Liepājas pilsētas domes pastāvīgās pilsētas Attīstības komitejas 22. septembra sēdes protokols

Sēdi vada komitejas priekšsēdētājs Guntars Krieviņš, sēdē piedalās 6 komitejas locekļi: Gunārs Ansiņš, Sergejs Dikterjovs, Ivars Kesenfelds, Irēna Opšteine, Uldis Sesks, Jānis Vilnītis.

Klātesošie: Māris Egmanis, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāja p.i.; Kristīne Liepa, Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja; Laura Lipska, pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas vadītāja, Edgars Rāts, pašvaldības izpilddirektors; Uldis Stelmakers; Liepājas kapsētu pārvaldes direktors; Anatolijs Suškovs, SIA "Liepājas enerģija" valdes priekšsēdētājs; Andris Štāls, SIA "Liepājas enerģija" valdes loceklis; Mārtiņš Tīdens, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

Sēdi protokolē Gita Lukate.
 
Darba kārtība
1. Par SIA "Liepājas enerģija" sasniegtajiem rezultātiem un plāniem.
2. Par finansējuma piešķiršanu projektam "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana".
3. Par bezmantinieka mantu Eduarda Tisē ielā 85-2.
4. Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 12-17.
5. Par bezmantinieka mantu Dorupes ielā 23-11.
6. Par bezmantinieka mantu Piltenes ielā 5-14.
7. Par bezmantinieka mantu Ugāles ielā 8-2.
8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11. Par dzīvojamo māju un palīgēkas nojaukšanu.
12. Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu.
13. Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
14. Par servitūta nodibināšanu.
15. Par servitūta nodibināšanu.
16. Par Vidusceļa ielas daļas, blakus Bernātu ielai 21, iznomāšanu.
17. Par zemesgabala Brīvības ielā 150 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
18. Par piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A.
19. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
 
1.
Par SIA "Liepājas enerģija" sasniegtajiem rezultātiem un plāniem
Ziņo Guntars Krieviņš: Aicinu SIA „Liepājas enerģija” pārstāvi informēt deputātus par SIA „Liepājas enerģija” sasniegtajiem rezultātiem un plāniem.
RUNĀ Anatolijs Suškovs: SIA „Liepājas enerģija” veic modernizāciju saskaņā ar uzņēmuma Dalībnieku apstiprināto attīstības plānu 2009.-2016.gadam. Plānā ir paredzēts īstenot četrus lielus projektus:
- koģenerācijas stacijas izbūve Tukuma ielā 2A, investīcijas – 2 miljoni latu. Stacija ir uzbūvēta un darbojas kopš 2010.gada jūnija;
- maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija, investīcijas – 7,5 miljoni latu, no tiem 3 miljoni latu ir Kohēzijas fonda atbalsts. Rekonstrukcija uzsākta 2010.gadā, šogad tiks pabeigta;
- biokoģenerācijas stacijas izveide Kaiju ielā 33, investīcijas – 6,9 miljoni latu, no tiem 2,2 miljoni latu ir Kohēzijas fonda atbalsts. Ir veikta iepirkuma procedūra par stacijas izbūvi, uzvarētājs ir AS „UPB”, līgumu plānots noslēgt līdz 2011.gada 10.oktobrim. Stacijas izbūves termiņš ir 2012.gada 1.oktobris;
- siltumavota rekonstrukcija Kaiju ielā 33, konkrēti, jaunas katlu mājas būvniecība, kurā tiks izmantota šķelda. Investīcijas – 8 miljoni latu, no tiem 4 miljoni latu ir Kohēzijas fonda atbalsts. Uzsākta iepirkumu procedūra. Plānotais izbūves termiņš 2013.gads.
Kopumā modernizācija rit pēc apstiprinātā attīstības plāna.
Uzņēmuma ikgadējie ieņēmumi varētu būt divas reizes lielāki.
Par sadales tīkliem – vecās caurules ir izgatavotas no kvalitatīva metāla, bet ļoti sliktā stāvoklī bija siltumizolācija, tāpēc arī bija tik lieli siltuma zudumi. Līdz 2009.gadam siltuma zudumi ir samazinājušies divas reizes.
Šogad tiks demontētas visas virszemes siltumtrases.
Tik liela siltumtīklu rekonstrukcija nevienā Latvijas pilsētā nav veikta.
Jauno cauruļu minimālais kalpošanas ilgums ir 30 gadi.
Runā Ivars Kesenfelds: A. Suškova kungs ļoti skaidri un pārskatāmi pastāstīja par pasākumiem kas veikti, kā rezultātā uzņēmums var gūt lielāku peļņu. Iedzīvotājiem tas nav mazsvarīgi, jo daļa uzņēmuma pieder Liepājas pilsētas domei.
Jautājums G. Krieviņam: Vai Liepājas pilsētas Domei paredzēts mainīt saistošos noteikumus, saskaņā ar kuriem SIA „Liepājas enerģija” ir monopola stāvoklis Liepājā un kura rezultātā zūd Liepājas konkurētspēja. Ienākot investoriem attiecīgos pilsētas rajonos tie ir spiesti izmantot SIA „Liepājas enerģija” sniegtos pakalpojumus. Cik ilgi tas turpināsies? Domāju, ka tas ir svarīgāks, nekā A. Suškova interesantais stāsts par to, kādus pasākumus veic sava uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai.
Runā Guntars Krieviņš: Lūdzu, par kādiem konkrētiem investoriem ir runa?
Runā Ivars Kesenfelds: Manis teiktais bija garš pakārtots teikums. Jautājums bija, vai Liepājas pilsētas dome mainīs saistošos noteikumus, ar kuriem SIA „Liepājas enerģija” ir monopola stāvoklis Liepājā, kas faktiski neatbilst Eiropas Savienības regulām?
Runā Guntars Krieviņš: Ja uzdod jautājumu, tad jāmin precīzi par kādām Eiropas Savienības regulām ir runa. Gatavojot šos saistošos noteikumus, bija mērķis panākt kā veidojas vienota politika. Pilsētas teritorija ir sadalīta zonās un ir zonas, kurās iespējams veidot alternatīvu apkuri. SIA „Liepājas enerģija” ir kā viens no pretendentiem un tai ir konkrēti uzdevumi.
Runā Anatolijs Suškovs: Liepāja šajā jomā nav vienīgā visā Latvijā. Šādi sadalījumi pa zonām pastāv arī Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Cēsīs un citās lielākajās pilsētās.
Runā Jānis Vilnītis: Par šiem konkrētajiem saistošajiem noteikumiem esmu jau savu viedokli paudis, bet tā nav šodien izskatāmā jautājuma tēma.
Par izmaksu samazinājumu uz vienu MWh – kādas izmaksas ir šobrīd un kādas ir plānotas?
Runā Anatolijs Suškovs: Jautājums ir korekts. Gala patērētājam cena mainās, jo tā atkarīga no citām pozīcijām – gāzes tarifi, PVN likme utt.
Izmaksas, mūsu gadījumā no uzņēmuma pārņemšanas brīža, nesegtu izdevumus par 2,5 miljoniem latu. Šobrīd mūsu plānotā pašizmaksa ir:
- gāzes koģenerācija 3 Ls/MWh,
- siltumtrašu rekonstrukcija 1,5 Ls/MWh,
- biokoģenerācija 2012.gadā aptuveni 5 Ls/MWh.
Runā Jānis Vilnītis: Es jautāju kādas ir ražošanas izmaksas šobrīd un kādas plānotas nākotnē?
Runā Anatolijs Suškovs: Kopējās izmaksas 12,5 miljoni latu un 48,5 Ls/MWh.
Runā Jānis Vilnītis: Kas tiek darīts ar vecajām caurulēm?
Runā Anatolijs Suškovs: Mēs tās nenododam metāllūžņos, to dara konkrētā darba veicējs. Cauruļu ieguvums ir darba veicēja izmaksu samazinājums, un tas tiek paredzēts konkursa noteikumos.
Runā Ivars Kesenfelds: Kurš sagatavo iepirkumu konkursu nolikumus?
Runā Anatolijs Suškovs: Saskaņā ar likumu uzņēmums dibina iepirkumu komisiju, komisiju vadu es, komisija veic iepirkumu procedūru. Komisijā nav neviens no „ārpuses”.
Runā Guntars Krieviņš: Atgādinu, ka šodien uzklausām un iepazīstamies ar uzņēmuma sniegto informāciju par plānotajiem pasākumiem un padarīto.
Runā Ivars Kesenfelds: Vai Jūs neesiet veikuši aprēķinus cik izmaksā visu cauruļu remontdarbi?
Es noteikti pie Jums personīgi vērsīšos.
Runā Anatolijs Suškovs: Tāds vērtējums ir bijis un uzņēmumam veikt darbus pašu spēkiem neatmaksājas, jo nav tādu resursu.
Runā Uldis Sesks: Kad varētu nodot ekspluatācijā jauno staciju?
Runā Anatolijs Suškovs: Piedāvājumā minētais būvniecības termiņš ir 11 mēneši un 2 nedēļas. Līgumu plānots noslēgt oktobrī. Līdz 2012.gada oktobrim objektam jābūt gatavam.
Runā Guntars Krieviņš: Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     pieņemt lēmumu Nr.21 „Par SIA „Liepājas enerģija” sasniegtajiem rezultātiem un plāniem”.
 
2.
Par finansējuma piešķiršanu projektam "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana".
Ziņo Laura Lipska: Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi aktivitātē 3.4.3.3. „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir š.g. 1.oktobris.
Nodibinājums Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds gatavo projekta pieteikumu „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana”.
Projektā plānoti primāri nepieciešamie ēkas glābšanas pasākumi ar mērķi novērst draudu baznīcas apmeklētājiem un nodrošināt objekta ilglaicīgu izmantošanu nākotnē, turpināt organizēt dažādus Liepājas pilsētas un Valsts mērogā nozīmīgus pasākumus, kā, piemēram, Liepājas Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls, kurš šogad atzīmē desmito jubileju un citus.
Projekta rezultātā Liepājas Svētās Trīsvienības luterāņu baznīcai (nekustamais īpašums Liepājā, Lielā ielā 9) tiks renovēts (t.sk., nosiltināts) jumts un nostiprināti ēkas pamati, kā arī palielināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Projekta kopējais budžets tiek plānots 400000 latu, no kuriem, ERAF atbalsta intensitāte ir 50% apmērā, tātad objekta īpašnieks, projekta iesniedzējs nodrošina pārējo nepieciešamā finansējuma daļu 200000 latu apmērā.
Nodibinājums Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds ir vērsies pie Liepāja pilsētas pašvaldības ar lūgumu atbalstīt Liepājas simbola – Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanu, sniedzot finansiālo atbalstu.
Nepieciešamais Liepāja pilsētas pašvaldības finansējums projektam ir 40000 latu, t.i. 20% no projektam nepieciešamā līdzfinansējuma. Finansējuma sadalījums pa gadiem - 2012.gadā 20000 latu un 2013.gadā 20000 latu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu projektam „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana””.
Runā Jānis Vilnītis: Vai Liepāja pilsētas pašvaldības finansējums Ls 40000 ir pietiekami, lai realizētu šo projektu?
Runā Kristīne Liepa: Liepāja pilsētas pašvaldības finansējums projektam ir 20% no nepieciešamā līdzfinansējuma, par ko tikām vienojušies.
Runā Jānis Vilnītis: Ja finansējums tiek piešķirts, tad Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds būs apmierināts?
Runā Kristīne Liepa: Jā, Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds būs pateicīgs par sadarbību un finansiālo atbalstu.
Runā Ivars Kesenfelds: Jautājums G.Ansiņam – ja gadījumā Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondam būs nepieciešams papildus finansējums, vai pašvaldība izskatīs jautājumu par līdzfinansējuma palielināšanu?
Runā Gunārs Ansiņš: Katru jautājumu par finanšu resursu piešķiršanu izskata Liepājas pilsētas Dome. Projekta turētājam ir jāapstiprina projekta līdzfinansējums, tas nozīmē, ka Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds kopumā apzinās kādā stāvoklī ir finanšu plūsmas. Uzskatu, ka šis projekts ir ļoti būtisks tūrisma attīstībai. Priecājos, ka I.Kesenfelds atbalsta šo projektu.
Runā Ivars Kesenfelds: Ja Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondam nepietiks finansējums šim projektam, vai Liepājas pilsētas dome varētu izskatīt izskatīs jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu?
Runā Gunārs Ansiņš: Tas ir jālemj Liepājas pilsētas Domes deputātiem.
Runā Guntars Krieviņš: Šodien izskatam sagatavoto lēmuma projektu. Ja kas mainīsies, tad izskatīsim konkrēto jautājumu.
Runā Uldis Sesks: Liepāja ir bagāta ar dievnamiem. Reliģisko lietu komisijā esam izskatījuši dažādus jautājumus, jo ir daudzi dievnami, kuriem vajadzētu finansiālu palīdzību. Dome var izskatīt un izskatīs arī citus lūgumus, bet Domes budžets ir tāds kāds ir. Šīs ir līdz šim apjomīgākais projekts.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu projektam „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
3.
Par bezmantinieka mantu Eduarda Tisē ielā 85-2
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par bezmantinieka mantu Eduarda Tisē ielā 85-2” paredz nepiekrist pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokli E.Tisē ielā 85-2, Liepājā.
Dzīvoklis ir labiekārtots, kopējā platība ir 54,3 kv.m, atrodas 1.stāvā deviņstāvu mājā. Apsaimniekošanas maksa 0,30 Ls/kv.m. Māju apsaimnieko Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ed.Tisē 85”. Uz dzīvokli nostiprināta hipotēka.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par bezmantinieka mantu Eduarda Tisē ielā 85-2” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
4.
Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 12-17
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 12-17” paredz nepiekrist pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokli Mirdzas Ķempes ielā 12-17, Liepājā.
Dzīvoklis ir labiekārtots, kopējā platība 50,5 kv.m, atrodas 2.stāvā piecstāvu mājā. Apsaimniekošanas maksa ir 0,30 Ls/kv.m. Māju apsaimnieko SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Uz dzīvokli nostiprināta hipotēka.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par bezmantinieka mantu Mirdzas Ķempes ielā 12-17” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
5.
Par bezmantinieka mantu Dorupes ielā 23-11
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par bezmantinieka mantu Dorupes ielā 23-11” paredz nepiekrist pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokli Dorupes ielā 23 - 11, Liepājā.
Dzīvoklis ir ar daļējām ērtībām, kopējā platība 21,7 kv.m, atrodas 2.stāvā divstāvu koka mājā. Dzīvošanai nav derīgs. Māju apsaimnieko SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”. Mantojuma lietā iesniegta SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” kreditora pretenzija par summu Ls 299,53.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par bezmantinieka mantu Dorupes ielā 23-11” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
6.
Par bezmantinieka mantu Piltenes ielā 5-14
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par bezmantinieka mantu Piltenes ielā 5-14” paredz nepiekrist pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokli Piltenes ielā 5-14, Liepājā.
Dzīvoklis ir labiekārtots, kopējā platība 28,1 kv.m, atrodas 3.stāvā trīsstāvu mājā. Apsaimniekošanas maksa 0,36 Ls/kv.m. Dzīvoklim ir nepieciešams remonts. Māju apsaimnieko SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs”.
Uz minēto dzīvokli ir pieteikušies kreditori - fiziska persona par summu Ls 4000,00 un Liepājas pilsētas domes Nodokļu administrācija par summu Ls 9,39.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par bezmantinieka mantu Piltenes ielā 5-14” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
7.
Par bezmantinieka mantu Ugāles ielā 8-2
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par bezmantinieka mantu Ugāles ielā 8-2” paredz piekrist pārņemt Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā dzīvokli Ugāles ielā 8-2.
Dzīvoklis ir labiekārtots, kopējā platība ir 53,7 kv.m, atrodas 1.stāvā piecstāvu mājā. Apsaimniekošanas maksa ir 0,30 Ls/kv.m (vasaras mēnešos) un 0,18 Ls/kv.m (ziemas mēnešos). Dzīvoklim nepieciešams remonts. Māju apsaimnieko SIA „NamServiss”. Uz minēto dzīvokli ir pieteikušies kreditori - SIA „Nam Serviss” par summu Ls 54,34 un Liepājas pilsētas Domes Nodokļu administrācija par summu Ls 9,31.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par bezmantinieka mantu Ugāles ielā 8-2” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
8.
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baseina ielā 17-6 atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
9.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 6A atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. Nekustamais īpašums Liepājā, Atmodas bulvārī 6A, tika piedāvāts 2009.gada 9.septembrī rīkotajā izsolē ar sākuma cenu Ls 98000,00. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos neviens pretendents uz minēto izsoli nepieteicās un izsole tika atlikta.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu un noteikt cik vērtējumi būtu nepieciešami.
Runā Jānis Vilnītis: Vai iepriekš veiktie vērtējumi ir novecojuši?
Runā Māris Egmanis: Jā, tie bija sagatavoti 2008.gadā.
Runā Guntars Krieviņš: Ierosinu noteikt, ka nepieciešami divi vērtējumi.
Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     1. Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
2. Īpašuma objekta Atmodas bulvārī 6A vērtības noteikšanai pasūtīt divus novērtējumus
 
10.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Cēsu rotas ielā 2, Liepājā (kopējā platība 1072,8 kv.m), palīgceltnes un funkcionāli saistītā zemesgabala 4759 kv.m, atsavināšanu – pārdošanu izsolē.
Nekustamais īpašums Liepājā, Cēsu rotas ielā 2, tika piedāvāts 2009.gada 9.septembrī rīkotajā privatizācijas izsolē ar sākuma cenu Ls 50000,00. Ekonomiskās lejupslīdes apstākļos neviens pretendents uz minēto izsoli nepieteicās un izsole tika atlikta.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,      nolemj: akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
11.
Par dzīvojamo māju un palīgēkas nojaukšanu
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par dzīvojamo māju un palīgēkas nojaukšanu” paredz nojaukt šādas Liepājas pilsētas īpašumā esošas neizīrētas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un palīgēku, kuras nav atjaunojamas, bojā pilsētas ainavu, bīstamas apkārtējai videi un cilvēkiem:
- daudzdzīvokļu māju Ģenerāļa Baloža ielā 12/18, Liepājā,
- daudzdzīvokļu māju Ģenerāļa Baloža ielā 12/18, Liepājā,
- palīgēku Ģenerāļa Baloža ielā 12/18.
SIA „Komunālā pārvalde” 2011.gada budžeta sadaļā „Avārijas ēku nojaukšanai” ir rezervēti līdzekļi tehniskās dokumentācijas apmaksai.
SIA „Komunālā pārvalde” pasūtīs ēku nojaukšanas tehnisko dokumentāciju.
Pamatojoties uz dokumentācijas datiem būs zināmi būvdarbu apjomi, attiecīgi uz kuru pamata tiks organizēta iepirkuma procedūru ēku demontāžai.
Karostas mikrorajona iedzīvotāji ir izteikuši bažas par neapdzīvotām ēkām, kas rada draudus bērniem, kuri rotaļājas minētajās ēkās un šo pagalmos. Minētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ir neizīrētas, nav apdzīvotas, nav atjaunojamas un ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, ko apstiprina būvinženieru tehniskie slēdzieni.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,     nolemj: akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par dzīvojamo māju un palīgēkas nojaukšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
12.
Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu
Ziņo Māris Egmanis: Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 5., 6. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, sagatavots lēmuma projekts „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu”.
Lēmuma projekts paredz lūgt Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu Pērkones ielā 32, Liepājā, sastāvošu no zemesgabala 42533 kv.m platībā un 5 (piecām) būvēm, pašvaldības funkciju veikšanai - nodrošinot pašvaldības teritoriālās attīstības plānā paredzēto pasākumu izpildi veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu veicināšanā, kultūras un tautas jaunrades attīstības sekmēšanu un nodot valsts īpašumā Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu Alsungas ielā 29, sastāvošu no zemesgabala 305116 kv.m platībā Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Valsts un privātās publiskās partnerības projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījumu vietu celtniecība un uzturēšana” realizēšanai.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,     nolemj: akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu un nodošanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
13.
Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par atsevišķu Liepājas pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” paredz atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.72 „Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.239 „Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - 1,      nolemj: akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par atsevišķu Liepājas pilsētas Domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” un iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra sēdē.
Runā Guntars Krieviņš: Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas Domes sēdē ziņošu es.
 
14.
Par servitūta nodibināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Lēmuma projekts „Par servitūta nodibināšanu” nepieciešams, lai nodibinātu reālservitūtu – ceļa servitūtu ar tiesībām uz braucamo ceļu Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Peldu ielā 5 par labu SIA “Liepājas Pētertirgus” piederošajam nekustamajam īpašumam Kuršu laukumā 11.
SIA “Liepājas Pētertirgus” maksās atlīdzību par servitūta lietošanu Ls 56,25 gadā un papildus PNV nodokli.
Tehniskā projekta „Ēkas rekonstrukcija Peldu ielā 5 un teritorijas labiekārtojums autostāvvietu izbūvei Peldu ielā 7, Liepājā” (turpmāk – Projekts) risinājums paredz piekļūšanas iespējas nekustamajam īpašumam Kuršu laukumā 11 pa zemesgabalu Peldu ielā 5, projektā atspoguļoti arī iebraucamie vārti. Projekta ģenerālais plāns ir saskaņots gan ar pašvaldību, gan ar SIA „Liepājas Pētertirgus” valdes locekli Dzintru Treigūti.
Nekustamajam īpašumam Kuršu laukumā 11 ir atsevišķa, 3m plata iebrauktuve no Kuršu laukuma. Šāda platuma iebrauktuve ir nepietiekama, lai to varētu izmantot piegādes transports un, galvenais, operatīvais transports, piemēram, ugunsdzēsēji, tādēļ ir pamats reģistrēt (nodibināt) braucamā ceļa servitūtu par labu nekustamajam īpašumam Kuršu laukumā 11.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Ivars Kesenfelds: Pagaidām balsojumā atturēšos, jo man nepieciešams sīkāk iepazīties ar dokumentiem.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret - nav, atturas - 1, nebalso - nav,      nolemj: akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par servitūta nodibināšanu” un iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra sēdē.
Runā Guntars Krieviņš: Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.
 
15.
Par servitūta nodibināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Sagatavotais lēmuma projekts „Par servitūta nodibināšanu” paredz piekrist, ka par labu akciju sabiedrībai „Latvenergo” tiek nodibināts servitūts uz Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma, zemesgabala Nākotnes ielā 24, Liepājā, daļu 180 kv.m platībā, elektroapgādes objekta ierīkošanai, ekspluatācijai, rekonstrukcijai un attīstībai.
paredzēta vienreizēja atlīdzība Ls 390,20 par servitūta lietošanu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par servitūta nodibināšanu” un iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra sēdē.
Runā Guntars Krieviņš: Par lēmuma projektu Liepājas pilsētas domes sēdē ziņošu es.
 
16.
Par Vidusceļa ielas daļas, blakus Bernātu ielai 21, iznomāšanu
Ziņo Māris Egmanis: Lai nodrošinātu Ļ.Baibakovai tiesības iznomāt uz 5 gadiem Vidusceļa ielas, blakus nekustamajam īpašumam Bernātu ielā 21, daļu 25 kv.m platībā namīpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai, sagatavots lēmuma projekts „Par Vidusceļa ielas daļas, blakus Bernātu ielai 21”.
Nomnieks maksās nekustamā īpašuma nodokli 1.5% apmērā no zemesgabala daļas kadastrālās vērtības gadā un nomas maksu saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu Ls 5.00 mēnesī un papildus nomas maksai PVN nodokli.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par Vidusceļa ielas daļas, blakus Bernātu ielai 21” un iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra sēdē.
Runā Guntars Krieviņš: Lūdzu deputātu Sergeju Dikterjovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
 
17.
Par zemesgabala Brīvības ielā 150 nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo Māris Egmanis: Lai nodrošinātu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Brīvība” tiesības pagarināt zemes nomas līguma termiņu zemesgabala Brīvības ielā 150, 26551 kv.m platībā, garāžu uzturēšanai un apsaimniekošanai līdz 2016.gada 13.septembrim, sagatavots lēmuma projekts „Par zemesgabala Brīvības ielā 150 nomas līguma termiņa pagarināšanu”.
Nomas maksa gadā sastāda Ls 1686,09 (bez PVN).
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Runā Uldis Sesks: Ierosinu nomas līgumu slēgt uz 3 gadiem, nevis uz 5 gadiem.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu un ierosinājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu, nosakot, ka līguma termiņš tiek pagarināts uz 3 gadiem.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     1. Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par zemesgabala Brīvības ielā 150 nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai Liepājas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra sēdē.
2. Pagarināt zemes nomas līguma termiņu zemesgabala Brīvības ielā 150, 26551 kv.m platībā, garāžu uzturēšanai un apsaimniekošanai līdz 2014.gada 13.septembrim.
Runā Guntars Krieviņš: Lūdzu deputātu Sergeju Dikterjovu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.
 
18.
Par piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A
Ziņo Māris Egmanis: Liepājas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ciedrs 1” 2011.gada 30.maija iesniegumu ar lūgumu izskatīt piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A, kas robežojas ar Garnizona kapiem.
Saskaņā ar Liepājas zemesgrāmatu datiem, nekustamais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 37A pieder sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ciedrs 1” un sastāv no zemesgabala 23239 kv.m platībā un uz tā atrodas sešas būvēs.
Nekustamais īpašums ir apgrūtināts ar VAS „Latvijas hipotēku un zemes banka” hipotēku par Ls 96000 (deviņdesmit seši tūkstoši) latu.
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas kapsētu pārvalde” (turpmāk – Liepājas kapsētu pārvalde) ir izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ciedrs 1” piedāvājumu. Liepājas kapsētu pārvalde ir ieinteresēta Garnizona kapsētas paplašināšanā, jo esošā kapsētas teritorija ir tikai 7077 kv.m un jauniem apbedījumiem šobrīd tā ir nepietiekama. Ja jaunas kapsētas izveidei Karostā citu iespēju nav, tad esošās Garnizona kapsētas paplašināšana uz blakus esošo zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A būtu labs risinājums.
Izvērtējot īpašumu telpisko struktūru un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ciedrs 1” piedāvājumu atpirkt zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas Būvvalde” uzskata, ka Garnizona kapsētu paplašināšana uz Ģenerāļa Baloža 37A zemesgabala, būtu lietderīga.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma jautājumu konsultatīvās padomes 2011.gada 20.jūlija priekšlikumu, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde” (turpmāk – Nekustamā īpašuma pārvalde) ir pasūtījusi un saņēmusi sertificētas vērtētājas Anitas Vēdiķes 2011.gada 22.augusta vērtējumu „Par nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 37A, Liepājā, novērtēšanu”. Nekustamais īpašums novērtēts par Ls 119 500 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši pieci simti latu).
Liepājas pilsētas Dome 2011.gada 8.jūnija sēdē ir pieņēmusi lēmumu par jaunā Liepājas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskata pilnveidošanu, ar kuru ir paredzēta Garnizona kapu paplašināšana A un Z-A virzienā.
Sagatavotais lēmuma projekts „Par piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A” paredz pieņemt zināšanai Nekustamā īpašuma pārvaldes sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ciedrs 1” piedāvājumu Liepājas pilsētas pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemesgabala 23239 kv.m platībā un uz tā atrodošajām sešām būvēm, Ģenerāļa Baloža ielā 37A Garnizona kapsētas paplašināšanai.
Runā Ivars Kesenfelds: Manuprāt ideja ir laba, bet es atturēšos jo nav skaidri visi nosacījumi.
Runā Māris Egmanis: Šis lēmuma projekts netiek virzīt izskatīšanai Liepājas pilsētas domes sēdē.
Runā Gunārs Ansiņš: Manuprāt loģiski būtu turpināt attīstīt kapu teritoriju. Piekrītu, ka vajadzīgs ģeologa viedoklis, otra lieta - šī teritorija ir ļoti liela, Kapsētu pārvaldei būtu jāizstrādā kāds attīstības scenārijs, kā teritoriju var izmantot. Šajā pilsētas rajonā ir neliels iedzīvotāju skaits, būtu jāizvērtē visi aspekti kapsētas paplašināšanai.
Es neesmu pret paplašināšanu, bet jāveic papildus izvērtējums no dažādiem aspektiem.
Runā Ivars Kesenfelds: Arī es šobrīd piekrītu kapsētas paplašināšanai, bet vēl ir daudzi aspekti, kurus būtu jāizvērtē.
Runā Guntars Krieviņš: Nekustamā īpašuma pārvalde ir sagatavojusi pārskatāmu informāciju par šo jautājumu.
Jautājums saistīts ar jaunā pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, jo viena no tā sastāvdaļām ir kapsētas. Diskusiju laikā viens no jautājumiem bija par kapsētu Karostas rajonā. Bija divi priekšlikumi – viens, jaunu kapsētu veidot Jātnieku un Artilērijas ielu krustojumā, bet plānojuma izstrādātāji uzskatīja, ka šis nebūtu labākais risinājums, jo būtu apgrūtināta iedzīvotāju nokļūšana un infrastruktūras sakārtošana, otrs priekšlikums bija paplašināt kādu no esošajām kapsētām. Sabiedriskās apspriešanas gaitā esošai kapsētai blakus esošā īpašuma īpašnieks izteicis vēlmi realizēt savu īpašumu un piedāvā pašvaldībai to atpirkt. Kopumā teritorija sastāvētu no trīs īpašumiem – esošā kapsēta, pašvaldības īpašumā esošais zemesgabals Ģenerāla Baloža ielā 37B un piedāvātais īpašums Ģenerāļa Baloža ielā 37A.
Nekustamā īpašuma pārvalde ir veikusi īpašuma novērtēšanas procedūru, lai aptuveni būtu zināms, kādi finanšu līdzekļi ir nepieciešami, kā arī jautājumu pārrunājusi ar Liepājas kapsētu pārvaldes vadību. Šodien mums jāizsaka konceptuāls viedoklis. Ja nobalsojam, ka piekrītam esošās kapsētas paplašināšanai, tad Nekustamā īpašuma pārvaldei būs jāveic dažādas procedūras un jārisina jautājumi par ēkām uz šī zemesgabala – vai tās nojaukt vai kādas var izmantot.
Aicinu Liepājas kapsētu pārvaldes direktoru sniegt īsu komentāru.
Runā Uldis Stelmakers: Teritorija, kura tiek piedāvāta, ir ļoti izdevīga, jo liela daļa šī rajona iedzīvotāji varētu turpināt veikt apbedījumus, tiem nebūtu jāšķērso visa Liepāja un jāapglabā tuvinieku Dienvidu kapsētā. Esošā kapsētas teritorija ir 0,8ha, kas praktiski visa ir izmantota, bet tomēr vēl ir aktīva. Iedzīvotāji veido ģimenes atdusas vieta, paredzot vairākas apbedījumu vietas. Ja varētu izmantot pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu, tad mēs iegūtu apbedījuma vietu aptuveni 10 gadiem.
Esošā teritorija tika apgūta pilnībā nepilnu 15 gadu laikā.
Runā Jānis Vilnītis: Uzticos profesionāļu viedoklim, bet vai ir izvērtēta nepieciešamā un esošā infrastruktūra, vai teritoriju var izmantot kapsētai, vai nepieciešami lieli ieguldījumi?
Runā Uldis Stelmakers:     Pievienojot vienu zemesgabalu, teritorija būtu pietiekami ilgam laikam izmantojama. Šajā zemesgabalā atrodas arī ēkas, kuras nebūtu vajadzīgas.
Runā Guntars Krieviņš:     Ja mēs konceptuāli atbalstam šādu ieceri, tad Nekustamā īpašuma pārvaldei būtu jāpasūta dažādi pētījumi un novērtējumi, lai izvērtētu vai šī teritorija ir piemērota kapsētai.
Runā Gunārs Ansiņš: Manuprāt, ir jāsaprot vai teritoriju var izmantot kapsētai.
Runā Ivars Kesenfelds: Vai ir domāts un risināts jautājums par krematorija būvniecību Liepājā?
Runā Guntars Krieviņš: Šāds jautājums ir pārrunāts.
Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     akceptēt sagatavoto lēmuma projektu „Par piedāvājumu iegādāties zemesgabalu Ģenerāļa Baloža ielā 37A” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās Finanšu komitejas 2011.gada 22.septembra sēdē.
 
19.
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Ziņo Mārtiņš Tīdens: Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.445 „Par pilnvarojumu” ir pilnvarojusi Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (nekustamā īpašuma jautājumos) Mārtiņu Tīdenu Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), izpilddirektora vietniekam M.Tīdenam jāsniedz informācija par izskatītajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem attiecībā uz pirmpirkuma tiesība neizmantošanu.
Liepājas pilsētas pašvaldībā, laika posmā no 2011.gada 27.jūlija līdz 2011.gada 9.septembrim reģistrēti šādi nekustamā īpašumu pirkuma –pārdevuma līgumi:
- Ganību iela 105, Liepājā (kadastra Nr.1700 041 0010), sastāvoša no zemesgabala 684 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos 1-stāva mūra ēku, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 20000,
- Ganību iela 107, Liepājā (kadastra Nr.1700 041 0438), sastāvoša no zemesgabala 678 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošajām trīs ēkām (būvēm), par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 30000,
- Zirņu iela 121, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0302), sastāvoša no zemesgabala 661 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 8000,
- Lauku iela 50A, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0395), sastāvoša no zemesgabala 518 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgceltni, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 4800,
- Antas Klints iela 17, Liepājā (kadastra Nr.1700 040 0286), sastāvoša no zemesgabala 750 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divas palīgceltnes, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 37000,
- Stārķu iela 37B, Liepājā (kadastra Nr.1700 012 0881), sastāvoša no zemesgabala 1160 kv.m kopplatībā par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 10000,
- Usmas iela 9, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0011), sastāvoša no zemesgabala 604 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 40000,
- Līvas iela 2, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0427), sastāvoša no zemesgabala 444 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 40000,
- Dzērves iela 26B, Liepājā (kadastra Nr.1700 042 0339), sastāvoša no zemesgabala 618 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošajiem diviem namīpašumiem, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 120000,
- Šaurā iela 5, Liepājā (kadastra Nr.1700 032 0272), sastāvoša no zemesgabala 470 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 70000,
- Ezermalas iela 3D, Liepājā (kadastra Nr.1700 022 0166), sastāvoša no zemesgabala 1210 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 1100,
- Cieceres iela 46A, Liepājā (kadastra Nr.1700 044 0546), sastāvoša no zemesgabala 1160 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 31682,22,
- Ploču iela 6A, Liepājā (kadastra Nr.1700 014 0309), sastāvoša no zemesgabala 816 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 2000,
- Klaipēdas iela 36, Liepājā (kadastra Nr.1700 040 0100), sastāvoša no zemesgabala 709 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un saimniecības ēku, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 20000,
- Baznīcas iela 24, Liepājā (kadastra Nr.1700 033 0033), sastāvoša no zemesgabala 582 kv.m kopplatībā, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu Ls 10000.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
Runā Guntars Krieviņš: Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Komiteja, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, nebalso - nav, nolemj:     pieņemt lēmumu Nr.22 „Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.