Vakar Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde saņēma 1064 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem skolēniem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, izglītojamiem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 400 izglītojamo no vispārizglītojošām izglītības iestādēm (latviešu valodā – 386, matemātikā – 396, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 343 izglītojamo, bet krievu valodu – 40). Arī šajā mācību gadā izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, tomēr izvēles eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējās kārtot – 8 izglītojamie, bioloģijas eksāmenu kārtoja – 35 izglītojamie, fizikas eksāmenā piedalījās 12 izglītojamie, ķīmijas  – 19 izglītojamie.   

Gandarījums, ka šogad četri Liepājas skolēni obligātajos centralizētajos eksāmenos ir ieguvuši vērtējumu, kas ir 85 % un vairāk (katrā eksāmenā), līdz ar to  ir pretendenti pašvaldības naudas balvai saskaņā ar nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju".

Šogad pirmo reizi eksāmenus kārtoja arī 11.klases skolēni, kuri apguvuši optimālā mācību satura apguves līmeņa kursus atbilstoši  jaunā  standarta prasībām. Matemātika eksāmenu kārtoja 305, latviešu valodas eksāmenu – 211  un angļu valodas eksāmenu kārtoja – 255 izglītojamie.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95–100%), B2 (70–94%), B1 (40–69%). Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.