Liepājas Universitātē aizstāvēts Normunda Dzintara promocijas darbs "Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts".

Kā informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Milberga, recenzentes Ina Druviete,  Ilga Jansone un  Ilze Lokmane, kā arī citi vērtētāji no Latvijas un ārvalstīm atzinīgi novērtēja pētījumu un ieteica to sagatavot izdošanai. I. Druviete recenzijā uzsvēra: "N. Dzintara promocijas darbs ir vērtīgs ne tikai lingvodidaktikas un tās vēstures pētniekiem, bet arī uzskatāms par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunāko laiku vēstures izpētes un pat politikas zinātnes jomā; promocijas darbs atzīstams par izcilu ieguldījumu Latvijas valodas un izglītības politikas vēstures izpētē". I. Jansone izcēla bagāto Latvijas Valsts arhīva materiālu izmantojumu, arī I. Lokmane kā vienu no darba vērtībām atzīmēja daudzveidīgo avotu analīzes pilnīgumu un pamatīgumu.

Šis starpnozaru pētījums, kas izstrādāts asociētās profesores Diānas Laivenieces vadībā un pabeigts ar ESF projekta "Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē" finansiālu atbalstu, atklāj latviešu valodas mācību priekšmeta satura attīstību no 1940. līdz 1991.gadam. Zenta Anspoka ir pārliecināta, ka N. Dzintara pētījums būs vērtīgs avots arī mācību līdzekļu autoriem, to recenzentiem, lai kritiskāk izvērtētu iepriekšējo laika posmu sasniegumus, novērstu vairākas problēmas, kas mūsdienu skolas praksē pastāv un pat aug augumā, piemēram, skolēni ir spiesti mācīties no mācību līdzekļiem, kuros ir zinātniskas un metodiskas kļūdas, no mācību grāmatām, kuras nav vai tikai daļēji pārbaudītas praksē. Poznaņas Universitātes profesore Nikole Naua uzsver, ka pētījumā analizētie fakti liek domāt par latviešu valodas kā dzimtās valodas mācībām ne tikai pagātnē, bet arī turpmāk. Šauļu Universitātes recenzijā norādīts, ka N. Dzintara pētījums salīdzinājuma aspektā būs noderīgs arī lietuviešu valodniekiem un pedagogiem.

Pēc raiti un interesanti noritējušās zinātniskās diskusijas ar pētījuma recenzentiem, promocijas padome vienbalsīgi nolēma piešķirt Normundam Dzintaram filoloģijas doktora grādu.