Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra u.c. publiski pieejamās ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par SIA "Liepājas RAS" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sabiedrisko apspriešanu

Piesārņojošās darbības: iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikālķīmiskai pārstrādei, kuras var uzņemt vairāk nekā 50 tonnas atkritumu dienā un inerto atkritumu poligoni.
Iekārtas īpašnieks un operators: SIA "Liepājas RAS".
Piesārņojošās darbības veikšanas vieta: Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, "Ķīvītes".
Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu var iepazīties:
SIA "Liepājas RAS" birojā darba dienās plkst. 8.30–16.00, tālr. 63459091, vai elektroniski SIA "Liepājas RAS" mājaslapā http://liepajasras.lv/lv;
Grobiņas novada domē, Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads, darba dienās (P. 8.30–17.00, O. 8.30–19.00, T. 8.30–17.00, C. 8.30–17.00, P. 8.30–14.00), tālr. 63490458, 29447641;
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Atļauju daļā, Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, darba dienās plkst. 8.30–12.00 un 13.00–16.00, tālr. 63424826, 29286160, vai elektroniski Valsts Vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 22. augustā plkst. 15.00 SIA "Liepājas RAS" birojā Grobiņas pagasta Grobiņas novada "Ķīvītēs".
Rakstiski priekšlikumi A kategorijas piesārņojošai darbībai iesniedzami 30 dienu laikā (līdz 13. septembrim) pēc šī paziņojuma publicēšanas Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, adrese: Jaunā Ostmala 2a, Liepāja, tālr. 63424826, 29447641, fakss 63426902.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Gunvaldim VĒSMIŅAM piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Atmodas bulvārī 21, Liepājā. Piedzinējs: UAB "Gelvora" filiāle Latvijā, adrese – Cēsu iela 31, K–3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 001 ar kopējo platību 668,5 kv.m, noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 018 ar kopējo platību 1152,3 kv.m, un ēkām, kuras nav izmantojamas tālākai saimnieciskai darbībai – dienesta ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 003 ar kopējo platību 172,0 kv.m, katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 005 ar kopējo platību 947,8 kv.m, kokapstrādes ceha ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 006 ar kopējo platību 1252,0 kv.m, armatūras ceha ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 007 ar kopējo platību 360,4 kv.m, betona izgatavošanas mezgla ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 008 ar kopējo platību 748,3 kv.m, cementa noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 016 ar kopējo platību 1105,8 kv.m, zāģētavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0007 017 ar kopējo platību 484,2 kv.m, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 696 A, kadastra Nr. 1700 502 0007. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – EUR 29 000,00 (divdesmit deviņi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī plkst. 10.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Maksātnespējas procesa administratore Sanda Laicēna, sert. Nr. 00273, prakses vieta: Rīga, Pērnavas iela 10–13, paziņo, ka 12.09.2014. Rīgā, K. Valdemāra ielā 21, apspriežu telpā "Abava", pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīti šādi Aleksandram Testovam (Sagiduļinam) piederoši nekustamie īpašumi: 1. Plkst. 10.00 – dzīvokļa īpašums Nr. 87 (24,3 m2) un 5/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 1700 043 0036) Liepājā, Klaipēdas ielā 110–87. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 197987, kadastra Nr. 1700 901 5015. Hipotekārais kreditors: AS "SEB banka", Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1. Novērtējums un izsoles sākumcena – EUR 5700. 2. Plkst. 10.45 – neapdzīvojamās telpas (kopā 87,7 m2) un pie neapdzīvojamām telpām piederošas 164/1000 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Liepājā, Tirgus ielā 27/29–NT9, kadastra Nr. 1700 902 1204. Reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1838 NT9. Hipotekārais kreditors: "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga. Novērtējums un izsoles sākumcena – EUR 4800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles tiek rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Sandas Laicēnas norēķinu kontā Nr. LV78RIKO0002220913805, AS "DnB banka", nodrošinājums 10 % apmērā no attiecīgā izsoles priekšmeta novērtējuma. Tālr. uzziņām 29263233.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Anatolijam Dobrovoļskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ģenerāļa Baloža ielā 9–1, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000137260, kadastra Nr.1700 902 8728 ar izsoles sākumcenu EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.[..] Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro un 00 centi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Tatjanai Jakimovai (Tatiana Yakimova) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Šķēdes ielā 15–25, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2630 25, kadastra Nr.1700 902 6501 ar izsoles sākumcenu EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.[..]  6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas EUR 600,00 (seši simti eiro un 00 centi) zvērināta tiesu izpildītāja Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22. [..] Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes prakses vietā Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Birutai Parhimovičai (Voicišai) nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas ielā 8–2, Liepājā. Piedzinējs: AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 31,3 m2, kopīpašuma domājamā daļa (313/36547) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0367), atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4877 2, kadastra Nr. 1700 901 8294. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 14.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Dinai Ozolai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 23–3, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir piecistabu dzīvoklis ar kopējo platību 139,3 m2, kopīpašuma domājamā daļa (1393/4524) no daudzdzīvokļu mājas, 2 palīgceltnēm un zemes gabala, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3117 3, kadastra Nr. 1700 900 6170. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 14 500,00 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 1450,00 (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod otrajā izsolē Valdim Dinteram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kungu ielā 79–1, Liepājā. Piedzinējs: LAS "Latvijas Krājbanka", adrese: Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,5 m2, kopīpašuma domājamā daļa (88/1000) no daudzdzīvokļu mājas, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2859 1, kadastra Nr. 1700 902 0937. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 10 800,00 (desmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Otrās izsoles sākumcena EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 10.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Jeļenai Grišinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Reiņu meža ielā 4–64, Liepājā. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", adrese: Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (380/28892) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 044 0136), atrodas piektajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2944 64, kadastra Nr. 1700 902 3068. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 17.septembrī pulksten 10.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Sandrai Pāvelsonei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ventspils ielā 57–46, Liepājā. Piedzinējs: AS "DNB banka", adrese: Skanstes iela 12, Rīga, SIA "RT Piedziņas grupa", adrese: Jēkaba iela 2, Rīga, SIA "Paus Konsults", adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38,7 m2, kopīpašuma domājamā daļa (387/28853) no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1700 011 0179), atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4320 46, kadastra Nr. 1700 901 4301. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 15.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Dinai Keišai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 18–3, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 26,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (262/1497) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 031 0101), un palīgēkas, atrodas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3048 3, kadastra Nr. 1700 901 7533. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 15.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Dinai Keišai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 18–1, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 44,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (440/1497) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 031 0101) un palīgēkas, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3048 1, kadastra Nr. 1700 901 8363. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 14.00, Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Dinai Keišai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 18–2, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,7 m2, kopīpašuma domājamā daļa (407/1497) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 031 0101) un palīgēkas, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3048 2, kadastra Nr. 1700 901 6891. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 14.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 260,00 (divi simti sešdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Ņinai Vasiļjevai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Nākotnes ielā 15–34, Liepājā. Piedzinējs: AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 28,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (282/20202) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0290), atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3212 34, kadastra Nr. 1700 902 0975. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 12.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 180,00 (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē Maksimam Overko piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 215–2, Liepājā. Piedzinējs: AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 57,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (572/2358) no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkām, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209276 2, kadastra Nr. 1700 902 7328. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 12.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 9–1, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas dome, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa (476/5217) no daudzdzīvokļu mājas un palīgceltnes, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2716 1, kadastra Nr. 1700 900 3487. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic
savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 260,00 (divi simti sešdesmit euro un 00 centi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta Jūras iela 12, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 64–69, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas dome, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 12,5 m2, kopīpašuma domājamā daļa  (7/1000) no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 011 0076), atrodas ceturtajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2011 69, kadastra Nr. 1700 902 5475. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī pulksten 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Vladimiram Stecenko piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: PSIA "Ventspils siltums", Talsu iela 84, Ventspils. Parādnieks: Vladimirs Stecenko. Nekustamā īpašuma adrese: Ģenerāļa Baloža iela 27–5, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 1700 902 3159 ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33,2 m2, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kopīpašuma 332/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1800,00. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 1800,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 15. septembrī plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī, Ostas ielā 23. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 180,00. Uzziņas pa tālruni 63624319, 22030308 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Eduardam Kalniņam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS "Moda Kapitāls", Ganību dambis 40a–34, Rīga. Parādnieks: Eduards Kalniņš. Nekustamā īpašuma adrese: Uliha iela 52–4, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 1700 902 6702 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 29,4 m2, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, kopīpašuma 294/5422 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un divām palīgēkām. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 4100,00. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 4100,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 17. septembrī plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī, Ostas ielā 23. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 410,00. Uzziņas pa tālruni 63624319, 22030308 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Gintam Valcim piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA "AKB Investments", Kuldīgas iela 11–8, Ventspils. Parādnieks: Gints Valcis. Nekustamā īpašuma adrese: Saules iela 20–1, Liepāja. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 1700 901 6912 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 62,8 m2, kas izvietots daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, kopīpašuma 539/2592 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 10 700,00. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 10 700,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 17. septembrī plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī, Ostas ielā 23. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 1070,00. Uzziņas pa tālruni 63624319, 22030308 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas datums: 06.08.2014.
Reģistrācijas numurs: 42103070381
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV91ZZZ42103070381
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WINGO"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 31/33–23
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Gusts Ošis, personas kods 300591–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00076256562358.

Reģistrācijas datums: 07.08.2014.
Reģistrācijas numurs: 42103070396
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV74ZZZ42103070396
Firma: SIA "IL & RK"
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 43–50
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Ieva Liepiņa, personas kods 060789–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00076302158002.

Reģistrācijas datums: 07.08.2014.
Reģistrācijas numurs: 42103070409
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ42103070409
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.F.Birojs"
Adrese: Liepāja, Airītes iela 1–9
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Valde: Natālija Fedina, personas kods 081078–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00076323916075.

Reģistrācijas numurs: 42103069503
Firma: SIA "OMSSA"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 23–39
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Girss, personas kods 180581–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Mārtiņš Girss, personas kods 180581–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 21.07.2014. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 07.08.2014.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Jūrmalas gatve 100–48
Publikācijas Nr.: KMR00076303641284.

Reģistrācijas numurs: 42103063394
Firma: SIA "Fiks.A"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2–73
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jeļena Fiksa, personas kods 231074–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Jeļena Fiksa, personas kods 231074–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 05.08.2014. dalībnieka lēmumu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.08.2014.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2–73
Publikācijas Nr.: KMR00076329953504.

Reģistrācijas numurs: 42103064775
Firma: SIA "Rietumkrasta nekustamie īpašumi"
Adrese: Liepāja, Oskara Kalpaka iela 52/56–29
Parakstītais pamatkapitāls: 2828.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2828.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ilze Abersone, personas kods 300984–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Gints Ķuņķis, personas kods 210386–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 08.08.2014.
Publikācijas Nr.: KMR00076336218277.

Reģistrācijas numurs: 42103009237
Firma: V.Šeļesta firma "ŠELLAT" SIA
Adrese: Liepāja, Ugāles iela 6–8
Iecelts: Administrators: Otomers Mārtiņš, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 08.08.2014.
Publikācijas Nr.: KMR00076349541516.

Reģistrācijas numurs: 42103026561
Firma: SIA "LOTOS 3"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 1–23
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Publikācijas Nr.: KMR00076361213570.

Reģistrācijas numurs: 52102009091
Firma: SIA "OZOLZĪLE"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 4–1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aigars Hibneris, personas kods 200967–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 15.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/47222, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076365263942.

Reģistrācijas numurs: 42103037832
Firma: SIA "KurMax"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 3–225
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Mārtiņš Ceriņš, personas kods 200476–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 07.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/43441, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076365822668.

Reģistrācijas numurs: 52103041331
Firma: SIA "Sport Logistic"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 5
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 15.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/47223
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076367752993.

Reģistrācijas numurs: 42103021831
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATESS"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 110–67
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Tatjana Ļaščenko, personas kods 131255–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 15.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/47221, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076367911983.

Reģistrācijas numurs: 52103040001
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANA"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 6–15
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Sabīne Zuļģe, personas kods 230290–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 07.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/43440, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076368653022.

Reģistrācijas numurs: 52103034931
Firma: SIA "GRASI"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14–22
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 07.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/43442
Izdarīts ieraksts: 11.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076369552300.

Reģistrācijas datums: 12.08.2014.
Reģistrācijas numurs: 42103070428
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV83ZZZ42103070428
Firma: SIA "ČETRI KUBI"
Adrese: Liepāja, Lauku iela 31/35
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Jānis Liepiņš, personas kods 230686–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00076392027682.

Reģistrācijas numurs: 42103039034
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO IMIDŽS"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 93–37
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Anna Stebajeva, personas kods 090383–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 21.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/49599, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076408715538.

Reģistrācijas numurs: 42103044016
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C Expo"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 43–31
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Claus Kongstedt Meyer, personas kods 121177–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes Liepājas klientu apkalpošanas centra 21.05.2014. lēmumu Nr.8.18–15/49602, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 12.08.2014.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00076408956700.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA VELTA ŽVINKLE, personas kods 100430–XXXXX, miršanas datums 12.03.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131114.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELMA TAPIŅA, personas kods 310341–XXXXX, miršanas datums 18.06.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 130582
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA AFANASJEVA, personas kods 120149–XXXXX, miršanas datums 23.04.2014.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131156.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS LĀCIS, personas kods 130432–XXXXX, miršanas datums 03.08.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131188.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ELGA ZVIRBULE, personas kods 181241–XXXXX, miršanas datums 07.06.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131192.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAIDIS STAMERS, personas kods 100441–XXXXX, miršanas datums 01.08.2014.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131236.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VENĒRA MARGRIETA ZENTA ĶUDE, personas kods 240830–XXXXX, miršanas datums 08.06.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131289
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2014.gada 27.augustā plkst.12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Jūras ielā 12, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties trīs (3) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Jūras ielā 12.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA LISENKO, personas kods 100225–XXXXX, miršanas datums 08.06.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131298.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA LAURE, personas kods 150141–XXXXX, miršanas datums 12.02.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131313.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OĻĢERTS BERGS, personas kods 151041–XXXXX, miršanas datums 03.07.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV–3401
Mantojuma reģistra Nr.: 131317.

Tiesu spriedumi

Ar Liepājas tiesas 2014. gada 21. jūlija spriedumu C20 1905 14 nospriests ALEKSANDRAI JUSUPOVAI, pers. kods 060258–XXXXX, pilnībā atcelt rīcībspējas ierobežojumus, kas noteikti ar Liepājas tiesas 2008. gada 20. marta spriedumu; uzdot bāriņtiesai atbrīvot aizgādni no attiecīgo pienākumu pildīšanas. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2014. gada 12. augustā.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina LILIJU SEVRJUKOVU: ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 2689,69 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro 69 centi) apmērā par dzīvokli Nr. 45 O. Kalpaka ielā 64, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina IVETU RAHMATULLAJEVU, INGU RAHMATULLAJEVU, ALMU RAHMATULLAJEVU, KENEŠBAJU RAHMATULLAJEVU, ULANU RAHMATULLAJEVU, LOTU GANSONI: ja mēneša laikā pēc brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts īres un komunālo pakalpojumu parāds EUR 2658,17 (divi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro 17 centi) apmērā par dzīvokli Nr. 8/9 Nākotnes ielā 6, Liepājā, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" sniegs prasību tiesā par īres līguma izbeigšanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Uzaicinājumi uz tiesu

JEĻENA KISEĻOVA, dzīvesvieta: Klaipēdas iela 104–13, Liepāja, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 23. septembrī plkst. 11.00 Liepājas tiesā (12. zālē) Liepājā, Republikas ielā 14, LV–3401, kā atbildētāja civillietā Nr. C20320913 prasībā par parāda piedziņu, prasītājs – biedrība "Klaipēdas 104". Ja Jeļena Kiseļova neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42102024099
Nosaukums: Liepājas pilsētas Kurinnajas individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "SVĪRE L"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 8–41
Atbrīvotas amatpersonas: Tatjana Kurinnaja, personas kods 031267–XXXXX, īpašnieks, ar paraksta tiesībām, piezīmes: Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu
Ieceltas: Tatjana Kurinnaja, personas kods 031267–XXXXX, likvidators, ar paraksta tiesībām
Reģistrēts: Darbības izbeigšana un likvidācijas procesa uzsākšana, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 08.08.2014.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram triju mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Pāvilostas iela 8–41
Publikācijas Nr.: KMR00076330364994.