Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra, u.c. publiski pieejamās ziņas.

Informācija apkopota no laikraksta "Latvijas Vēstnesis" publiski pieejamās elektroniskās versijas, nepublicējot personas kodus.

Kustamās mantas izsoles:
Maksātnespējas procesa administrators Elvis Dubavs, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012, paziņo, ka 2012.gada 17.septembrī pulksten 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, notiks MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls" piederošās kustamās mantas (celtniecības un apdares materiāli), kā vienotas
lietu kopības, otrā izsole ar lejupejošu soli. Kustamās mantas kopības novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena ir LVL 1700 (viens tūkstotis septiņi simti latu). Kustamās mantas atrašanās vieta Liepājā, Zemnieku ielā 10/12, LV-3401.

Piedzinējs/nodrošinātais kreditors: AS "SEB BANKA", vienotais reģistra numurs 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-1076.

Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 (desmit) procentu apmērā no kustamās mantas novērtējuma, tas ir, Ls 170 (viens simts septiņdesmit latu), MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls" norēķinu kontā AS "Citadele banka", konta Nr.LV59PARX0000330550002, bankas kods PARXLV22X.

Tālr. uzziņām 67485276, fax 67485277, e-pasts: elvis@projekts-ek.lv.

Nekustamā īpašuma izsoles:
Maksātnespējas procesa administrators Elvis Dubavs, prakses vieta Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012, pārdod pirmajā izsolē MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls", reģ. Nr.42103001731, piederošu nekustamo īpašumu Liepājā, Zemnieku ielā 10/12, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1467 m2 (kadastra numurs 1700 522 0007), kas reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1700 522 0007, un uz tā esošas noliktavas ēkas ar kopējo platību 1837,90 m2 (kadastra numurs 1700 022 0007), kas reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodalījumā 2815.

Piedzinējs/hipotekārais kreditors - AS "SEB BANKA", vienotais reģistra numurs 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-1076.

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena LVL 70 000 (septiņdesmit tūkstoši latu).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 17.septembrī pulksten 12.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā MSIA "Celtniecības komercfirma "Universāls" norēķinu kontā AS "Citadele banka", konta Nr. LV59PARX0000330550002, bankas kods PARXLV22X, nodrošinājums 10% apmērā (LVL 7000) no nekustamā īpašuma novērtējuma.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu ielā 27/29, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Škubertam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Vidusceļa ielā 36-3.

Piedzinēji: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga, Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepāja, Natalija Samsonova.

Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 21,1 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 211/3380 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, un divām palīgēkām, atrodas divstāvu ēkas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3879-3, kadastra Nr.1700 902 6663. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 850 (astoņi simti piecdesmit latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 18.septembrī pulksten 12.15 Graudu ielā 27/29, 417.kabinetā (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 85 (astoņdesmit pieci lati) zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.36/10. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu ielā 27/29, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Škubertam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Vidusceļa ielā 36-1.

Piedzinēji: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga, Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepāja, Natalija Samsonova.

Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 21,6 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 216/3380 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, un divām palīgēkām, atrodas divstāvu ēkas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3879-1,
kadastra Nr.1700 901 3298. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 850 (astoņi simti piecdesmit latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 18.septembrī pulksten 12.00 Graudu ielā 27/29, 417.kabinetā (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 85 (astoņdesmit pieci lati) zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.36/10. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināta tiesu izpildītāja Agita Geslere, prakses vieta Graudu ielā 27/29, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Uldim Škubertam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepājā, Vidusceļa ielā 36-5/8.

Piedzinēji: AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga, Liepājas pilsētas dome, Rožu iela 6, Liepāja, Natalija Samsonova.

Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 43,7 kv.m, un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 437/3380 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes, un divām palīgēkām, atrodas divstāvu ēkas otrajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3879 5/8, kadastra Nr.1700 902 6660. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena LVL 1000 (viens tūkstotis latu). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2012.gada 18.septembrī pulksten 12.30 Graudu ielā 27/29, 417.kabinetā (ceturtajā stāvā), Liepājā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 100 (viens simts latu) zvērinātas tiesu izpildītājas Agitas Gesleres, reģ. Nr.31055910848, depozītu kontā LV72TREL9199005001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt: izsoles nodrošinājums izpildu lietā Nr.36/10. Tālrunis uzziņām 63424850, 29187503.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Egilam Putniņam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Siļķu ielā 12 - 23, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2006 23, kadastra Nr. 1700 900 3190, ar izsoles sākumcenu LVL 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi) apmērā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS ''Swedbank'', reģistrācijas numurs 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

Nekustamais īpašums: dzīvokļa īpašums Nr.23 ar kopējo platību 39,7 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 18/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Siļķu ielā 12, Liepājā, kadastra Nr.1700 900 3190.

Liepājas pilsētas dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli.

Liepājas pilsētas dome paziņo, ka 2012.gada 2.augustā ir apstiprināti nekustamā īpašuma Tirgus ielā 12, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 021 0211), izsoles noteikumi. Nekustamais īpašuma sastāv no divstāvu ēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0211 001) un zemesgabala 1249 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 021 0211). Izsole notiks 2012.gada 1.oktobrī plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā. Atsavināmā objekta sākumcena Ls 94 700 (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti latu). Nodrošinājuma apmērs Ls 9470 (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit latu). Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.

Objektu var apskatīt Liepājā, Tirgus ielā 12, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvaldē" Rožu ielā 6, Liepājā, 150. kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2012.gada 1.oktobra plkst.16.00.

Uzņēmumu reģistra ziņas:
Reģistrācijas datums: 08.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061497
Firma: SIA "Tip Top ABC"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 1-13
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Una Balode, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059502623381.

Reģistrācijas numurs: 42103031755
Nosaukums: SIA "NIDA INVEST"
Adrese: Liepāja, Avotu iela 11
Iecelts: Administrators: Vītola Jeļena, prakses vietas adrese: Ūnijas iela 24-100, Rīga, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 08.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059509355050.


Komercreģistra ziņas:
Reģistrācijas datums: 10.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 52103061501
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kursas jūra"
Adrese: Liepāja, Zvejnieku aleja 11B-1
Parakstītais pamatkapitāls: 2100 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2100 LVL
Valde: Vladimirs Carkovs, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jurijs Homutovs, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Henadzi Kupryienka, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005955472594.

Reģistrācijas datums: 10.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061529
Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ECOLAFT"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 29-29
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1000 LVL
Valde: Ivars Riekstiņš, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0005955724052.

Reģistrācijas datums: 10.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061533
Firma: SIA "CAPTAIN BEARD"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 17/19-8
Parakstītais pamatkapitāls: 2000 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 LVL
Valde: Juris Skudrītis, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059559731870.

Reģistrācijas numurs: 42103036606
Firma: SIA "Ostmala"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 1-4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.08.2012.
Publikācijas Nr.: KMR00059565516385.

Reģistrācijas datums: 14.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061552
Firma: SIA "GRINBERGSERVISS"
Adrese: Liepāja, Pāvilostas iela 5-72
Parakstītais pamatkapitāls: 1 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 1 LVL
Valde: Ivars Grīnbergs, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059610253599.

Reģistrācijas datums: 14.08.2012.
Reģistrācijas numurs: 42103061548
Firma: SIA "Maris un Draudzenes"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 8-5
Parakstītais pamatkapitāls: 2 LVL
Apmaksātais pamatkapitāls: 2 LVL
Valde: Kristīne Freiberga, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi; Māris Ozoliņš, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00059598852161.


Laulāto mantiskās attiecības:
Ieraksta izdarīšanas laiks: 10.08.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012222
Laulātie: sieva: Iveta Role un vīrs: Guntis Rolis
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 15.08.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012234
Laulātie: sieva: Elvita Ķeire un vīrs: Aldis Ķeiris
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Ieraksta izdarīšanas laiks: 15.08.2012.
Ieraksta izdarīšanas vieta: Liepāja
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas numurs: 1012237
Laulātie: sieva: LIENE ŠALTE un vīrs: GUNTIS ŠALTS
Nodibinātais laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība.

Mantojumu ziņas:
Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: RITVARS DONIŅŠ, miršanas datums 01.03.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 109948.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: REGINA SAFRONOVA, miršanas datums 27.01.2012.
Pieteikšanās termiņš: 27.01.2013
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Zivju iela 3, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 109961.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: KONSTANTINS (Konstantin) KRJUKOVS (Kryukov), miršanas datums 12.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Baiba Spirģe
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 109995.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: GUNARS KRŪMS, miršanas datums 30.06.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Liepāja, Jūras iela 12, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110000.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA BALIKLOVA, miršanas datums 11.04.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 108096.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: VALDIS BUNKA, miršanas datums 15.02.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 4, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110043.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: RITA KOĻESŅIKOVA, miršanas datums 07.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110057.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: MILDA INDRIKSONE, miršanas datums 28.06.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 109520.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: RAMUTIS MACIJAUSKAS, dzimšanas datums 18.11.1944, miršanas datums 12.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Liepāja, Pasta iela 7a, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110094.

Zvērināta notāre Jevgenija Jaunģelže paziņo, ka viņas lietvedībā atrodas 2011.gada 21.aprīlī mirušā VIKTORA ŽEREBJUKA,  mantojuma lieta.
Mantinieki, kas pieņēmuši šī mantojuma atstājēja mantojumu, kā arī kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu, tiek aicināti ierasties zvērinātas notāres prakses vietā Pasta ielā 4, Liepājā, viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas.
Mantojuma reģistra Nr.: 110119.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: ANNA JEGERMANE, miršanas datums 23.07.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110134.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA LEVANDOVSKA, miršanas datums 03.08.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Liepāja, Graudu iela 50, LV-3401
Mantojuma reģistra Nr.: 110136.

Pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2012.gada 5.septembrī plkst. 10.00 zvērinātas notāres Mildas Ancānes prakses vietā Liepājā, Graudu ielā 50. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi uz tiesu:
Liepājas tiesa uzaicina MĀRI STANKEVIČU, 110978, ierasties Liepājas tiesā Liepājā, Republikas ielā 14, LV-3401, 7.zālē, uz tiesas sēdi 19.09.2012.
plkst. 11.00 kā atbildētāju civillietā Nr. C20298911 prasībā par parāda piedziņu ar prasītāju "PrivatLīzings", sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Neierašanās
gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina NATĀLIJU ZEĻENOVU, dzimusi 1972.gada 27.novembrī, kā atbildētāju ierasties uz civillietas Nr. C20 2570 12 - SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasībā par parāda piedziņu - izskatīšanu 2012.gada 2.oktobrī plkst. 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VADIMU KASATKINU, dzimušu 1962.gada 24.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.septembrī plkst. 12.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20459111 SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Vadimu Kasatkinu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina AINO HERMANI, dzimušu 1956.gada 10.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.septembrī plkst. 11.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20461611 SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Aino Hermani par parāda piedziņu. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VADIMU KASATKINU, dzimušu 1962.gada 24.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 20.septembrī plkst. 11.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20279210 UAB "GELVORA" Latvijas filiāles prasībā pret Vadimu Kasatkinu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VIKTORU BUKŠEVICU, dzimušu 1975.gada 21.februārī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 20.septembrī plkst. 9.30 Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20285111 SIA "INSERVISS GROUP" prasībā pret Viktoru Bukševicu par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

IVARS TAMSONS, dzimis 1981.gada 27.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi Liepājas tiesā 2012.gada 12.novembrī pulksten 9.30 Liepājā, Tiesu ielā 5, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā C20280212 Studiju un zinātnes administrācijas maza apmēra prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

MIHAILS TRATKANOVS, dzimis 1973.gada 19.janvārī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.septembrī plkst. 11.00 Liepājas tiesā Republikas ielā 14, Liepājā, LV-3401, 18.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20451210 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja
klātbūtnes.

ELVINS ASKEROVS, dzimis 1982.gada 21.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta Rojas ielā 7, dz.31, Liepājā, LV-3407, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 19.septembrī plkst. 9.30 Liepājas tiesā Tiesu ielā 5, Liepājā, LV-3401 (2.stāvs, 5.tiesas zāle), kā atbildētājs civillietā Nr. C20302711, lietvedības Nr. C-1036-12/7 AS "NORVIK BANKA" prasībā pret Elvinu Askerovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes. Tiesā jāierodas, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Liepājas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20321112 AS "PrivatBank" maza apmēra prasībā pret Katerinu Paškovu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai KATERINAI PAŠKOVAI, dzim. 1985.gada 9.oktobrī, dzīvesvieta Ģenerāla Baloža ielā 57-2A, Liepājā, ka 2012.gada 12.novembrī tiesnese Aija Pomerance minēto AS "PrivatBank" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai Katerinai Paškovai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3.nodaļā procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu varēs saņemt, sākot no 2012.gada 12.novembra, Liepājas tiesas kancelejā Republikas ielā 14, 1.stāvā, 5.kabinetā.

ALEXANDER ROMASHKO, dzim. 10.12.1984., tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 29.oktobrī plkst. 9.30 Rīgas pilsētas Liepājas tiesā Liepājā,
Tiesu ielā 5, LV-3401 (2.stāvā, 5.tiesas zālē), kā atbildētājs AS "PrivatBank" prasībā par aizdevuma atmaksu, procentu un līgumsoda samaksu. Ja atbildētājs
neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ADEOYE JEREMIAH SALISU ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 3.decembrī plkst. 10.40 Liepājas tiesā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C20324112 Nadeždas Salisu prasībā pret Adeoye Jeremiah Salisu par laulības šķiršanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

ANDREJS TROCENKO, dzim. 1965.gada 2.jūnijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 14.janvārī plkst.10.00 Liepājas tiesā, Republikas ielā 14/Tiesu ielā 5, Liepājā, 2.stāvā, 5.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C20 3127 12/7 VAS ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka" prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina AIVI KŪLU, dzim. 1948.gada 18.septembrī, kā atbildētāju ierasties uz civillietas Nr.C20 3865 11 - V.Trofimova, M.Glezeres, A.Edelmanes, L.Puriņas, A.Peniķa, V.Kuzmina prasībā par parāda Ls 458,00 piedziņu - izskatīšanu 2012.gada 21.septembrī plkst. 11.30 Liepājā, Republikas
ielā 14, 2.stāvā, 17.zālē. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALĪNU VIKTORENKOVU ierasties kā atbildētāju AS Lateko Līzings prasībā par parāda piedziņu uz tiesas sēdi 2012.gada 6.novembrī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 8. kabinetā. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALEKSANDRU PČOĻINU, dzim. 1962. gada 23.maijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Turaidas iela 16-25, Liepāja, un VLADIMIRU BOIKOVU, dzim. 1986.gada 26.oktobrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Atmodas bulvāris 8-36, Liepāja, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 15.oktobrī plkst. 16.30, 12.zālē, Liepājā, Republikas ielā 14, civillietā Nr.C20391111 AS "Privatbank" prasībā pret Aleksandru Pčoļinu un Vladimiru Boikovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina VITĀLIJU GORDEJU, dzim. 1982. gada 21.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta "Zemgaļi", Cīravas pagasts, Liepājas rajons, ierasties uz tiesas sēdi 2013.gada 7.martā plkst.14.00, 3.zālē, 1.stāvā, Liepājā, Republikas ielā 14, civillietā Nr.C20470810 AS "Privatbank" prasībā pret Vitāliju
Gordeju un Olgu Gordeju par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Liepājas tiesa uzaicina ALEKSEJU SMIRNOVU, dzim. 1979. gada 7.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Atmodas bulvāris 8A-10, Liepāja, un KRISTĪNI SMIRNOVU (ŠMUKSTI), dzim. 1982.gada 19.decembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2012.gada 9.novembrī plkst.10.00, 12.zālē, 2.stāvā, Liepājā, Republikas ielā 14, civillietā Nr.C20419211 AS "Privatbank" prasībā pret Alekseju Smirnovu un Kristīni Smirnovu (Šmuksti) par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.

Latvijas Republikas Liepājas tiesa aicina ALEKSANDRU JUDINU, dzim. 1963. gada 8. februārī, ierasties 2012.gada 1. novembrī plkst. 14.00 uz tiesas sēdi Liepājā, Tiesu ielā 5, LV-3401, 1.stāvā, 2.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.C20265612, prasītāja Nordea Banka Finland Plc Latvijas filiāle maza apmēra prasībā par parāda piedziņu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Zīmogu atsaukumi:
Uzskatīt par nederīgu KRISTAS RUDZĪTES, Liepājas Raiņa 6.vidusksolas apliecību par pamatizglītību Nr. 022807, izsniegtu 2003.gada 7.jūnijā.