Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra, u.c. publiski pieejamās ziņas.

Dažādi sludinājumi:

Paziņojums
Atsaucoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta ceturto daļu, Liepājas pilsētas pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo daļu, ar Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 2.augusta lēmumu Nr.216 "Par Ļ.Osminkinas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda nodokļu maksātājam ĻUBOVAI OSMINKINAI, pers. kods 010647-XXXXX.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi:

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka tika pieņemts lēmums anulēt:
licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai:
Komersanta nosaukums    
SIA "Coffee & Food Liepāja" 42103053714 MT Nr.00000008578

Izsoles:

Fiziskās personas Nila Andersona, pers. kods 080684-XXXXX, maksātnespējas procesa administrators Andris Bērziņš, sertifikāta Nr.00145, prakses vietas adrese: Antonijas iela 7-2, Rīga, paziņo, ka otrajā izsolē pēc kārtas ar augšupejošu soli 2012.gada 23.oktobrī pulksten 12.30 Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 26, tiks izsolīts dzīvokļa īpašums, kas atrodas Liepājā, Piltenes ielā 7 - 24, kadastra Nr.1700 900 8152. Atbilstoši novērtējumam nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir Ls 5600.Nekustamā īpašuma otrās izsoles sākumcena tiek noteikta 75% no pirmās izsoles sākumcenas, tātad Ls 4200,00 (četri tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi).
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs un vienīgais kreditors maksātnespējas procesā: AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums Ls 420 apmērā administratora norēķinu kontā: Andris Bērziņš, AS "DNB banka", konta Nr.LV27RIKO0007710000969.
Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar Civilprocesa likumu un Maksātnespējas likumu. Tālr. 67201300.

Maksātnespējas procesa administrators Elvis Dubavs, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 165-3, LV-1012, pārdod pirmajā izsolē MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls", reģ. Nr. 42103001731, piederošu nekustamo īpašumu Liepājā, Kuršu laukumā 13, kas sastāv no zemesgabala, kopējā platība 311 kv.m un uz tā esošas ugunsgrēkā daļēji izdegušas ēkas, kopējā platība 376,40 kv.m (kadastra numurs 1700 036 0182), kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000455535. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "SEB Banka", vienotais reģistra numurs 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena LVL 25 500 (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti lati).
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 5.oktobrī plkst. 12.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls" norēķinu kontā AS "Citadele banka", konta Nr.LV59PARX0000330550002, bankas kods PARXLV22X, nodrošinājums 10% apmērā (LVL 2550) no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Vilnim Žimantam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Augustes ielā 3 - 3A, Liepājā. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 27,8 m2, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3259 3A, kadastra Nr. 1700 902 2522.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 500,00 (pieci simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 16.oktobrī pulksten 12.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 50,00 (piecdesmit lati un 00 santīmi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012. Agneses Kundziņas administrators Māris Sprūds izziņo Agnesei Kundziņai piederoša nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.10 ar kopējo platību 32,1 kv.m un 8/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (1700 012 0455) Liepājā, Krūmu ielā 32-10, kadastra numurs 1700 902 7230, reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļā Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2503 10. Nekustamā īpašuma novērtējums: 3000,00 LVL (trīs tūkstoši lati). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas šī ir otrā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2012.gada 12.oktobrī plkst.11.00 Antonijas ielā 7-1, 1.stāvā, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā sertificēta administratora Māra Sprūda, nodokļa maksātāja kods 14048012068, norēķinu kontā Nr. LV07HABA0551033192515, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 300,00 LVL (trīs simti latu) apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās AGNESES KUNDZIŅAS administrators MārisSprūds, sertifikāts Nr. 00343, prakses vieta: Antonijas iela 7, Rīga, LV 1004, tālr. 67333700.


Administratore Maija Stumbre (sertifikāta Nr.00198, prakses vieta: Blaumaņa ielā 36-4, Rīgā) paziņo, ka 15.10.2012. plkst. 12.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota pirmā piespiedu pārdošana izsolē (ar augšupejošu soli) maksātnespējīgajai fiziskajai personai Līgai Zvirgzdai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Zāļu ielā 28-3, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 8646, un sastāv no dzīvokļa Nr.3 20,1 m² platībā un kopīpašuma 201/1638 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 037 0176). Īpašuma novērtējums - Ls 1200. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratores Maijas Stumbres, pers. kods 060559-11571, AS "DnB Banka" kontā Nr. LV50RIKO0007710001719 nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i., Ls 120. Tālr. 67284772.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Karīnas Šteinbergas administrators Māris Čerpinskis, sertif.Nr.00402, prakses vieta: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr. 29272334, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Karīnai Šteinbergai piederošais nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums 1700 902 1378 - divistabu dzīvoklis Nr.10, un kopīpašuma 16/1000 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabals, Šķēdes ielā 5, Liepājā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena LVL 4460. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 11.oktobrī plkst. 11.00 K.Valdemāra ielā 33-13A, Rīgā. Piedzinējs ir AS "Nordea Banka Finland Plc", Nr.40003486767, K.Valdemāra 62, Rīga, LV-1013, un nenodrošinātie kreditori.
Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Māra Čerpinska, pers. kods 240783- 10073, norēķinu kontā Nr.LV03HABA0551033375141, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 446 apmērā. Nekustamā īpašuma
izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties darba dienās līdz 2012.gada 10.oktobrim K.Valdemāra ielā 33-13a, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālr. 29272334.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Karīnas Šteinbergas administrators Māris Čerpinskis, sertif.Nr.00402, prakses vieta: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr. 29272334, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Karīnai Šteinbergai piederošais nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums 1700 901 5333 - vienistabas dzīvoklis Nr.1, un kopīpašuma 388/28584 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabals, Ventspils ielā 53, Liepājā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena LVL 1660. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 11.oktobrī plkst. 14.00, K.Valdemāra ielā 33-13A, Rīgā. Piedzinējs ir AS "Nordea Banka Finland Plc", Nr.40003486767, K.Valdemāra 62, Rīga, LV-1013, un nenodrošinātie kreditori.
Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Māra Čerpinska, pers. kods 240783-10073, norēķinu kontā Nr.LV03HABA0551033375141, AS "Swedbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums LVL 166 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties darba dienās līdz 2012.gada 10.oktobrim K.Valdemāra ielā 33-13a, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālr. 29272334.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Hapovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Jūrmalas ielā 7.
Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, adrese Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 508 kv.m platībā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1312, kadastra Nr. 1700 035 0018. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 9. oktobrī pulksten 11.00 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā) Liepājā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1000,00 (viens tūkstotis lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 136-8-2012, nekustamais īpašums Jūrmalas iela 7, Liepāja. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Hapovam piederošās 6360/131270 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Toma ielā 44.
Piedzinēji - AS "DNB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1393 kv.m platībā un namīpašuma, kas sastāv no divām dzīvojamām mājām un šķūņa, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1053, kadastra numurs 1700 036 0047. Zemesgrāmatā reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Sergejam Hapovam piederošās 6460/131270 domājamās daļas nekustamajā īpašumā Liepājā, Toma ielā 44, ir atsevišķs dzīvoklis Nr.10 ar kopējo platību 63.6 kv.m, kas ir arī telpu grupa Nr. 009, sastāv no divām istabām, virtuves, tualetes, vannas istabas, koridora, atrodas trīsstāvu ķieģeļu mūra pirmskara laika būvētā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas trešajā stāvā.
Nekustamā īpašuma 6360/131270 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 9. oktobrī pulksten 11.15 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 1300,00 (viens tūkstotis trīs simti lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848 depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 562-8-2012. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Hapovam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Rūpniecības ielā 6. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga.
Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 3081 kv.m platībā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0015 7459, kadastra numurs 1700 044 0205. Zemesgrāmatā nav reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Zemesgabals nav apbūvēts. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 26 900,00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 9.oktobrī pulksten 11.30 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 2690,00 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 136-8-2012, nekustamais īpašums Rūpniecības iela 6, Liepāja. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Hapovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Elkoņu ielā 3-68.
Piedzinēji - AS "DNB Banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40.5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 15/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, atrodas piecstāvu ēkas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1547-68, kadastra Nr. 1700 902 4633. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 6200,00 (seši tūkstoši divi simti lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012. gada 9. oktobrī pulksten 11.45 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā) Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 620,00 (seši simti divdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848 depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 563-8-2012. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Sergejam Hapovam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Slapjā ielā 4. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, adrese Smilšu iela 1, Rīga. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga.
Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2956 kv.m platībā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0014 5869, kadastra numurs 1700 044 0162. Zemesgrāmatā nav reģistrēta kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Zemesgabals nav apbūvēts. Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 25 800,00 (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Izsoles
cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2012.gada 9.oktobrī pulksten 12.00 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā), Liepājā.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 2580,00 (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 136-8-2012, nekustamais īpašums Slapjā iela 4, Liepāja. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu iela 27/29, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Viktoram Valeinim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, 1905. gada ielā 11-10.
Piedzinēji: Tatjana Filatkina, Uzturlīdzekļu Garantijas fonds, adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 32,5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 325/4470 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, un trīs palīgēkām, atrodas trīsstāvu ēkas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3832-10, kadastra Nr. 1700 902 4939. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 2000,00 (divi tūkstoši lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiks 2012. gada 9. oktobrī pulksten 12.15 Graudu ielā 27/29, 417. kab. (ceturtajā stāvā) Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 200,00 (divi simti lati un 00 santīmi) zv. tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848 depozītu kontā LV72TREL9199005001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr. 8-8-2007. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Komercreģistra ziņas:

Reģistrācijas datums: 30.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061872
Firma: SIA "VITABO Group"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Vitauts Lukošjus, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Boris Voyt, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005991021457.

Reģistrācijas numurs: 42103024486
Nosaukums: SIA "I.T."
Adrese: Liepāja, Jaunā ostmala 1
Reģistrēts: bankrota procedūras pabeigšana un maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 28.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059864839707.

Reģistrācijas datums: 31.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061904
Firma: SIA "BOLIVAR SERVISS"
Adrese: Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 33
Parakstītais pamatkapitāls: 1500 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1500 LVL
Valde: Aleksandrs Ņepočatovs, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059922839881.

Reģistrācijas datums: 31.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061923
Firma: SIA "Ferma L"
Adrese: Liepāja, Kaktu iela 9-2
Parakstītais pamatkapitāls: 1600 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1600 LVL
Valde: Evona Kauše, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059924653409.

Reģistrācijas numurs: 42103010753
Nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURVE n..."
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14-22
Iecelts: Administrators: Jureviča Rita, prakses vietas adrese: Rīgas iela 16, Daugavpils, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 31.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059919248937.

Reģistrācijas numurs: 42103052757
Firma: akciju sabiedrība "Īpašumu apsaimniekošanas grupa"
Adrese: Dūņu iela 8, Liepāja
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 31.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0005991993650.

Reģistrācijas numurs: 42102016975
Firma: IK "KAIRA AUTOSKOLA"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 3/5-2
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 31.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059925554259.

Reģistrācijas numurs: 40103449625
Firma: SIA "GED SERVISS"
Adrese: Rīga, Liepājas iela 37-27
Atbrīvotas amatpersonas: Valde: Tatjana Černova, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Igors Žukovskis, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Valde: Viktors Gedvillo, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 31.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059937149701.

Reģistrācijas datums: 04.09.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061957
Firma: SIA "Viratrans"
Adrese: Liepāja, Mežu iela 51-13
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Viktorija Volkova, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059989833010.

Reģistrācijas datums: 04.09.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061942
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko pastaiga"
Adrese: Liepāja, Franču iela 5-1
Parakstītais pamatkapitāls: 3 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 3 LVL
Valde: Liene Līce, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Andris Rozentāls, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Daumants Vidiņš, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005998182395.

Reģistrācijas numurs: 40003298707
Firma: SIA "Liepājas autostāvvietas"
Ieceltas amatpersonas: Valde: Ivars Ķervis, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 03.09.2012.
Publikācijas Nr.: KMR0005996836569.

Mantojumu ziņas:

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS MAMIS, personas kods 140427-XXXXX, miršanas datums 11.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Zivju iela 3, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110561
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.
Testaments tiks nolasīts 2012.gada 17.septembrī Plkst.11.00.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS JANKOVSKIS, personas kods 170955-XXXXX, miršanas datums 01.10.2009.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110566.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: MAIGA RASMA PŪCĒNA, personas kods 260730-XXXXX, miršanas datums 23.06.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Baiba Spirģe
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110578.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: MARUTA BUŠMA, personas kods 190360-XXXXX, miršanas datums 11.02.2012.
Pieteikšanās termiņš: 5 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110609.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: TEODORS TIMBARS, personas kods 110824-XXXXX, miršanas datums 25.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110611.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRA (ALEXANDRA) KOLMAČOVA (KOLMACHEVA), personas kods 280827-XXXXX, miršanas datums 26.02.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110284.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS LŪKINS, personas kods 250127-XXXXX, miršanas datums 11.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110633.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: AIRA MĀRA PRIEDNIECE, personas kods 211139-XXXXX, miršanas datums 14.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110635.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS ŠILOVS, personas kods 230355-XXXXX, miršanas datums 15.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110672.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ERNESTS TEODORS KAULS, personas kods 231223-XXXXX, miršanas datums 15.04.2011.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110084
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: KLĀRA MAIJA SAVKINA, personas kods 280224-XXXXX, miršanas datums 05.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110724
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže paziņo, ka viņas lietvedībā atrodas 2008.gada 23.oktobrī mirušās RITMAS ŠNORES, pers. kods 190828-XXXXX, mantojuma lieta.
Mantinieki , kas pieņēmuši šī mantojuma atstājējas mantojumu, kā arī kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu, tiek aicināti ierasties zvērinātas notāres prakses vietā Pasta ielā 4 , Liepājā, trīs mēnešu laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas.
Mantojuma reģistra Nr.: 110751.

Privatizācijas ziņas:

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" paziņo:
28.08.2012. noslēgts valsts īpašuma objekta (kadastra Nr.1700 002 0133) Ģenerāļa Baloža ielā 35, Liepājā, nomaksas pirkuma līgums. Pircēja - Irina Aksenova. Pirkuma cena Ls 57 003.

Uzaicinājumi nokārtot saistības:

Biedrība "Ventspils-55" brīdina NORMUNDU CĒBERGU, deklarētā dzīvesvieta: Rīgā, Lielvārdes ielā 139, dz. 49, ka jums uz 2012. gada 31.augustu par dzīvokli Liepājā, Ventspils ielā 55-56, parāds par īri un komunāliem pakalpojumiem ir Ls 1110,85. Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas parāds netiks samaksāts, biedrība "Ventspils-55" sniegs prasību tiesā par īres līguma laušanu, izlikšanu no dzīvokļa un parāda piedziņu. Turklāt papildus parāda summai būs jāsedz arī visi tiesas izdevumi un likumiskie procenti.

Uzaicinājums uz tiesu:

Liepājas tiesa uzaicina EDMUNDU OZOLU, dzim.1960.gada 13.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Ģenerāļa Baloža iela 41-1, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 9.janvārī plkst.13.00 Liepāja, Republikas iela 14, 20.zālē, civillietā Nr.C20361611 SIA "AMBER REAL" prasībā pret Edmundu Ozolu, Intu Pelni un Robertu Jāni Pelni par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

AIGARS ARMANOVS, dzim.1979.gada 29.maijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 28.novembrī pulksten 12.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā C20 3141 12 Studiju un zinātnes administrācijas maza apmēra prasībā par naudas piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

IMANTS KNESIS, dzim. 1964.gada 11.maijā, deklarētā dzīvesvieta: Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 42, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 7.janvārī plkst. 11.00 Liepājas tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā AS ,,PrivatBank" prasībā pret Ivaru Knesi par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ZANDU LĪNI (KUPALINSKU), un JĀNI KUPALINSKI, uz tiesas sēdi 2012. gada 22. novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, 2.stāvā, 18. zālē. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez viņa klātbūtnes tiesas sēdē.

JEĻENA KISEĻOVA, dzīvesvieta: Klaipēdas ielā 104 - 13, Liepājā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 22.oktobrī plkst. 10.00 Liepājas tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, kā atbildētāju civillietā Nr.C20408511 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - biedrība "Klaipēdas 104 "). Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina HENRIJU HENIŅU ierasties kā atbildētāju Lienes Malsovskas prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 29.oktobrī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

JĀNIS ROTIŅŠ, dzim.1976.gada 8.augustā, deklarētā dzīvesvieta Krūmu ielā 50-1, Liepājā, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2012.gada 5.novembrī plkst.12.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20252712 Anastasijas Rotiņas prasībā pret Jāni Rotiņu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina OKSANU IVAŠŅOVU ierasties kā atbildētāju Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu uz tiesas sēdi 2012.gada 10.oktobrī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

DANS PAŠILS tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 12.novembrī pulksten 11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 20.kabinetā, kā atbildētājs civillietā C20 3318 12 Rīgas bāriņtiesas prasības pieteikumā pret Danu Pašilu par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

SERGEJS AREJEVS tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 8.oktobrī plkst.10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 1.stāvā, 2.zālē, kā atbildētājs civillietā C20-3244/12 Annas Kostinas maza apmēra prasībā pret Sergeju Arejevu par uzturlīdzekļu piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

RAITIS BAUMANIS, dzim.1970.gada 6.aprīlī, deklarētā dzīvesvieta Ķekavas novads, Baloži, Rīgas iela 34, tiek aicināts ierasties Liepājas tiesā 2012.gada 24.oktobrī plkst.15.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 3.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr. C20386210, MSIA "RD Komforts" administratores Marija Mišina prasībā pret Raiti Baumani par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina GRIGORIJU MALIŠENKO, dzim.1980.gada 4.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 11.oktobrī plkst.12.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20469111, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Grigoriju Mališenko par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ROMINU GULBI, dzim.1986.gada 22.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 12.oktobrī plkst.11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 18.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20452811, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Rominu Gulbi par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALIAGU BAGIROVU ierasties uz tiesas sēdi 2012. gada 9.oktobrī plkst.11.00 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20291811, UAB ,,Gelvora" filiāles Latvijā prasībā pret Aliagu Bagirovu par parāda summas Ls 2056,52 piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

INGARS PUTERS, dzim. 1978. gada 8. martā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012. gada 21. novembrī plkst. 11 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2. stāvā, 5. zālē, kā atbildētājs civillietā C20 2991 12 īpašnieku biedrības ,,Kārklu 9" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina SERGEJU DJAČENKO ierasties kā atbildētāju Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012. gada 18. oktobrī plkst. 10.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.tiesas zālē. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina AIVARU VITKOVSKI ierasties kā atbildētāju Metalurgu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012. gada 18. oktobrī plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.tiesas zālē. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina OLGU EVERSONI kā atbildētāju ierasties SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īpašuma apsaimniekošanas parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 15.oktobrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8.tiesas zālē, civillietā Nr.C20-356112. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VLADU GABURI (GULBI) kā atbildētāju ierasties SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 5.novembrī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8.tiesas zālē, civillietā Nr.C20-359412. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Liepājas tiesa paziņo, ka 2012.gada 8.oktobrī plkst.10.00 Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 16.tiesas zālē, tiks izskatīta civillieta SIA "Julianus Finanses" prasībā pret KENEŠBAJU RAHMATULLAJEVU par parāda piedziņu. Liepājas tiesa uzaicina atbildētāju Kenešbaju Rahmatullajevu ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

ALEKSEJS PARUSOVS, dzim.1978.gada 23.jūnijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 15.novembrī pulksten 13.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 11.zālē, kā atbildētājs civillietā C20334612 AS "Latvijas Gāze" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

OSKARS IESALNIEKS, dzim.1975.gada 19.augustā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 15.novembrī pulksten 14.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 11.zālē, kā atbildētājs civillietā C20334512 AS "Latvijas Gāze" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALEKSANDRU ANTONOVU, dzim.1969.gada 9.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.oktobrī plkst.12.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20468511, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Aleksandru Antonovu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina JĀNI GROTU, dzim.1979.gada 23.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 16.oktobrī plkst.11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20460211, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Jāni Grotu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina BOĻISLAVU MALAŅINU, dzim.1981.gada 12.jūlijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 16.oktobrī plkst.13.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20459911, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Boļislavu Malaņinu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina KRISTĪNU MAKUHU, dzim.1982.gada 14.augustā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 16.oktobrī plkst.12.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20460111, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Kristīnu Makuhu par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina AGITU KRAMĒNU, dzim.1965.gada 2.maijā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 26.oktobrī plkst.12.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20443310, UAB "GELVORA" Latvijas filiāles prasībā pret Agitu Kramēnu par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina KRISTĪNI VALAINI, dzim.1979.gada 24.februārī, un INGU KULMANI, dzim.1965.gada 23.decembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 18.oktobrī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē kā atbildētājas civillietā Nr.C20468611, SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Kristīni Valaini un Ingu Kulmani par parāda piedziņu. Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.

LĪGA ŠRAMKO, dzīvesvieta Atmodas bulvāris 8V-60, Liepāja, LV-3414, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 8.oktobrī plkst.12.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, kā atbildētāja civillietā Nr. C20348311 prasībā par aizgādības tiesību atņemšana (prasītājs - Liepājas pilsētas bāriņtiesa). Ja Līga Šramko neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa aicina AIGARU ŠIMANSKI, dzim. 1966.gada 4.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Oskara Kalpaka ielā 84-33, Liepājā, DAGNIJU ŠIMANSKU, dzim. 1963.gada 12.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jēkaba Dubelšteina ielā 6-1, Liepājā, AGITU DREIMANI, dzim.1967.gada 5.martā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jēkaba Dubelšteina ielā 6-1, Liepājā, un GUNĀRU DREIMANI, dzim. 1935.gada 3.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Jēkaba Dubelšteina ielā 6-1, Liepājā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 16.oktobrī plkst. 10.00, Liepājā, Republikas ielā 14, 7.tiesas zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.C20457611 Nordea Bank Finland Plc prasībā pret Aigaru Šimanski, Dagniju Šimansku, Agitu Dreimani un Gunāru Dreimani par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ROBERTU EMBRAS ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 22.oktobrī plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 9.tiesas zālē kā atbildētāju civillietā Nr. C20460911 (C-2127 - 12/8) SIA "Namu serviss APSE" prasībā par dzīvojamās mājas kopīpašuma apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālo maksājumu parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina SERGEJU KUŠČU, JEVGENIJU KUŠČU,  LUDMILU KUŠČU, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 30.janvārī plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.tiesas zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.20324212 SIA "Namu serviss APSE" prasībā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa un parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

OĻEGS KOZONOGINS, dzim.24.05.1968., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 30.janvārī plkst.10.00 Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401 (7.tiesas zāle), kā atbildētājs AS ,,PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētājs neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.