Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 6.jūlja sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 6. jūlijā Nr.17

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par zirgkastaņas apzāģēšanu Kurzemes ielā 1.
2.Par papeli pie Klaipēdas ielas 70.
3.Par bērza apzāģēšanu Reiņa meža ielā 12.
4.Par koka nociršanu Lielā ielā 2A.
5.Par atzinuma izsniegšanu Ganību ielas nodošanai ekspluatācijā.
6.Par koku apzāģēšanu pie Kungu ielas 49.
7.Par bērza apzāģēšanu Mārtiņa ielā 15.
8.Par koku apzāģēšanu pie nama Jelgavas ielā 52.
9.Par koku apzāģēšanu 1905.gada ielā.
10.Par koku apzāģēšanu Miežu ielā 4.
11.Par kokiem Elizabetes ielā 4.
12.Par papeli Šķēdes ielā 1B.
13.Par kokiem Nākotnes ielā 15.
14.Par teritorijas sakopšanu Hika ielā 8.
15.Atkārtoti par 2 zirgkastaņu nozāģēšanu Miera ielā 38.
16.Par koku nozāģēšanu Turaidas ielā 8A.
17.Atkārtoti par 3 papeļu nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 41.

1.#
Par zirgkastaņas apzāģēšanu Kurzemes ielā 1
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt zirgkastaņu, kas atrodas Kurzemes ielas 1 pagalmā, jo koka zars guļ uz jumta, kā arī bojā ēkas fasādi.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai nepieciešama vainaga kopšana, nozāģējot zarus, kas aug virs ēkas un bojā to.

Atļaut organizēt zirgkastaņas, kas aug Kurzemes ielas 1 pagalmā, vainaga pacelšanu, nozāģējot zarus, kas bojā ēkas jumtu un sienas.

2.#
Par papeli pie Klaipēdas ielas 70
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Liepājas enerģija” lūgumu apsekot papeli, kas aug Klaipēdas ielas 70 pagalmā, blakus siltumtrasei.
SIA “Liepājas enerģija” lūdz arī atļauju apzāģēt liepas, kas aug Dārza ielā 3 un nozāģēt 3 vilkābeles, kas aug Baznīcas ielā 20, jo koki atrodas uz siltumtrases un traucē remontdarbu veikšanai, kā arī apzāģēt apakšējos zarus liepām, kas aug blakus siltumtrasēm Kārļa Zāles laukumā 4, Lielā ielā 1 un Toma ielā 12/20.

Apsekojot papeli, kas atrodas Klaipēdas ielas 70 pagalmā, konstatēts, ka koks aug siltumtrases malā. Koks aug aizsargjoslā, kur saskaņā ar normatīvo aktu prasībām koku augšana nav pieļaujama. Uz izbūvētās siltumtrases Baznīcas ielā 20 aug 3 vilkābeles, bet Dārza ielā 3, Lielā ielā 1, Kārļa Zāles laukumā 4 un Toma ielā 12/20 siltumtrases aizsargjoslā aug liepas, kurām nepieciešams nozāģēt apakšējos zarus, lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi remontdarbu zonai.

Atļaut SIA “Liepājas enerģija” organizēt:
- papeles, kas aug zemesgabalā Klaipēdas ielā 76B siltumtrases aizsargjoslā, nozāģēšanu;
- 2 liepu, kas aug Toma ielā 12/20, apakšējo zaru nozāģēšanu;
- 2 liepu, kas aug Dārza ielā 3, apzāģēšanu;
- 3 vilkābeļu, kas aug Baznīcas ielā 20 uz siltumtrases, likvidēšanu;
- 2 liepu, kas aug Kārļa Zāles laukumā 4 un Lielā ielā 1, siltumtrases malā, apakšējo zaru nozāģēšanu.

3.#
Par bērza apzāģēšanu Reiņu meža ielā 12
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt bērzu, kas ieaudzis Reiņu meža ielas 12 NT ēkas pamatos, jo bērza zari sitas logos.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka visticamāk bērzs iesējies pašizsējā un apmēram 10 gadu laikā izaudzis ēkas augstumā. Augot lielākam, koks bojās ēkas pamatus un sienu. Ieteicams plānot šā koka likvidāciju.

Atļaut organizēt bērza, kas aug pie ēkas Reiņu meža ielā 12 NT, apzāģēšanu un rekomendēt izskatīt iespēju bērzu likvidēt pirms koks nav radījis būtiskus bojājumus ēkas pamatos.

4.#
Par koka nociršanu Lielā ielā 2A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Lielā ielā 2A īpašnieces iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst koku Lielā ielā 2A. Ciršanas iemesli nav norādīti.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepilnus 2 m no daudzdzīvokļu dzīvojamā nama gala sienas, dienvidu pusē aug piramidālā papele (Populus nigra). Koka stumbra apkārtmērs 273 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu. Piramidālās papeles stumbra diametrs ir 87 cm. Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 39,61 EUR un pirms šā koka ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
87 cm: 0,702804 x 0,8 x 0,1 x 2 x 2 x 1 = 39,61

Atļaut zemesgabala Lielā ielā 2A īpašniecei organizēt piramidālās papeles, kas aug Lielā ielā 2A, nozāģēšanu, pirms koka ciršanas Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 39,61 EUR un saņemot koka ciršanas atļauju.

5.#
Par atzinuma izsniegšanu Ganību ielas nodošanai ekspluatācijā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Aizputes ceļinieks” iesniegumu, kurā lūgts sniegt atzinumu par būvobjekta “Ganību ielas rekonstrukcija, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, Liepājā” gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Atgādinu, ka 2014. gada 24. marta sēdē komisija nolēma akceptēt SIA “Projekts 3” izstrādāto Ganību ielas rekonstrukcijas projektu, kurā tika paredzēts likvidēt novecojušos un bojātos kokus (17 liepas, 2 pīlādži, kļava un zirgkastaņa), būvdarbu laikā nodrošināt saudzīgu attieksmi pret saglabājamiem kokiem un veikt šo koku vainagu sakopšanu pēc būvdarbu pabeigšanas. Kā arī šajā ielas posmā paredzēt jaunus koku stādījumus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Ganību ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai tikko iesēta zāle un iestādītas 35 vilkābeles. 8 vilkābeles ir ar iekaltušiem dzinumiem un nav saplaukušas. Lai jaunie koki ieaugtu, nepieciešama regulāra laistīšana.

Komisija lūdz būvdarbu veicējus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodrošināt jauno koku papildus laistīšanu, bet pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā SIA “Komunālā pārvalde” jānodrošina šo stādījumu laistīšanu.

1. Izsniegt SIA “Aizputes ceļinieks” atzinumu par būvobjekta “Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, Liepājā” gatavību nodošanai ekspluatācijā.
2. Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” veikt jauno koku (35 vilkābeles), kas aug Ganību ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, laistīšanu.

6.#
Par koku apzāģēšanu pie Kungu ielas 49
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora lūgumu apsekot kokus, kas aug pie mājas Kungu ielā 49 un organizēt šo koku apzāģēšanu, jo lapotne aizsedz laternas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepām, kas aug Kungu ielā, posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai, salīdzinoši nesen ir veikta vainagu kopšana, nozāģētas uz leju augošās atvases. Pamīšus vecajiem kokiem, kas ir parastā liepa, stādītas jaunas liepas, platlapu liepu dižstādi. Pēc ielas remontdarbiem vecās liepas ir novājinātas un to lapotne ir skraja. Šobrīd šo liepu apzāģēšana nav nepieciešama. Jaunās liepas ir labi ieaugušas un veido spēcīgus dzinumus un kuplu lapotni. Atkārtota šo koku apsekošana nepieciešama 2016. gada vasarā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” 2016. gada vasarā apsekot liepas, kas aug Kungu ielā, posmā no Ganību ielas līdz Zirņu ielai un informēt Apstādījumu uzraudzības komisiju, ja nepieciešama šo liepu vainagu kopšana.

7.#
Par bērza apzāģēšanu Mārtiņa ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt bērzu, kas aug pie īpašuma Mārtiņa ielā 15, nozāģējot lielo, slīpi augošo zaru, jo vējā kustoties koks apdraud īpašumu un tajā esošo ēku. Bērzs ir apmēram 50 gadu vecs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tik liela diametra zara nozāģēšana bērzu ar laiku padarīs vēl nestabilāku un bīstamāku. Ieteicama vainaga retināšana un apjoma samazināšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2016. gada ielas koku kopšanas plānā bērza, kas aug Mārtiņa ielā pie īpašuma Nr.15, vainaga apzāģēšanu.

8.#
Par koku apzāģēšanu pie nama Jelgavas ielā 52
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu novērtēt ielas kokus, kas aug pie nama Jelgavas ielā 52.

Apsekojot Jelgavas ielu, posmā no Raiņa ielas līdz Rīgas ielai, konstatēts, ka liepām nepieciešama vainagu apcirpšana, jo ataugušās atvases sitas logos. Šo koku vainagi apzāģēti pirms 3 gadiem.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 130 liepu, kas veido Jelgavas ielas aleju, vainagu sakopšanu 2016. gada rudens/ziemas darbu plānā.

9.#
Par koku apzāģēšanu 1905.gada ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi anonīma autora lūgumu apsekot kokus, kas aug 1905. gada ielā, jo koki ilgstoši nav apzāģēti.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 1905. gada ielas liepu alejai nepieciešama vainagu apzāģēšana. Pēdējā šo koku apzāģēšana veikta pēc ielas rekonstrukcijas darbiem 2012. gada janvārī.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2016. gada darbu plānā 1905. gada ielas liepu alejas sakopšanu (138 liepas).

10.#
Par koku apzāģēšanu Miežu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja koku, kas aug Miežu ielā 4 apzāģēšanai. Iesniegumā norādīts, ka katru gadu tiek apzāģētas zirgkastaņa un liepa, kas aug pie šī īpašuma un arī šogad īpašnieki vēlas veikt šo koku apzāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zirgkastaņai nozāģējamas uz stumbra saaugušās atvases, bet liepa aug ļoti tuvu šķūnim, tāpēc ieteicams to nozāģēt.

Atļaut organizēt zirgkastaņas un liepas, kas aug pie īpašuma Miežu ielā 4, apzāģēšanu.

11.#
Par kokiem Elizabetes ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt situāciju ar kokiem, kas aug pirmsskolas izglītības iestādes “Delfīns” teritorijā. Iesniegumā norādīts, ka nepieciešams apzāģēt liepas zarus, kas aug pie vārtiem, bet blakus augošo zirgkastaņu, iespējams, skārusi kāda slimība, jo koks neziedēja un neveido lapas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Elizabetes ielā pie bērnudārza žoga aug liepa, kurai nepieciešams nozāģēt apakšējos zarus. Sakopjams vainags arī ozolam, bet zirgkastaņa ir nokaltusi un likvidējama. Koki atrodas ārpus bērnudārza teritorijas.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt nokaltušās zirgkastaņas, kas atrodas pie pirmsskolas izglītības iestādes “Delfīns”, Elizabetes ielā 4, nozāģēšanu un liepas un ozola vainagu sakopšanu.

12.#
Par papeli Šķēdes ielā 1B.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi telefonisku informāciju no Sakņu ielas 7 iedzīvotājas, ka namam pretī esošā auto stāvlaukuma malā aug liela papele. Šis koks pēdējo dienu laikā esot bīstami sasvēries. Iedzīvotāji baidās, ka papele var nolūzt un uzkrist mašīnām, tāpēc lūdz šo koku nozāģēt.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka papele ir novecojusi ar daudz nokaltušiem zariem vainagā un bīstami sasvērusies. Koks atrodas uz zemesgabala Šķēdes ielā 1B.
Lūgt zemesgabala Šķēdes ielā 1B īpašnieci organizēt papeles, kas aug Šķēdes ielā 1B, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šā koka nociršanu.

13.#
Par kokiem Nākotnes ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā lūgts apsekot kļavu un kastani, kas aug Nākotnes ielas 15 pagalmā. Koki ir ļoti lieli un noēno dzīvokļu logus. Iedzīvotāji vēlas šos kokus nozāģēt vai apzāģēt.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka koki aug pietiekošā attālumā, vairāk kā 5 m no dzīvojamās mājas. Kokiem nepieciešama vainagu sakopšana un retināšana.

Atļaut biedrībai organizēt kļavas un zirgkastaņas, kas aug Nākotnes ielas 15 pagalmā, vainagu sakopšanu un retināšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu kokkopi.

14.#
Par teritorijas sakopšanu Hika ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt pāraugušus un novecojušus kokaugus, kas atrodas Hika ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijas labiekārtošanai paredzēts nozāģēt 4 tūjas, 2 nokaltušus kokus un novecojušus augļu kokus. Zaudējumu atlīdzība par šo koku ciršanu netiek noteikta, jo teritorijā plānoti jauni apstādījumi, kā arī tiks likvidēta nesakoptā vide. Pārējiem teritorijā augošajiem kokiem (kļava, osis un 2 ozoli) veicama profesionāla vainagu kopšana.

Atļaut organizēt novecojušās 4 tūjas un 2 nokaltušu kokus, kas atrodas Hika ielā 8, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu. Pārējiem šajā teritorijā augošajiem kokiem veicama profesionāla vainagu kopšana, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

15.#
Atkārtoti par 2 zirgkastaņu nozāģēšanu Miera ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) atzinumu par 2 zirgkastaņu, kas aug Miera ielā 38, nociršanu.

Atzinumā norādīts, ka šo zirgkastaņu nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem. Tomēr, ņemot vērā koku ainavisko nozīmi, DAP lūdz pašvaldībai pirms galīgā lēmuma pieņemšanas konsultēties ar ainavu arhitektu.

Koki ir iestādīti pārāk tuvu ēkai un traucē veikt ēkas rekonstrukciju, sakņu sistēma traucē apakšzemes komunikācijām. Arī raugoties no ainaviskā viedokļa nav ievērotas proporcijas, proti, koki ir nesamērīgi lieli attiecībā pret māju. Izvēloties kādu koku stādīt pie mājas, jāņem vērā, cik liels tas spēj izaugt, un kāda būs tā ietekme nākotnē.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21.punktu pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā. Zirgkastaņu stumbru diametri ir 70 cm un 60 cm. Pīlādzis ir praktiski nokaltis, un tā ciršanai zaudējumu atlīdzību nepiemēro.

Zaudējumu atlīdzība par divu zirgkastaņu likvidēšanu ir 59,19 EUR un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas šī summa jāiemaksā Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
(70 cm + 60 cm): 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 0,8 x 1 = 59,19

Atļaut organizēt 2 zirgkastaņu un kalstoša pīlādža, kas atrodas Miera ielā 38, nozāģēšanu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas iemaksājot zaudējumu atlīdzību 59,19 EUR Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

16.#
Par koku nozāģēšanu Turaidas ielā 8A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju izsniegt atļauju 7 papeļu un kļavas, kas aug dzīvojamā nama Turaidas ielā 8A teritorijā, nozāģēšanu, jo papeles ir novecojušas un bīstamas, kā arī rada pūkas. Kļava aug ļoti tuvu ēkai un aizsedz logus. Lūgta atļauja arī apzāģēt ozolu, jo vēja laikā zari sitas logos.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nama rietumu pusē aug 7 papeļu grupa, bet austrumu pusē, ļoti tuvu ēkai iestādīti kļava un ozols.

Pirms 7 papeļu un kļavas, kas aug zemesgabalā Turaidas ielā 8A, ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par šo 8 koku nozāģēšanu. Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par 7 papeļu un 1 kļavas nociršanu, jo šo koku likvidācija nesamazinās vides kvalitāti. Papeles ir sasniegušas bioloģisko vecumu un sākušas kalst, bet kļava neprofesionāli apzāģēta, galotņota.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 7 papeļu un kļavas, kas aug zemesgabalā Turaidas ielā 8A, nozāģēšanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 8 koku nociršanu un ozola vainaga apzāģēšanu.

17.#
Atkārtoti par 3 papeļu nozāģēšanu Ģenerāļa Baloža ielā 41
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kuram pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ģenerāļa Baloža ielā 41 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par 3 koku (papeles), kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 41, nociršanu. Šo koku likvidēšanu atbalsta 53% dzīvokļu īpašnieku.

Atgādinu, ka komisija šo adresi skatīja š.g. 15. jūnija sēdē un konstatēja, ka papeles ir novecojušas un 2 papelēm ir būtiski stumbru bojājumi. Papeles likvidējamas, nepiemērojot zaudējumu atlīdzību par to nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 papeļu, kas atrodas zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 41, nociršanu.