Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: Nr.42103000897, precizē oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2023.gada 29.martā, laidiena Nr. 63, OP 2023/63.DA13, publicēto paziņojums par noteikto tarifu
Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS", vienotais reģistrācijas numurs: Nr.42103000897, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 12, Liepāja, LV–3401, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos tarifus, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", un pamatojumu noteiktajiem tarifiem.

Ūdensapgāde
Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)
0,99
Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)
0,80
Noteiktā tarifa samazinājums  (%)
–19%

Kanalizācija
Apstiprinātais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)
1,34
Noteiktais tarifs no 01.05.2023. (bez PVN)
1,03
Noteiktā tarifa samazinājums  (%)
–23%

Noteiktie tarifi stāsies spēkā 2023.gada 1.maijā (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktie tarifi stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteikto tarifu spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 20.oktobra lēmumu Nr.229 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 25.oktobrī tika publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022.; Nr. 207.).

Noteikto tarifu izmaiņas pret spēkā esošajiem tarifiem ir saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem un noteikto tarifu pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifu izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem lietotājs var Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Liepājā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30), piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00, iepriekš sazinoties ar Sarmīti Jēkabsoni pa tālr. 63423417.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem tarifiem rakstiski vai elektroniski var iesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS ŪDENS" Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Liepājā, elektroniskā pasta adrese: lu@liepajas–udens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, pārdod otrajā izsolē Zigmāram Zeļģim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lēņu ielā 2–21, Liepājā. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1A Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/25200 kopīpašuma domājamām daļām no mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4468 21, kadastra Nr. 1700 901 8401. Nekustamā īpašuma novērtējums 10 700,00 EUR, otrās izsoles sākumcena 8025,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 26.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Beitānes, reģistrācijas Nr.LV32674811093, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1070,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 6.aprīlis plksten.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 8.maijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63622289.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Emīlijas iela 12–5, Liepāja, kadastra Nr.17009011386, kas zemesgrāmatā reģistrēts uz mirušās Nellijas Kleinbergas vārda, kuras mantojumu Inta Jurkovska nav atraidījusi, tādēļ uzskatāms, ka tas pieņemts. Parādniece – Inta Jurkovska. Piedzinēji: (a) SIA Liepājas Namu Apsaimniekotājs, reģistrācijas Nr.42103004583, Tukuma iela 1A, Liepāja; (b) Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja. Novērtējums – EUR 9000,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,4 kv.m, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 424/3153 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, ar kadastra apzīmējumu 17000210236001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210236002, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 17000210236003 un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000210236. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr.17009011386. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 9000,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023.gada 5.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 5.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 25.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 900,00. Tālr. 63232382.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko trešo elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neizīrētam nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 74, Liepājā, kadastra Nr. 17000210120, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemes vienības 772 kv.m platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 62 400 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 6. aprīlis plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 8. maijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 26. aprīlim jāiemaksā nodrošinājums 6240 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Eduardam Eglītim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 30 – 29, Liepājā. Piedzinējs: MAS PNB Banka, adrese: Elizabetes iela 15 – 2, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,1 m2 un 521/43200 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2621 29, kadastra Nr. 1700 901 7189. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 14 100,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 17.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1410,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 28.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 27.aprīlis. plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 28.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203472702
Firma: SIA "DSE Latvia 2 Solar"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Kapsēdes iela 2, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 31.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203473981
Firma: ANOTHER ROUND SIA
Pamatkapitāls: 2000 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 6 – 5, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203473074
Firma: SIA "EFFETTO"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Lapu iela 9, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 30.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203473642
Firma: SIA "Amber Bowling"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Miķeļa Valtera iela 4, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203472878
Firma: SIA "Ķeglis"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Miķeļa Valtera iela 4, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203472350
Firma: SIA "MK zobu higiēnas prakse"
Pamatkapitāls: 2840 EUR
Adrese: Oskara Kalpaka iela 92 – 19, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203473182
Firma: SIA Care of Sweden
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 27.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40002202845
Firma: IK "LīmēZīmē"
Adrese: Kungu iela 63 – 4, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 28.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323786
Nosaukums: "Q Team Liepāja"
Adrese: Lielā iela 4 – 12, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS STIVRIŅŠ, personas kods 020554–10808, miršanas datums 14.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRA OŅIŠČENKO, personas kods 260442–XXXXX, miršanas datums 05.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KĀRLIS LĀCIS, personas kods 010944–XXXXX, miršanas datums 16.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS KUZMINS, personas kods 160242–XXXXX, miršanas datums 07.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 07.01.2024.
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DIANA INDRA SEDULA, personas kods 041137–XXXXX, miršanas datums 09.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJUS VINDIĢIS, personas kods 161233–XXXXX, miršanas datums 02.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS JURKOVSKIS, personas kods 170358–XXXXX, miršanas datums 25.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA HORKOVA (NINA KHORKOVA), personas kods 151039–XXXXX, miršanas datums 17.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Tiesas spriedums


Ar 2023. gada 2. marta Kurzemes rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C69431222, RAIMONDS ROŠĒVICS, dzim. 1967. gada 17. aprīlī, pēdējā dzīvesvieta: Ludviķa iela 9A–6, Liepāja, izsludināts par mirušu. Pieņemamā pazudušās personas Raimonda Rošēvica nāves diena ir 2022. gada 10. oktobris. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2023. gada 23. martā.

Paziņojums par piedziņas vēršanu uz nekustamo īpašumu

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas lietvedībā atrodas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2018. gada 20. septembrī izdotais izpildrīkojums lietā Nr.1–3/69625–38760 par uzturlīdzekļu parāda piedziņu 3584,63 EUR apmērā no INETAS KARZONES, dzim. 23.09.1979., par labu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, reģistrācijas Nr. 90001870675. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz Inetai Karzonei piederošo ¼ no nekustamā īpašuma Krusta iela 1–72, Liepāja, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3850 72, tiek vērsta piedziņa, un, no paziņojuma publicēšanas dienas Inetai Karzonei ir aizliegts veikt Civilprocesa likuma 601. pantā norādītās darbības ar minēto nekustamo īpašumu, kā arī ir pienākums sniegt Civilprocesa likuma 601.panta 2.–5.daļā norādītās ziņas tiesu izpildītājam. Uzaicinu jūs, Ineta Karzone, nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 4403,21 EUR apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas dienas. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērināta tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģistrācijas Nr.04077112501, depozīta kontā Nr. LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, kods TRELLV22.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa aicina JEĻENU ŽARKOVU (ELENA ZHARKOVA), dzim. 1978.gada 27.aprīlī, ierasties 2023.gada 16.maijā pulksten 11.00 uz slēgtu tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (9.tiesas sēžu zālē), kā atbildētāju civillietā Nr.C69231523. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69191123 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" vienkāršotās procedūras lietā pret Sofiju Pavlovu par parāda piedziņu.
Tiesa uzaicina atbildētāju SOFIJU PAVLOVU (SOFIIA PAVLOVA) dzim. 1961.gada 15. augustā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Oskara Kalpaka iela 64–57, Liepāja, LV–3405, iesniegt tiesā paskaidrojumu par prasību 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas.
Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30. nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesai. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.
Lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Igors Kligačs rakstiskā procesā 2023.gada 1. jūnijā, saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2023.gada 1. jūnijā.
Atbildētājai ir tiesības pieteikt sprieduma sastādīšanas lūgumu tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48.panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais.
Savas lietas virzībai var sekot tīmekļvietnē manas.tiesas.lv, sadaļā "Manas lietas" vai https://www.elieta.lv.

Kurzemes rajona tiesa aicina EDUARDU GRIBANOVU, dzim. 1981.gada 24.aprīlī, ierasties 2023.gada 18.maijā pulksten 11.00 uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (18. tiesas sēžu zālē), kā atbildētāju civillietā Nr. C69500922 apdrošināšanas akciju sabiedrības "Baltijas Apdrošināšanas Nams" prasībā pret Eduardu Gribanovu par zaudējumu atlīdzināšanu.