Valdība apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos rīkojumu projektus par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu sešām profesionālās izglītības iestādēm,

kuras atbilst izvirzītajiem kritērijiem.
Atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumu projektiem profesionālās izglītības kompetences centra statuss piešķirts Jelgavas Amatniecības vidusskolai, Liepājas Valsts tehnikumam, Rīgas Valsts tehnikumam, Ventspils Profesionālajai vidusskolai, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumam un Rīgas Tehniskajai koledžai. No 2011.gada 1.septembra atbilstoši piešķirtajam statusam profesionālās izglītības iestāžu nosaukumi būs:
Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”;
Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Liepājas Valsts tehnikums”;
Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Valsts tehnikums”;
Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Ventspils Profesionālā vidusskola”;
Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”;
Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Tehniskā koledža”.

Kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei piešķir profesionālās izglītības kompetences centra statusu, nosaka MK 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.148 „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”. Izglītības iestādei jāīsteno ne mazāk kā desmit dažādu veidu akreditētu profesionālās izglītības programmu ne mazāk kā piecās atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, audzēkņu skaits nav mazāks par 500 (Rīgā – nav mazāks par 700), kā arī audzēkņu mācību sasniegumiem centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos jābūt atbilstošiem valsts profesionālās izglītības standartam. Izglītības iestādē jābūt iespējai izglītot citu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī paaugstināt nozarē strādājošo kvalifikāciju un īstenot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu. Izglītības iestāde veic arī reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

Profesionālās izglītības kompetences centri tiek veidoti līdzīgi kā valsts ģimnāziju tīkls, līdz ar to par metodiskā darba veikšanu kompetences centra īstenotajās profesionālās izglītības programmās (izņemot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās) pedagogu darba samaksai atbilstoši audzēkņu skaitam tiks piemērota 10% piemaksa no pedagoga mēneša darba algas likmes – to paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi MK 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Vienlaikus Profesionālās izglītības kompetences centru modernizācijā tiek ieguldīti ievērojami Eiropas Reģionālās attīstības fondu līdzekļi.