Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests no 14.septembra uz vienu gadu īstenos izmēģinājumprojektu "Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem". Tas notiks sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kuras šobrīd Liepājā jau sniedz atbalstu jauniešiem. Galvenais mērķis – motivēt jauniešus no sociālā riska ģimenēm uz pozitīvāku dzīves ritmu nākotnē, iesaistot pašu resursus un piedāvājot sadarbību ar mentoriem saturīga brīvā laika pavadīšanā, informē Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Par projekta īstenošanu Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska un jauniešu biedrības "YOUPluss" vadītājs Andris Kāposts 14. septembrī parakstīja sadarbības līgumu (attēlā). Mentoru programmas koordinators būs biedrība "YOUPluss", tajā iesaistot Pusaudžu resursu centru, biedrību "House of hope" , "Centra Marta" Liepājas filiāli , biedrību "Skrejceļš" , biedrību "Sociālā atbalsta un izglītības fonds", biedrību "VIA Libertas". Jaunieša sadarbība ar mentoru ilgs trīs mēnešus, ar iespēju nepieciešamības gadījumā sadarbību arī pagarināt.

Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts līdz 100 jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadu vecumam – gan no sociālā riska ģimenēm, gan jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes, kā arī tiem, kuri jau sasnieguši pilngadību un sākuši savu patstāvīgo dzīvi. Projekta uzdevums ir sekmēt pozitīvu jaunieša sociālo prasmju attīstību, sniegt praktisku mentora atbalstu ikdienas situācijās, piedāvājot jauniešiem draudzīgu atbalstu lietderīgā brīvā laika pavadīšanā, uzklausot viņus un veicinot pozitīvu sadarbību starp dažādām jauniešu grupām.

"Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldībā jau ilgstoši darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuru darbība vērsta uz bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstīšanu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, atkarību profilaksi un psihosociālā atbalsta sniegšanu, Sociālā dienesta priekšlikums bija atbalstīt jauniešu biedrības "YOUPluss" iniciatīvu apvienot vienā projektā visas šīs organizācijas un izveidot elastīgu Liepājas mentoru tīklu jauniešiem" , uzsver Sociālā dienesta direktore " Linda Krasovska.

"Mentors nav skolotājs, sociālais darbinieks vai ģimenes loceklis. Būt mentoram nozīmē būt labam draugam, kas spēj uzklausīt. Jauniešiem, kas auguši bez ģimenes vai nonākuši grūtībās, ir ļoti svarīgi, lai būtu kāds, kas viņos ieklausītos, sniegtu draudzīgu atbalstu, mācītu izbaudīt prieku un, kopīgi pavadot laiku, iepazīstinātu ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām zināšanām" , skaidro biedrības "YOUPluss" vadītājs Andris Kāposts.
 
Projektu paredzēts īstenot 12 mēnešu periodā. Projekta ietvaros vienlaicīgi pakalpojumu varēs saņemt 24 jaunieši, bet kopumā projektā tā īstenošanas laikā varēs iesaistīt līdz 100 jauniešiem. Programmas ilgums vienam jaunietim ir līdz pieciem mēnešiem. Katram projektā iesaistītajam jaunietim paredzēts mentora atbalsts līdz 20 stundām mēnesī, kas nozīmē kopīgu piedalīšanos dažādās aktivitātes, motivējošu atbalstu dažādās jaunieša dzīves situācijās, arī iespēju piedalīties grupu aktivitātēs ar citiem mentoru tīklā iesaistītajiem jauniešiem.

Sadarbības sākumā jaunietis kopīgi ar mentoru vienosies par sadarbības mērķiem, bet sadarbības noslēgumā veiks sadarbības izvērtēšanu un to, vai ir sasniegti sākumā uzstādītie mērķi. Visā programmas laikā sociālais darbinieks un mentors sadarbosies. Programmas noslēgumā pakalpojuma sniedzējs iesniegs Sociālajā dienestā pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem darbā ar jauniešiem.

Lielākā daļa šo jauniešu jau ir Sociālā dienesta klienti. Tāpēc jaunieti mentora pakalpojuma saņemšanai ieteiks Sociālā dienesta sociālais darbinieks – gadījuma vadītājs, iepriekš vienojoties ar jaunieti un viņa likumisko pārstāvi par piekrišanu dalībai projektā. Veicot sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, Sociālais dienests ikdienā saskaras ar jauniešiem ar dažāda veida atkarību un uzvedības problēmām, kuri kavē stundas vai neapmeklē izglītības iestādes, paliek atkārtoti uz nākamo mācību gadu tajā pašā klasē, pedagogus nerespektē, vecākus neklausa utt. Vecākiem šādi bērni dažkārt pat nav vajadzīgi, tāpēc viņi neiesaistās vai ir bezspēcīgi bērna problēmu risināšanā, kuras ir jau kā sekas ilgstošai problēmu nerisināšanai ģimenē.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas tematiskajā darba grupā "Sociālā aizsardzība" viena no izvirzītājām problēmām bija pakalpojumu trūkums pusaudžiem ar atkarību problēmām un noslieci izdarīt likumpārkāpumus.

Arī Latvijas Republikas tiesībsargs aicinājis pašvaldības izvērtēt iespēju ieviest mentora pakalpojumu, kas nodrošinātu jauniešiem tiesības saņemt psihosociālu atbalstu un praktisku palīdzību patstāvīgas dzīves uzsākšanā. Pašreiz valsts apmaksāti rehabilitācijas pakalpojumi šādiem bērniem nav pieejami, bet šādu bērnu ir daudz un to skaits turpina palielināties.

Minēto problēmu risināšanai pašvaldībā Sociālais dienests kā vienu prioritātēm šogad izvirzīja atbalsta pasākumu jauniešiem ieviešanu, Sociālā dienesta 2020.gada budžetā paredzot šim mērķim arī finansējumu 45 000 eiro apmērā.