Lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri pārtrauc mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu, Liepājas izglītības iestādes turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda  projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk tekstā "Pumpurs"), kas ir ļoti pieprasīts šajā mācību gadā. Skolēni palīdzību atbalstu ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Šobrīd projektā ir iesaistītas 12 Liepājas skolas un 528 izglītojamie, kas ir ievērojams skaits, ņemot vērā, ka visa pagājušā mācību gada laikā atbalstu saņēma 625 skolēni. Jaunums šajā mācību gadā – atbalsts izglītojamiem tiek sniegts jau no 1. klases (iepriekš – no 5. klases) līdz 12. klasei. Katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns. Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, ir zemi mācību sasniegumi,  īpaši pēc attālinātā mācību procesa, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pieprasītās  konsultācijas joprojām ir matemātikā (39% skolēniem)  un latviešu valodā (24% skolēniem). Liepājas vispārizglītojošās skolās projektā kopumā iesaistīti un atbalstu skolēniem sniedz 346 pedagogi.

Šajā laikā īpaši nozīmīgs ir arī sociālais un emocionālais atbalsts – nereti skolēni ir nomākti par mācību procesu, viņiem trūkst motivācijas un pašvadītas mācīšanās prasmes, ir uzvedības problēmas, konflikts ar klasesbiedriem, vērojams zems pašvērtējums un pienākumu neizpildīšana. Rodas arī sociālie riski – tiek kavētas mācības un atbalsta konsultācijas, netiek saņemts atbalsts un motivācija no ģimenes. Tāpēc projekta ietvaros skolēni saņem atbalstu no skolas psihologa vai sociālā pedagoga, kā arī konsultatīvo atbalstu no pedagoga, kurš vieš uzticību un var izrunāt ar bērnu sasāpējušos jautājumus, ko šobrīd kopumā izmanto 21 % skolēnu.

Kā atzīst Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas matemātikas skolotāja Laila Lejniece: "Liels paldies projektam par pozitīvām emocijām, par iespēju strādāt individuāli ar mūsu tik ļoti dažādajiem "pumpuriņiem". Man ir gandarījums, jo redzu skolēnu prieku, ka viņi saprot, var izdarīt patstāvīgi, ka viņiem izdodas. Mūsu kopīgajās tikšanās reizēs skolēnam ir laiks padomāt un iedziļināties uzdevumā, sajust, ka uzdevums ir paveicams. Vēl īpaši ir tie brīži, kad esmu ieguvusi uzticību no tiem skolēniem, kuri atmetuši cerības sekmīgi turpināt."

Savukārt Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāja Dace Knīse uzsver: "Projektā "Pumpurs" darbā ar riskam pakļautiem jauniešiem ļoti lielu gandarījumu dod katra mazā ikdienas uzvara, katrs bērns, kurš izkustējies no kritiskā punkta, katrs, kuram izdevies palīdzēt. Pēc attālinātā mācību procesa ļoti liels prieks par tiem bērniem, šajā laikā bija iespēja sniegt atbalstu, varam izjust skolēnu prieku, satiekot viņus klātienē un priecāties par kopīgi pārvarētām grūtībām. Paldies par iespēju piedalīties projektā!"

Liepājas vispārizglītojošās skolās "Pumpurs" tiek īstenots kopš 2017.gada, vairāk informācijas http://www.pumpurs.lv/.