Ar Liepāja domes 17.augusta sēdes lēmumu apstiprināts domes komisiju saraksts, kā arī virknē komisiju mainīts dalībnieku sastāvs.

Deputāti apstiprināja šādas komisijas:

Pastāvīgās Finanšu komitejas pārraudzībā: Iepirkumu komisija; Liepājas pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisija; Budžeta komisija; Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija.

Pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā: Transporta infrastruktūras komisija; Vides komisija; Licencēšanas komisija; Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija; Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija; Tūrisma komisija; Liepājas pilsētas Zemes komisija; Sabiedriskās kārtības un drošības komisija; Energoefektivitātes pasākumu pieteikumu vērtēšanas komisija; Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija; Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoma un tā piešķiršanas kārtības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai iesniegto projektu izvērtēšanas komisija.

Pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas pārraudzībā: Administratīvā komisija; Sociālo lietu komisija; Bērnu tiesību aizsardzības komisija; Dzīvokļu komisija; Reliģisko lietu komisija; Veselības aprūpes komisija; Sabiedriskās saskaņas komisija.

Pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā: Izglītības komisija; Kultūras lietu komisija; Jaunatnes lietu komisija; Sporta komisija. Atbalstīt šādu konsultatīvo komisiju izveidošanu: Apbalvošanas komisija; Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvā komisija.

Ar domes lēmumu noteikts, ka par darbu komisiju sēdēs un papildus veikumu komisijas darba nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm tiek izmaksāta atlīdzība minēto komisiju locekļiem.

Noteikts arī komisiju skaitliskais sastāvs, kas ir ne vairāk kā deviņi locekļi, izņemot Integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

Ar domes lēmumu tika veiktas arī izmaiņas dažu komisiju sastāvos:

Budžeta komisijā darbosies: Uldis Sesks – komisijas priekšsēdētājs; Valērijs Agešins; Gunārs Ansiņš; Atis Deksnis; Ronalds Fricbergs; Ģirts Kronbergs; Mārtiņš Tīdens; Jānis Vilnītis; Vilnis Vitkovskis.

Iepirkumu komisijā: Didzis Jēriņš – komisijas priekšsēdētājs; Eva Ciekurze; Sergejs Dikterjovs; Uldis Klaks-Kleins; Zanda Krūmiņa; Dina Kupača; Ilmārs Ozoliņš-Ozols.

Zemes komisijā: Iveta Ansone – komisijas priekšsēdētāja; Inga Krivcova; Ģirts Kronbergs; Maija Ķerve; Līga Ločmele.

Administratīvajā komisijā: Dace Arāja – komisijas priekšsēdētāja; Gints Krēsla; Dace Liepa; Toms Meiers; Linda Radzēviča; Vita Šešunova; Taiga Ziemele.

Dzīvokļu komisijā: Mārtiņš Tīdens – komisijas priekšsēdētājs; Diāna Bikova; Maija Frīdmane; Mairita Fogele; Indulis Jankovskis; Kristiāns Kairis; Taiga Ziemele; Lelda Zīverte; Kristaps Žīmants.

Sociālo lietu komisijā: Helvijs Valcis – komisijas priekšsēdētājs; Dace Baumane; Aivars Brālis; Kristīne Grulle-Drulle; Vadims Jakubovs; Anita Lauka; Gints Ročāns; Natālija Tkačenko.
 
No Tūrisma komisijas sastāva pēc pašas lūguma atbrīvoja Daigu Jansoni.