Liepājas pilsētas domes deputāti 21.februāra domes sēdē atbalstīja vairāku Liepājas izglītības iestāžu – vakarskolas un divu bērnudārzu - nosaukumu maiņu līdz 2020.gada 31.augustam.

Lai izpildītu Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu prasības, kas nosaka, ka pašvaldībai līdz 2019.gada 28.februārim jāpieņem lēmums par vakara /maiņu/ vidusskolas nosaukuma maiņu, visas darbības pabeidzot līdz 2020.gada 31.augustam, Liepājas dome pieņēmusi lēmumu  mainīt Liepājas vakara /maiņu/ vidusskolas nosaukumu uz "Liepājas Tālmācības vidusskola", informē Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Vispārējās izglītības likuma grozījumos noteiktā pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu klasifikācija turpmāk paredz tikai divus vispārējās vidējās izglītības iestāžu tipus – vidusskolas un valsts ģimnāzijas, līdz ar to tiek izslēgta vakara (maiņu) vidusskolu kā tipa pastāvēšana. Noteikts arī, ka izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmas apguvi klātienes, neklātienes un tālmācības formā.

Tāpēc tiek plānots, ka līdzšinējās vakara (maiņu) izglītības programmas turpmāk tiks klasificētas kā neklātienes izglītības programmas ar noteiktu kontaktstundu skaitu. Tas nozīmē, ka skola saglabās līdzšinējo neklātienes apmācību, ievērojami paplašinot izglītības programmu piedāvājumu tālmācībā.

Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Alla Matvejeva ir gandarīta par šo lēmumu, jo neklātienes un tālmācības apmācību forma ir ļoti pieprasīta un nepieciešama gan tiem izglītojamiem, kuri dažādu apstākļu dēl nespēj pabeigt vidusskolu klātienē, gan arī mūsu tautiešiem ārzemēs, kuri vēlas iegūt vidējo izglītību latviešu valodā. Tas ļaus nākotnē arī paplašināt mācību programmu klāstu, uzskata Alla Matvejeva. Šobrīd Vakara (maiņu) vidusskolā mācās ap 300 izglītojamie no 15 līdz 50 gadiem, no kuriem trešā daļa  apgūst vidējo izglītību tālmācībā.

Tāpat Domes sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja divu bērnudārzu nosaukumu maiņu. Lēmumi nepieciešami, lai izpildītu Izglītības un zinātnes ministrijas Reformu īstenošanas rīcības plānu un aicinājumu atteikties no vārda "speciālā" lietojuma speciālās izglītības iestāžu nosaukumos. Tāpēc paredzēts mainīt nosaukumu "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Gulbītis" uz "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Gulbītis" un nosaukumu "Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde Kriksītis" uz "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde Kriksītis".

Izglītības pārvalde veiks visas nepieciešamās darbības, lai līdz 2020. gada 31.augustam Vakara (maiņu) vidusskola un abi bērnudārzi būtu ieguvuši jaunos nosaukumus.