Domes 12.decembra sēdē deputāti apstiprināja jaunu Zemes komisijas sastāvu, sakarā ar divu iepriekš apstiprināto komisijas locekļu atbrīvošanu.

Zemes komisijas jaunajā sastāvā darbosies pieci locekļi: Jurijs Hadarovičs, Inga Krivcova, Maija Ķerve un Līga Ločmele, kā arī komisijas priekšsēdētāja Iveta Ansone.

Iepriekš komisijā bija ievēlēti Silva Golde, Inga Krivcova, Maija Ķerve un Gundars Vīksna, kā arī komisijas priekšsēdētāja – Iveta Ansone.

Jaunais sastāvs izveidots sakarā ar to, ka domē saņemts iesniegums no Gundara Vīksnas un Silvas Goldes ar lūgumu atbrīvot viņus no Zemes komisijas locekļu pienākumu pildīšanas.

Saskaņā ar likumu pilsētas zemes komisijas sastāvā jāietilpst pilsētas domes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam un zemes ierīkotājam. Tāpēc komisijas sastāvā iekļauts domes priekšsēdētāja vietnieka tūrisma un investīciju jautājumos Jurijs Hadarovis un Būvvaldes galvenās zemes ierīcības inženiere Līga Ločmele.