Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests turpina darbu un apkalpo iedzīvotājus neklātienē, aicinot klientus par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību, pakalpojumiem un atbalstu ģimenēm sociālā riska situācijās, konsultēties telefoniski vai elektroniski, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Visvairāk liepājnieki šobrīd interesējas par sociālo atbalstu šajā ārkārtējā situācijā, kuru iespējams pieprasīt gan kā pārtikas pabalstu pārtikas karšu veidā, gan kā krīzes pabalstu, kuru piešķir Domes Sociālo lietu komisija.

Liepājas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri ārkārtas situācijas radīto apstākļu dēļ nonākuši krīzes situācijā un kuriem nav savu līdzekļu, lai iegādātos pārtiku, tiek piešķirts pabalsts pārtikas iegādei – tās ir kartes pārtikas iegādei līdz 45 eiro personai un līdz 200 eiro ģimenei mēnesī "top!" veikalos. Līdz šim gan no tiem, kuri interesējušies par pārtikas pabalstu, tikai dažām ģimenēm situācija bijusi tik kritiska, lai nespētu par saviem līdzekļiem iegādāties pārtiku.  

Iedzīvotājiem ārkārtas situācijās ir iespēja saņemt arī pabalstu krīzes situācijā, ko piešķir domes Sociālo lietu komisija, strādājot attālināti. Vēlreiz atgādinām, ka šo pabalstu  nepiešķir visiem automātiski, bet tikai tad, kad visi pārējie ģimenes resursi ir izsmelti. Katru gadījumu sociālie darbinieki izvērtē individuāli saskaņā ar Sociālā dienesta rīcībā esošajām datu bāzēm un Liepājas Domes saistošajiem noteikumiem.

Kā skaidro Labklājības ministrija, pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID–19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu krīzes situācija ģimenē ir tad, ja no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Par iespējām un tiesībām saņemt pabalstu krīzes situācijā iedzīvotāji var konsultēties, zvanot pa tālruni 63489652.

Sociālais dienests var lūgt ģimeni (personu)  elektroniski e–pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no citas valsts, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būs pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

Pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā ar komisijai adresētu iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību. Vispirms gan nepieciešams konsultēties ar Sociālā dienesta darbiniekiem telefoniski vai ar epasta starpniecību (sociala.palidziba@liepaja.lv) , lai saprastu, vai konkrētā situācija ir krīzes situācija.

Par pabalsta apmēru lemj Domes Sociālo lietu komisija. Šodien, 1. aprīlī attālinātajā komisijas sēdē tiek izskatīti seši iesniegumi saistībā ar ārkārtējo situāciju, kuri šobrīd saņemti. Pabalsta apmēru nosaka komisija, bet tā maksimālais apmērs nevar būt lielāks par 3000 eiro.

Savukārt tiem iedzīvotājiem, kuriem jau ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, un izziņām derīguma termiņš beidzies šajā ārkārtas situācijas laikā, tās automātiski ir pagarinātas uz visu šo laiku un vēl mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām. Lai no jauna iegūtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, jāvēršas telefoniski Sociālās palīdzības daļā. Visi trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji var turpināt saņemt paredzētos valsts un pašvaldības atvieglojumus. Līdz 14.aprīlim gan netiek piešķirts dzīvokļa un veselibas pabalsts.

Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz 242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt arī Eiropas atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču komplektus (Sarkanā krusta Liepājas nodaļā Graudu ielā 43a, tālr. 26460515 un Latvijas pirmās palīdzības vienībā, Ūliha 35/37, t. 29519459). 

Informācijai, ja nepieciešama sociālā palīdzība un atbalsts:

Zvani:
Par sociālo palīdzību un pabalstiem 634 89652, 634 89647
Par sociāliem pakalpojumiem 634 89668
Par sociālo darbu 634 89682

Raksti: sociala.palidziba@liepaja.lv