Liepājas iedzīvotājiem no 19. maija publiskajai apspriešanai tiek nodots saistošo noteikumu projekts "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā ", par kuru liepājnieki var izteikt viedokli līdz šā gada 2. jūnijam.

Saistošo noteikumu projekts un anketa priekšlikumu iesniegšanai publicēti pašvaldības mājas lapas  vietnē pieteikumi.lv Ikvienam interesentam šeit ir iespēja iesniegt savus priekšlikumus un komentārus.

Pašvaldību likumā par saistošo noteikumu izstrādi noteikts, ka saistošo noteikumu projekts vispirms tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos,  šo noteikumu projektu virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” mērķis ir noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, lai iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem nodrošinātu iespējas pretendēt uz pašvaldības un valsts noteiktajiem atvieglojumiem un sociālo palīdzību.

Saskaņā ar valsts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, šobrīd mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku kā valstī noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Kopš 2023. gada 23. februāra maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājas valstspilsētas pašvaldībā arī atbilst valstī noteiktajam maksimālajam apmēram - 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro  pārējām personām mājsaimniecībā.

Savukārt 2023. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet ne zemāku par šā panta trešajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.  

Līdz ar to ar 2023. gada 1. jūliju Liepājas pašvaldības saistošie noteikumi zaudē spēku un nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni procentuālā izteiksmē no ienākumu mediānas, nodrošinot tā adekvātumu attiecībā pret reālo sociālekonomisko situāciju valstī.

Pieņemot jaunos saistošos noteikumus, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā no 2023. gada 1. jūlija plānots paaugstināt no 69,5 procentiem no ienākumu mediānas uz 70 procentiem no ienākumu mediānas, kas nozīmē, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis naudas izteiksmē tiks paaugstināts no 436 eiro uz 438 eiro.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis tiek piemērots kā kritērijs pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem, piemēram, palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā,  nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai u.c. atvieglojumus, gan arī valsts noteiktajiem atvieglojumiem, piemēram, saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību,  pretendēt uz atbrīvojumu no tiesas izdevumu atmaksas, kā arī saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu.

Kārtība, kādā tiek izskatīta mājsaimniecības atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, netiek mainīta, to nosaka Ministru kabineta “ Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Lai pieteiktos statusa noteikšanai, vienai no  mājsaimniecības personām jāvēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai.  Sociālais dienests atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un sadarbībā ar iesniedzēju sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju – mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas tiek izvērtēti mājsaimniecības materiālie  resursi un noteikta mājsaimniecības atbilstību statusam.

Informācijai

Mediāna ir ienākumu līmenis, pret kuru attiecina visus sociālos pabalstus un garantēto minimālo ienākumu līmeņus, pensijas utt. Ja mainās ienākums valstī, ko mēra ar ekvivalento mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu, ja to mediāna pieaug, tad palielinās arī minimālo ienākumu slieksnis un atbilstoši visi šim līmenim piesaistītie sociālie pabalsti.

Ekvivalentais mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums ir iegūts no Centrālās statistikas pārvaldes aptaujas “Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem”, kurā piedalās ap 4000 mājsaimniecību.