Ceturtdien, 8.jūnijā, Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē akceptētas divas nozīmīgas izmaiņas Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos, kas attiecas uz ģimenēm, kuras aprūpē bērnus ar smagu invaliditāti un personām, kuras varētu atbilst maznodrošinātā statusam, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Grozījumi saistošajos noteikumos "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti" paredz palielināt atlīdzību aprūpes pakalpojuma sniedzējiem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Grozījumu mērķis ir noteikt aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, sniedzēju atlīdzības apmēru un kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai, kas nodrošinātu aprūpes pakalpojuma pieejamību plašākam personu lokam.

Invaliditātes likums nosaka, ka bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot tos, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ir tiesības saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktās aprūpes pakalpojuma minimālās izmaksas par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, nosaka pašvaldība, jo aprūpes pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti tiek finansēts no pašvaldību budžeta.

Grozījumi Ministru kabineta "Noteikumos par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" nosaka, ka no 2023. gada 1. aprīļa aprūpes pakalpojuma minimālās vienas stundas izmaksas par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu, iekļaujot visus nodokļus, nevar būt mazākas par 4,79 eiro. Līdz ar to pakalpojuma vienas stundas izmaksas arī Liepājā plānots paaugstināt no 4,50 eiro uz 4,79 eiro.

Aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā, vai līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Lai sniegtu atbalstu aprūpes nodrošināšanā personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei situācijā, kad persona veselības stāvokļa dēļ neturpina izglītību pēc speciālās pamatizglītības iegūšanas un atrodas nepārtrauktā aprūpē un uzraudzībā, saistošie noteikumi paredz, ka aprūpes pakalpojumu varēs saņemt līdz 80 stundām mēnesī, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Savukārt grozījumu saistošajos noteikumos "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" mērķis ir noteikt mazliet augstāku maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, lai vairāk iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem varētu pretendēt uz pašvaldības un valsts noteiktajiem atvieglojumiem un sociālo palīdzību.

Kopš 2023. gada 23. februāra maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājas valstspilsētas pašvaldībā atbilst valstī noteiktajam maksimālajam apmēram - 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

2023. gada 1. jūlijā stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Pieņemot jaunos saistošos noteikumus, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā no 2023. gada 1. jūlija plānots paaugstināt no 69,5 procentiem no valstī noteiktās ienākumu mediānas uz 70 procentiem. Tas nozīmē, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis naudas izteiksmē tiks paaugstināts no 436 eiro uz 438 eiro. Šis slieksnis var mainīties, atkarībā no valstī noteiktās mediānas lieluma. Mediāna ir ienākumu līmenis, pret kuru attiecina visus sociālos pabalstus un garantēto minimālo ienākumu līmeņus, pensijas utt. Ja mainīsies mājsaimniecību ienākumi valstī un to mediāna pieaug vai samazinās, attiecīgi mainīsies arī minimālo ienākumu slieksnis un tam piesaistītie sociālie pabalsti.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis tiek piemērots kā kritērijs pašvaldības noteiktiem atvieglojumiem, piemēram, palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai u.c. atvieglojumus, gan arī valsts noteiktajiem atvieglojumiem, piemēram, saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, pretendēt uz atbrīvojumu no tiesas izdevumu atmaksas, kā arī saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu cenu.

Kārtība, kādā tiek izskatīta mājsaimniecības atbilstība maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, netiek mainīta. Lai pieteiktos statusa noteikšanai, vienai no mājsaimniecības personām jāvēršas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties pa tālruni 634 89655. Sociālais dienests atbilstoši valstī noteiktajiem kritērijiem izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un sadarbībā ar iesniedzēju sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju – mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un deklarācijas sagatavošanas tiek izvērtēti mājsaimniecības materiālie resursi un noteikta mājsaimniecības atbilstību statusam.

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Liepājas domes sēdē 15.jūnijā.