Liepājas pilsētas pašvaldība jau tradicionāli aicina pieteikt pretendentus Gada balvai zinātnē, kas tiek piešķirta Liepājas Universitātes (LiepU) akadēmiskajam personālam un studentiem (maģistrantiem, doktorantiem) par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, rosina tautsaimniecisko aktivitāti, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī veicina Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 3. decembrim, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Balva var tikt piešķirta šādās jomās: jaunā zinātnieka balva, gada promocijas pētījums, gada maģistra pētījums, gada balva starpnozaru pētniecībā, gada pētniecības aktivitātes, balva par mūža ieguldījumu zinātnē.

Gada balva zinātnē Liepājā tiks piešķirta jau desmito gadu.

Balvai var tikt izvirzīts LiepU mācībspēks, pētnieks (arī autoru kolektīvs), maģistrants vai doktorants, kurš 2019./2020. akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus (monogrāfija, zinātniski raksti, mācību grāmata, izstrādātas tehnoloģijas, aizstāvēts promocijas vai maģistra darbs) vai kura pētnieciskās aktivitātes aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir bijušas nozīmīgas Liepājai, Kurzemes reģionam, Latvijai vai starptautiskā mērogā.

Pretendentus balvai var izvirzīt LiepU fakultāšu domes, LiepU zinātnisko institūtu padomes, kā arī pašvaldība un pašvaldības institūcijas. Pieteikumi (izvirzītāja parakstīta rekomendācija, pretendenta CV, izvirzītā darba vai pētniecisko aktivitāšu apraksts) jāiesniedz Ekspertu komisijai līdz šā gada 3.decembrim Liepājas Universitātē (Lielā iela 14) 217 A telpā darba dienās no pulksten 14 līdz 16.

Jautājumu gadījumā vērsties pie zinātnes prorektores referentes Džeinas Kleinas, dzeina.kleina@liepu.lv, tālrunis: 634 07783.