22.novembrī Liepājas domes sēdē veiktas arī izmaiņas saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā".

Tas darīts, lai daļa iedzīvotāju, kuri pašreiz var pretendēt uz maznodrošinātās personas statusu un saņem pašvaldības sociālo palīdzību, varētu to saņemt arī turpmāk, informē Liepājas Sociālais dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Izmaiņas saistošajos noteikumos paredz, ka ģimene (persona) turpmāk būs atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniegs 310 eiro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā (izņemot jauniešus  vecumā līdz 21 gadam, ja viņi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā un nav nodarbināti).  

Savukārt atsevišķi dzīvojoši pensionāri vai personas ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā, turpmāk būs atzīstamas par maznodrošinātiem, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 370 eiro.

Liepājas pilsētas domes 2017.gada 14.decembra saistošie noteikumi "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pilsētas pašvaldībā" nosaka gan ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, gan materiālo resursu novērtēšanas kritērijus. Maznodrošinātā statuss dod tiesības saņemt sociālo palīdzību un citus valsts un pašvaldības noteiktus atvieglojumus.  

2018.gada 1.oktobrī saskaņā ar  likuma "Par valsts pensijām" 26.pantu un likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 13.panta ceturto daļu, veikta pensiju un atlīdzību pārskatīšana jeb indeksācija.

Ņemot vērā to, ka ienākumu pieaugums pensionāriem vai personām ar invaliditāti ir salīdzinoši neliels, daļa iedzīvotāju, kuri pašreiz var pretendēt uz maznodrošinātās personas statusu un saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, turpmāk to saņemt nevarētu.

Tāpēc bija nepieciešams palielināt to maznodrošināto ģimenes (personas) ienākumu līmeņus, kuri nav darbspējīgā vecumā un personām ar invaliditāti.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un domes mājas lapā www.liepaja.lv.