Lai sekmētu zinātniskās pētniecības attīstību, kā arī Liepājai un Latvijai aktuālu inovatīvu risinājumu radīšanu, ceturtdien, 18.maijā, par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību Liepājā jau 12. reizi pasniegta Liepājas valstspilsētas gada balva zinātnē, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Liepājas valstspilsētas gada balvu zinātnē par 2022. gada sasniegumiem saņēma trīs no četriem izvirzītajiem pieteikumiem. Mg. Sintija Ozoliņa balvu saņēma par pētījumu "Liepājas piekrastē izskaloto sārtaļģu Furcellaria lumbricalis pielietojums bioloģiski noārdāmu dēstu podiņu izstrādē" (naudas balva 1000 eiro), Dr.philol. Ieva Ozola un Dr.philol. Liene Markus-Narvila par monogrāfiju "Valoda. Laiks. Lejaskurzeme" (naudas balva 1000 eiro) un Ph.D. Iveta Golta par promocijas darbu "Karavīra disciplināratbildība" (naudas balva 500 eiro). Savukārt Ph.D. Linda Alksne par promocijas darbu "Video lekcijas kā koda analīze kombinētajā apmācību modelī" saņēma pateicību.

"Zinātne kopumā ir svarīga augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu veidošanā, tāpēc esmu priecīgs, ka mūsu pilsēta jau ir iedibinājusi labu tradīciju zinātniskās darbības un pētnieciskā potenciāla attīstībā un ik gadu rod iespēju novērtēt zinātnieku ieguldījumu. Šogad īpašu uzsvaru likām uz zinātniskiem sasniegumiem, kas Liepājā iedzīvotos jaunos produktos, pakalpojumos vai pielietojumos. Mēs kā komisija atzinīgi vērtējām katra pieteikuma iesniedzēju, pētījumu un ieguldīto darbu tā veidošanā. Novēlu zinātniekiem radošas idejas jaunu, izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbu veidošanā", sacīja domes priekšsēdētāja vietnieks un Liepājas valstspilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas priekšsēdētājs Salvis Roga.

Liepājas valstspilsētas gada balvai zinātnē šogad pirmo reizi varēja pieteikties vai tikt izvirzīts ne tikai Liepājas Universitātes (LiepU) akadēmiskais personāls un studenti, bet ikviena fiziska persona vai to grupa (t.sk. LiepU), kas Liepājā iepriekšējā kalendārajā gadā realizējusi nozīmīgu reģionā, valstī vai starptautiski atzītu pētījumu, vai arī nozīmīgu reģionā, valstī vai starptautiski atzītu pētījumu par Liepājai svarīgu tematiku, t.i., par tematiku, kas veicina zināšanās balstītu tautsaimniecisko aktivitāti vai piedāvā inovatīvus risinājumus.

Konkursam izvirzītos balvas pretendentus un viņu pieteikumus novērtē Ekspertu komisija, ņemot vērā pētniecības ieviešanas rezultātus vai iespējas, pētnieciskā darba publicitāti recenzētos vietējos, Latvijas vai starptautiskos izdevumos,  pētnieciskā darba veikšanas vietu – Liepāja vai atbilst Liepājas vajadzībām – Liepājai svarīgu tematiku, t.i., par tematiku, kas veicina tautsaimniecisko aktivitāti vai piedāvā inovatīvus risinājumus (sabiedriskā un zinātniskā nozīmība, aktualitāte), kā arī zinātnisko kvalitāti.

Liepājas valstspilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas sastāvā ir Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga, Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktora p.i. Edgars Lāms, kā arī Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūta direktors Mg. sc. comp. Uldis Žaimis.