas domes Attīstības komitejas deputātu akceptētie saistošie noteikumi.

Kā skaidro Liepājas domes izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, Liepājā patlaban ir 29 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi, divi valsts un vietējās nozīmes industriālie pieminekļi un valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs", kurā atrodas 628 vēsturiskas ēkas.

Kultūras pieminekļu saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan pašvaldības un valsts, un sabiedrības interesēs, skaidroja Tīdens.

Kultūras pieminekļa vai tā daļas restaurācijas būvprojekta vai kultūrvēsturiskās izpētes un inventarizācijas izstrādei un autoruzraudzībai plānots piešķirts 75% līdzfinansējumu līdz 2000 eiro. Savukārt būvamatniecības izstrādājumu kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai paredzēts 50% līdzfinansējums līdz 200 eiro.

Tikmēr restaurācijas būvdarbiem paredzēts līdzfinansējums 75% apmērā, summai nepārsniedzot 20 000 eiro. Līdz 30% līdzfinansējums paredzēts arī konservācijas darbiem.

Būvamatniecības izstrādājumu restaurācijai vai analogu izstrādājumu iegādei paredzēts 50% līdzfinansējums līdz 2000 eiro.

Tāpat saistošo noteikumu projekts paredz pilnībā finansēt restaurācijas un konservācijas darbu būvuzraudzību, ja to veiks pašvaldības izvēlēts būvuzraugs.

Uz līdzfinansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta atbalstāmajām izmaksām iepriekšējo desmit gadu laikā saņemts finansējums no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Saistošie noteikumi vēl tiks skatīti Liepājas domes Finanšu komitejas un arī domes sēdē, kā arī nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi apspriesti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kā arī veiktas konsultācijas ar Saeimas Juridisko biroju.