Gada pēdējā domes sēdē deputāti lēma par aizņēmumiem kopumā par vairāk nekā 8 miljoniem eiro, kas nepieciešami 6 projektu īstenošanai vai uzsākšanai.

Aizņēmums 252 729 eiro apmērā nepieciešams, lai īstenotu ERAF projektu "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā". Iepirkuma rezultātā kopējās projekta izmaksas ir 315 095,01 eiro.

Projekta ietvaros tiks sakārtota dabas lieguma teritorija Liepājas ezera Zirgu salā un izveidota dabas pastaigu taka ar veselības maršruta elementiem 820 m garumā. Aizņēmums tiks izņemts 2018.gadā un atmaksu plānots veikt sākot ar 2021.gadu (procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm).

Kopējās kredīta izmaksas 10 gadu ilgā periodā 257 152 eiro, t.sk., procentu maksājumi 4423 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,25 % apmērā.

2017.gada 12.oktobrī tika pieņemts domes lēmums par aizņēmumu projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija" īstenošanai, kur bija paredzēts finansējums būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai 6.vidusskolai. Lai nodrošinātu būvdarbus arī 2., 5., 10.un 12. vidusskolai, nepieciešams papildus aizņēmums.

Projekta ietvaros tiks sakārtotas piecas vispārizglītojošās skolas:
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Liedaga ielā 5;
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Rīgas ielā 50;
Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Ganību ielā 106;
J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Alejas ielā 16;
Liepājas 12.vidusskola K.Valdemāra ielā 35/37.

Aizņēmums tiks izņemts pakāpeniski pa daļām – 2017.gadā līdz 263 178 eiro, 2018.gadā līdz 4 458 562 eiro. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 2020.gadu.

Kopējās kredīta izmaksas 15 gadu ilgā periodā 4 845 143 eiro, t.sk., procentu maksājumi 123 403 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,25 % apmērā.

Savukārt, lai turpinātu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" īstenošanu, 2017.gadā ir saņemts aizņēmums 740 760 eiro apmērā būvdarbiem, un ir beigušies iepirkumi par mēbeļu, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju piegādi un uzstādīšanu. Nepieciešams aizņēmums 2018.gadam 1 137 776 eiro apmērā.

Aizņēmums tiks izņemts 2017.gadā 740 760 eiro un 2018.gadā 1 137 776 eiro. Atmaksu plānots veikt, sākot ar 2020.gadu (procentu likme saskaņā ar Valsts kases noteiktajām aizdevumu likmēm).

Kopējās kredīta izmaksas 13 gadu ilgā periodā 1 922 822 eiro, t.sk., procentu maksājumi 44 286 eiro, ja procnetu likme saglabājas 0,25 % apmērā.

Vēl viens aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu ERAF projektu "Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 1.kārta". Iepirkuma rezultātā kopējās projekta izmaksas 1 134 358,44 eiro, ņemot vērā saņemto avansu no ERAF un pašvaldības līdzfinansējumu, nepieciešamais aizņēmums ir 154 833,34 eiro.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu un jaunu darba vietu izveidi Liepājā, veicot ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā – pārbūvējot Krūmu ielu posmā no Ziemeļu līdz Pulvera ielai.

Aizņēmums tiks izņemts 2018.gadā un atmaksu plānots veikt, sākot ar 2021.gadu.

Kopējās kredīta izmaksas 10 gadu ilgā periodā 157 544 eiro, t.sk., procentu maksājumi 2710 eiro, ja procentu likme saglabājas 0,25 % apmērā.

Tāpat aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā" (Vētru iela, vieta, kur plānota kempinga ierīkošana).

Projekta ietvaros tiek plānoti šādi būvdarbi:
Vētru ielas pārbūve posmā no Klaipēdas ielas līdz veloceliņam;
lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūve Vētru ielā;
ūdensvada pārbūve Klaipēdas ielā un Rietumkrasta ielā;
ielas pārbūve Klaipēdas ielā no Vētru ielas līdz Klaipēdas ielai 128;
Rietumkrasta ielas izbūve no Vētru ielas līdz dzīvojamām mājām;
elektrības pieslēguma izveide no Ventas ielas.

Neattiecināmajās izmaksās iekļauta ūdensvada pārbūve Klaipēdas un Vētru ielā.

Būvprojektu izstrādā SIA "Evolution Road", būvprojeks iesniegts un akceptēts būvvaldē.

Būvdarbu iepirkumu plānots izsludināt 2018.gada janvārī, būvdarbu sākums – 2018.gada pavasaris.

Projekta kopējās izmaksas – 787 276,53 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai:
2018.gadā – 87 388,23 eiro;
2019.gadā – 21 847,06 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai:
2018.gadā – 47 232,99 eiro;
2019.gadā – 11 808,25 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamai pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai (tiek atgūts īstenojot projektu):
2018.gadā – 495 200,00 eiro;
2019.gadā – 123 800,00 eiro.

Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa gatavo projektu iesniegšanai ITI (integrētu teritoriālo investīciju) projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā līdz 2017.gada 29.decembrim.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2019.gadā.

Līdzīgi ir ar projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā" (teritorija Vecajā ostmalā).

Projekta ietvaros plānoti šādi būvdarbi:
ceļa nogāzes (kanāla malas) nostiprināšana;
ielas pārbūve posmā no Vecās ostmalas 16/18 līdz Liepājas ezeram;
lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas pārbūve posmā no Vecās ostmalas 16/18 līdz Liepājas ezeram;
apgaismojuma izbūve (Jaunā iela);
apgaismojuma pārcelšana posmā no Ganību ielas līdz Fēniksa ielai;
Jaunās ielas posma izbūve.

Neattiecināmajās izmaksās iekļauta apgaismojuma pārcelšana posmā no Ganību ielas līdz Fēniksa ielai.

Būvprojektu izstrādā SIA "Projekts 3", būvprojekts iesniegts būvvaldē akceptēšanai.

Būvdarbu iepirkumu plānots izsludināt 2018.gada janvārī, būvdarbu sākums – 2018.gada pavasaris.

Projekta kopējās izmaksas 2 217 529,80 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai:
2018.gadā – 264 034, 20 eiro;
2019.gadā – 66 008,55 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai:
2018.gadā – 13 795,84 eiro;
2019.gadā – 3 448,96 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamai pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai (tiek atgūts īstenojot projektu):
2018.gadā – 1 496 193,80 eiro;
2019.gadā – 374 048,45 eiro.

Attīstības pārvaldes Projektu nodaļa gatavo projektu iesniegšanai ITI projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā līdz 2017.gada 29.decembrim.

Objektu plānots nodot ekspluatācijā 2019.gadā.