Ar Pilsētas attīstības komitejas lēmumu jau ir izteikts atbalsts ierosinājumam likvidēt 1991.gadā izveidoto Zemes komisiju, taču galīgo lēmumu pieņems deputāti domes sēdē 18.maijā.


Likuma "Par zemes komisijām" 11. pants noteic, ka pagastu un pilsētu zemes komisijas izbeidz savu darbību pēc tam, kad tiek izsludināta zemes reformas pabeigšana attiecīgajā pašvaldības teritorijā. Pēc tam pašvaldību zemes komisijām savi arhīvi jānodod Valsts zemes dienesta nodaļai.  Ar Liepājas domes 2018. gada 14. jūnija lēmumu un Ministru kabineta rīkojumu "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā" zemes reforma Liepājas pilsētā ir pabeigta. Savukārt pēc attiecīgo pašvaldības Zemes komisijas dokumentu sakārtošanas atbilstoši arhīvu normatīvo aktu prasībām šā gada 3. martā starp Liepājas pašvaldības Zemes komisiju un Valsts zemes dienestu parakstīts akts par pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu. Līdz ar to ir izpildīts likumā "Par zemes komisijām" noteiktais un Liepājas pašvaldības Zemes komisija var savu darbību izbeigt.


Liepājas pilsētas Zemes komisija izveidota 1991. gadā.  Komisijas sastāvs un uzdevumi noteikti likumā, un Zemes komisijas galvenais uzdevums ir zemes īpašuma formēšanas jautājumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana. Komisija apkopo un analizē zemes pieprasījumus; izsniedz atzinumus par zemes īpašuma vai zemes lietošanas tiesībām, pieņem lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, par zemes īpašuma kompensāciju. Tāpat Zemes komisija pieņem lēmumu par zemes gabala platību un robežu plāna apstiprināšanu, ja ēkas ierakstītas zemesgrāmatā pirms zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā.


Kā deputātus informēja Zemes komisijas sekretāre Inga Krivcova, komisija līdz šim paveikusi lielu darbu, piemēram, 1993.gadā vien izskatīti 4900 zemes pieprasījumi. Kopumā aizvadīto gadu laikā pieņemti 5399 lēmumi un glabāšanai Valsts zemes dienesta arhīvā nodotas 4208 pastāvīgi glabājamās Liepājas pašvaldības Zemes komisijas īpašumu lietas.


Patlaban vēl palikusi 250 neierakstīti zemesgabali, kas piekrīt pašvaldībai.


Plānots, ka turpmāk lēmumus par zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai zemes robežu pārkārtošanu, pieņems Liepājas pilsētas būvvalde.


2021.gadā izveidotā Liepājas domes Zemes komisijas līdz šim strādāja šādā sastāvā: Uģis Kaugurs (priekšsēdētājs); Inga Krivcova, Salvis Roga, Ineta Gusta, Līga Ločmele (komisijas locekļi).