Lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu, Liepājas izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda  projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk tekstā "Pumpurs"). Skolēni novērtē un izmanto sniegto atbalstu gan mācību satura apguvē, gan iespēju novērst dažādus psihoemocionālos riskus, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Liepājas vispārizglītojošās skolās "Pumpurs" tiek īstenots jau vairāk kā 4 gadus un ar katru gadu pieaug to skolēnu skaits, kam nepieciešams atbalsts. Šajā mācību gadā papildus konsultācijas pieejamas skolēniem jau no 1. klases. Katram bērnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns. Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai.

2021./2022. mācību gada 1.semestrī atbalsts sniegts 572 skolēniem, projektā iesaistīti 350 pedagogi. 407 skolēni (71,1%) atbalstu turpina saņemt arī 2.semestrī, savukārt pozitīvi vērtējams tas, ka 165 skolēniem (28,9%) sekmes ir uzlabojušās un nav nepieciešamas papildu konsultācijas mācību satura apguvē. Šobrīd 2. semestrī individuālais atbalsta plāns izveidots 529 skolēniem.

Kā galvenos mācību darba riskus var minēt grūtības mācību satura apguvē – 77,4% izglītojamiem, iekavēta mācību satura apguve – 13,1% skolēnu, valodas barjera – 9,7% un zemi mācību sasniegumi – 8,5% skolēniem, kā arī uzvedības problēmas vērojamas 3,3% skolēnu. Visvairāk šajā mācību gadā skolēni saņem individuālas konsultācijas matemātikā – 56% un latviešu valodā – 35%. Konsultatīvā pedagoga atbalstu izmanto 13,5% skolēnu, sociālā pedagoga palīdzību – 8% skolēnu, psihologa konsultācijas – 5,7% skolēnu. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē, kā arī motivē skolēnu, sniedz psiholoģisku atbalstu.

Kā atzīst Liepājas 7. vidusskolas skolēna mamma: "Projekts "Pumpurs" ir nozīmīgs un nepieciešams visiem bērna vecumposmiem. Tas palīdz sekmīgāk apgūt mācību programmu bērniem ar ne tik labiem panākumiem, bērniem ar dažādām psiholoģiskām problēmām, kā arī bērniem, kuri bieži slimo. Saņemot atbalstu no projekta, bērni spēj labāk iekļauties mācību procesā un izprast to, kas sagādā grūtības. Mans bērns saņem atbalstu projektā jau otro gadu, un es redzu ievērojamus rezultātus, kas ceļ ne tikai bērna pašapziņu, bet arī sagādā prieku gan bērnam, gan vecākiem. Liels paldies par iespēju saņemt atbalstu projektā."

Savukārt skolēna vecāks no Liepājas Ezerkrasta sākumskolas min: "Tā ir nenovērtējama iespēja manam bērnam – vēlreiz, lēnāk, mierīgākos apstākļos noskaidrot to, kas, iespējams, stundas gaitā ir palicis nesadzirdēts vai nesaprasts, jo ne visi prot uzreiz sadzirdēt un saprast, kas īsti tiek prasīts, kas ir jāiegaumē. Kā arī –tā ir iespēja skolotājam labāk izprast skolēnus un pašam savu stundu gaitu, jo nereti vienkārši ir nepieciešams vai nu vairāk laika, vai paskaidrojums citiem vārdiem, vai kāda cita veida atgādnes, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Paldies par šo projektu, kas ļauj individuāli izvērtēt bērnus un nostiprināt viņos pārliecību par savām spējām!"

Atbalstu novērtē arī skolēni:
• Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 2.klases skolēns: "Skolotāja strādā ar mani vienu un tādēļ varu uzdot jautājumus vairākas reizes, uz tiem man atbild un izskaidro. Manas kļūdas palabo, lai nekļūdos turpmāk. Patīk, ka esmu viens kopā ar skolotāju. Citi skolēni nenovērš manas domas."
• Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 11.klases skolēns: "Man patīk Pumpurs. Man to noteikti vajag. Varu konsultācijā pajautāt, ko neesmu sapratis."
• Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 5. klases skolniece: "Tagad daudz ko saprotu no skolotājas mācītā. Pati uzmeklēju skolotāju, ja neesmu bijusi skolā, man ļoti vajag pašai matemātikas konsultācijas. Izmācos arī uz kontroldarbu."
• Liepājas 7. vidusskolas 11.klases skolēns: "Projekts "Pumpurs" dod man iespēju saņemt un izprast informāciju, kuru nevaru izprast klasē, vai arī apgūt tēmas, kuras neesmu apguvis slimošanas laikā. Projekts ir man liels atbalsts. Es jūtos droši, ka visu nepieciešamo iemācīšos."

Pedagogiem savukārt tā ir iespēja individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, saņemt atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei, kā arī metodiskos atbalsta līdzekļus, pieredzi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.