Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Pilsētas attīstības komitejas 15.janvāra sēdes oficiālo protokola izrakstu – debatēm un pieņemtajiem lēmumiem.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
PASTĀVĪGĀ PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS KOMITEJA

Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālrunis 63404774, fakss 63423391


SĒDES PROTOKOLS
LIEPĀJĀ
2015.gada 15.janvārī    Nr. 1

Sēde sasaukta 2015.gada 15.janvārī pulksten 11.15.
Sēde atklāta 2015.gada 15.janvārī pulksten 11.19.
Sēdi vada KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Gunārs ANSIŅŠ

Sēdē piedalās 5 komitejas locekļi:
Māris CEIRULIS
Jurijs HADAROVIČS
Guntars KRIEVIŅŠ
Romans MILOSLAVSKIS
Uldis SESKS
 
Sēdē nepiedalās 1 komitejas loceklis:  Jānis VILNĪTIS, komandējumā

Klātesošie:
Agita ANSULE, Pilsētas galvenā māksliniece
Dace ARĀJA, Pašvaldības Juridiskās daļas juriste
Mārtiņš ĀBOLS, Pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs
Ita CĒRMANE, Žurnāliste
Arturs DOMBROVSKIS, SIA “Ardenis” pārstāvis
Brigita DREIŽE, Pašvaldības eksperte
Māris EGMANIS, Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs
Didzis JĒRIŅŠ, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Kaspars KĻAVENIEKS, SIA “Geo Consultants” pārstāvis
Agija KUDRĒVIČA, Liepājas pilsētas Būvvaldes Juridiskās daļas vadītāja
Agrita KULVANOVSKA, Liepājas pilsētas Būvvaldes vadītāja
Ivars ĶERVIS, SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes loceklis
Vēsma LĒVALDE, Žurnāliste
Dace LIEPNIECE, Pašvaldības Vides un veselības daļas vides aizsardzības vecākā speciāliste
Linda MARKUS-NARVILA, Pašvaldības Attīstības pārvaldes projektu koordinatore
Normunds NIEDOLS, SIA “Liepājas RAS” valdes loceklis
Sarmīte PUJĒNA, Žurnāliste
Edgars RĀTS, Pašvaldības izpilddirektors
Armīns ROBEŽNIEKS, SIA “Liepājas autostāvvietas” izpilddirektors
Mārtiņš TĪDENS, Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
Inguna TOMSONE, Pašvaldības Attīstības pārvaldes eksperte
Normunds VAITEIKS, Pašvaldības Juridiskās daļas jurists
Arnis VĪTOLS, Pašvaldības Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs
Inga ŽURAVSKA, Pašvaldības Attīstības pārvaldes ekonomiste
 
Sēdi protokolē: Gita LUKATE

DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
2. Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam.
3.Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu.
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja”.
5. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā.
6. Par zemesgabala Rīgas ielā 50 robežu apstiprināšanu.
7. Par zemes vienību platību precizēšanu.
8. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
9. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
10. Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu.
11. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
12. Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu.
13. Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
14. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 14.novembra lēmumā Nr.349 “Par zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamās daļas iznomāšanu”.
15. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.62 “Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 iznomāšanu”.
16. Par zemesgabala Brīvības ielā 3/7 iznomāšanu.
17. Par Celmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, daļas iznomāšanu.
18. Par zemesgabala Cukura ielā 36 daļas iznomāšanu.
19. Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 daļas iznomāšanu.
20. Par zemesgabala Cieceres ielā 18 daļas iznomāšanu.
21. Par zemesgabala Miera ielā 40/42 daļas iznomāšanu.
22. Par zemesgabala Evalda Rimbenieka ielā 1 daļas iznomāšanu.
23. Par LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNA 2014.-2020.GADAM darba grupas paveikto.
24. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu.
25. Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai.

Par izmaiņām darba kārtībā un papildjautājumiem
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: - Ierosinu, pirmkārt, izslēgt no darba kārtības trešo jautājumu “Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu”, jo šis jautājums tiks skatīt Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejā un, otrkārt, iekļaut Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtībā SIA “Liepājas autostāvvietas” sagatavoto jautājumu “Par informatīvo ziņojumu”.
Ja citu ierosinājumu nav, aicinu balsot par šo priekšlikumu.
KOMITEJA, atklāti balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas - nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:1.Izslēgt no Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtības trešo jautājumu “Par Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu”.

2.Iekļaut Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtībā jautājumu “Par informatīvo ziņojumu”.

1.#
Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem

ZIŅO Dace LIEPNIECE: - Jaunais Atkritumu apsaimniekošanas likums ir stājies spēkā 2010.gada 18.novembrī, kas nosaka citas prasības, kuras iekļaujamas pašvaldības saistošajos noteikumos, tāpēc ir izstrādāti jauni noteikumi.
Saistošo noteikumu mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī samazināt un novērst vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka veselībai drošu vidi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem” un saistošo noteikumu projektu “LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma un saistošo noteikumu projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem” un saistošo noteikumu projektu “LIEPĀJAS PILSĒTAS SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI” un iesniegt tos izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma un saistošo noteikumu projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

2.#
Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam
ZIŅO Normunds NIEDOLS: - Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas pirmais punkts paredz, ka pašvaldība organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam 2.2.1.punktā ir paredzēts, ka pašvaldības, kuras ietilpst attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā, savstarpēji sadarbojoties, var organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi savam atkritumu apsaimniekošanas reģionam.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS RAS” (turpmāk – “LIEPĀJAS RAS”), kas ir Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību kapitālsabiedrība un kuras dalībniece ir arī Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 21.marta lēmumu Nr.91 "Par atkritumu apsaimniekošanas plānu" ir veikusi Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi.
Lai norādītais plāns kā politikas plānošanas dokuments iegūtu saistošu spēku Pašvaldības teritorijā, plāns jāapstiprina Pašvaldības domē ar lēmumu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam” un uzklausīt SIA “Geo Consultants” pārstāvi Kasparu Kļavenieku.
RUNĀ Kaspars KĻAVENIEKS: - Iepazīstina klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par plāna izstrādi.
RUNĀ Normunds NIEDOLS: - Papildus varu piebilst, ka šobrīd visas Liepājas rajona pašvaldības, izņemot Durbi, būs plānu apstiprinājušas. Nākamais solis pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma saņemšanas, būs iepirkuma organizēšana. Par šo soli tuvākajos mēnešos sagatavosim atsevišķu domes lēmumu. Izmaiņas izstrādātajā plāna var ieviest grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja skaitam ieguvumus no šī plāna, tad mēs paplašinām dalīto atkritumu vākšanu, paplašinām apsaimniekojamo rajonu un pildām arī Eiropas Savienības noteikto plānu.
RUNĀ Jurijs HADAROVIČS: - Valsts kopumā virzās uz atkritumu dalīto vākšanu, pēc cik gadiem mēs visi pāriesim uz šādu sistēmu?
RUNĀ Kaspars KĻAVENIEKS: - To viennozīmīgi nevar pateikt. Latvijā ir reģioni, kur ir nodrošināts viens savākšanas punkts pat uz 100 vai 200 iedzīvotājiem. Uzskatu, ka nepieciešams lielāks ieguldījums iedzīvotāju informēšanā un mudināšanā ieviest un piedalīties dalītā atkritumu vākšanas sistēmā.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020.gadam” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

3.#
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja”
ZIŅO Dace ARĀJA: - Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvi sporta infrastruktūras (stadionu, atpūtas kompleksa “Draudzība”, nekustamo īpašumu “Lauviņas” un “Varavīksnītes”) apsaimniekošanu, nepieciešams lēmums par Deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „OC Liepāja”, kurš pildīs no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktā ietilpstošās autonomās funkcijas izrietošu uzdevumu - sporta infrastruktūras apsaimniekošanu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja””.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “OC Liepāja”” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS 2015.gada 15.janvāra sēdē.

4.#
Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā
ZIŅO Agija KUDRĒVIČA: - SIA „AdGuru” (iepriekš – SIA “Positivus”) 2009.gada 9.oktobrī noslēdza līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldību par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā. Tīkla reklāmas līgums noslēgts uz 5 (pieciem) gadiem un tas ir spēkā līdz 2014.gada 31.oktobrim. Minētā līguma termiņš ir beidzies un tajā nav paredzēta līguma pagarināšana. Ievērojot, ka SIA “AdGuru” lūgusi noslēgt jaunu līgumu un Liepājas pilsētas pašvaldībai iebildumu pret to nav, sagatavots lēmuma projekts par līguma slēgšanu. Pamatojoties uz SIA “AdGuru” 2015.gada 7.janvāra iesniegumu, no līguma izslēgti četri reklāmas objekti.
Līguma teksts pielāgots izmaiņām tiesību aktos reklāmas jomā.
Liepājas pilsētas domē 2015.gada 14.janvārī no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” saņemta vēstule, kurā informēts, ka sabiedrība nav trupinājusi līgumattiecības ar SIA “AdGuru”  par objektu Graudu ielā 52, Liepājā. Ievērojot to, ka līgums neturpinās, lūdzu svītrot lēmuma projekta 1.9.punktu par adresi Graudu ielā 52, Liepājā.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā”.
RUNĀ Jurijs HADAROVIČS: - Pirms noslēdzam līgumu ar šo reklāmas firmu, vēlos pievērst jūsu uzmanību reklāmas stendiem. Pilsētā ir novērojams, ka uz šiem  stendiem redzama informācija par pasākumiem, kas sen jau notikuši – piemēram, joprojām stāv informācija par L.Reinika koncertu 2014.gada 31.decembrī, arī pagājušā gada ziemas festivāla reklāma bija vēl ilgi pēc pasākuma noslēguma. Uzņēmēja atbilde uz šo problēmu bija - kamēr nav jauna reklāma, tikmēr tiek turēta iepriekšējā!
Ierosinu papildināt līguma 4.7.punktu ar nosacījumu, ka uzņēmējam 5 dienu laikā reklāma jānomaina pret citu reklāmu vai pret pašreklāmu.
RUNĀ Agija KUDRĒVIČA: - Uzskatu, ka reklāmas maiņu var veikt 3 dienu laikā.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu un ierosinājumu vairāk nav, aicinu balsot par precizēto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ: 1.Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā”:
1.1.svītrot 1.9.punktu par adresi Graudu ielā 52, Liepājā;
1.2.papildināt līguma 4.7.punktu ar nosacījumu, ka sabiedrībai pēc notikuša pasākuma trīs dienu laikā jānoņem reklāma no reklāmas objektiem.
2.Precizēto lēmuma projektu iesniegt izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

5.#
Par zemesgabala Rīgas ielā 50 robežu apstiprināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai ierakstītu zemesgrāmatā Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 50 (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) un Brīvības ielā 55 (neapbūvēts zemesgabals) apvienošanu. Īpašumu apvienošanas rezultātā izveidots nekustamais īpašums, sastāvošs no zemesgabala 20148 kv.m platībā un uz tā esošajām ēkām, ar adresi – Rīgas iela 50.
Īpašumu apvienošana nepieciešama, lai varētu realizēt Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecības ieceri.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Rīgas ielā 50 robežu apstiprināšanu”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Rīgas ielā 50 robežu apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

6.#
Par zemes vienību platību precizēšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:- Lai veiktu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ir veikta trīs Liepājas pilsētas pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu (Lībiešu ielā 8, Lībiešu ielā 12 un Baterijas ielā 21B) kadastrālā uzmērīšana. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.446 „Par zemesgabalu piekritību Liepājas pilsētas pašvaldībai” norādītās zemesgabalu platības un uzmērītās zemesgabalu platības pārsniedz pieļaujamo kļūdu, kāda noteikta normatīvajos aktos un līdz ar to nepieciešams apstiprināt zemesgabalu precizētās jaunās platības.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par platību precizēšanu”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par platību precizēšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

7.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.41 Kārklu ielā 6, Liepājā, atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu atsavināšanas ierosinājuma iesniedzējam - dzīvokļa īrniekam.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Guntaru Krieviņu par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

8.#
Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Sagatavotais lēmuma projekts “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” paredz atļaut uzsākt Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 26-5, Liepājā (kadastra numurs 1700 902 9818) atsavināšanu, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu un apstiprināt nosacīto cenu 6300,00 EUR.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2015.gada 15.janvāra sēdē.

9.#
Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Liepājas pilsētas pašvaldība ir iegādājusies zemesgabalu Baložu ielā 1, Liepājā. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka, kura ilgstoši ir neapdzīvota un ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Lai varētu izstrādāt būvprojektu un veikt būvdarbus daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” papildus autostāvvietu izbūvei, nepieciešams  nojaukt ēku.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par ēkas Baložu ielā 1 nojaukšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2015.gada 15.janvāra sēdē.

10.#
Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: - Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas Domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu Nr.445 „Par pilnvarojumu” ir pilnvarojusi Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieku (nekustamā īpašuma jautājumos) Mārtiņu Tīdenu Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai.
Saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2010.gada 21.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.11), izpilddirektora vietniekam M.Tīdenam jāsniedz informācija par izskatītajiem pirkuma – pārdevuma līgumiem attiecībā uz pirmpirkuma tiesība neizmantošanu.
Liepājas pilsētas pašvaldībā, laika posmā no 2014.gada 28.oktobra līdz 31.decembrim reģistrēti šādi nekustamā īpašumu pirkuma – pārdevuma līgumi:
- Ķoniņu ielā 7B, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 621 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35000 EUR;
- Teodora iela 8, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 373 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 EUR;
- Stārķu ielā 22, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 784 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3700 EUR;
- Atmodas bulvārī 10C, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 712 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 35000 EUR;
- Cenkones iela 12, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 741 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 50000 EUR;
- Kalēju iela 23, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 731 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos būvi, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 200000 EUR;
- Pampāļu iela 7A, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 608 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30000 EUR;
- Kviešu iela 43D, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 817 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60000 EUR;
- Baseina iela 43, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 927 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu      30000 EUR;
- Eduarda Veidenbauma iela 9, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 1673 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām dzīvojamām mājām un piecām palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 25000 EUR;
- Amatas iela 29A, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 592 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 10000 EUR;
- Saldus iela 13A, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 616 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un palīgceltnes, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 48000 EUR;
- Turaidas iela 16A, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 4819 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos 2-dzīvokļu dzīvojamo ēku ar neapdzīvojamām telpām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 40000 EUR;
- Vecā Ostmala 20, Liepājā, sastāvoša no zemesgabala 2238 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos darbnīcas un noliktavas ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 75000 EUR.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības”.

11.#
Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Garāžu īpašnieku biedrības „ZAĻĀ BIRZS 1” tiesības izdarīt grozījumus noslēgtajā 2012.gada 6.janvāra zemes nomas līgumā par zemesgabala Kuldīgas ielā 41, 2360 kv.m platībā, nomu metāla garāžu uzturēšanai un apsaimniekošanai un līguma termiņa pagarināšanai uz laiku līdz īpašnieka vai valdītāja maiņai, vai zemes reformas pabeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 6.janvārim, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Kuldīgas ielā 41 nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

12.#
Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TAVELI” tiesības pagarināt zemesgabala Jūrmalas parks daļas, 600 kv.m platībā, zemes nomas līguma termiņu uz laiku līdz 2025.gada 21.maijam esošās kafejnīcas pārbūvei un rekonstrukcijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Jūrmalas parks daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

13.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2014.gada 14.novembra lēmumā Nr.349 “Par zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamās daļas iznomāšanu”
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 14.novembra lēmumā Nr.349 „Par zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamās daļas iznomāšanu”, mainot līguma slēdzēju, jo ir veikts darījums zemesgrāmatā, kā rezultātā nekustamā īpašuma Vidusceļa ielā 32, 1/4 domājamā daļa ir piederoša citai personai, sagatavots lēmuma projekts “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 14.novembra lēmumam Nr.349 “Par zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamās daļas iznomāšanu””.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2014.gada 14.novembra lēmumam Nr.349 “Par zemesgabala Vidusceļa ielā 32, Liepājā, 1/4 domājamās daļas iznomāšanu”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

14.#
Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.62 “Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 iznomāšanu”
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Auto Nākotne” tiesības izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā, kas 2012.gada 22.februārī noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību „Auto Nākotne”, samazinot iznomāto zemesgabala Nākotnes ielā 14 platību no 4252 kv.m uz 3903 kv.m, sagatavots lēmuma projekts “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.62 “Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 iznomāšanu””.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.62 “Par zemesgabala Nākotnes ielā 14 iznomāšanu”” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Romanu Miloslavski par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

15.#
Par zemesgabala Brīvības ielā 3/7 iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” tiesības noslēgt zemes nomas līgumu par apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 3/7  9122 kv.m platībā,  nomu, no lēmuma pieņemšanas dienas uz 25 gadiem viņa īpašumā esošo ēku (būvju) īpašuma uzturēšanai un apsaimniekošanai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Brīvības ielā 3/7 iznomāšanu”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Brīvības ielā 3/7 iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

16.#
Par Celmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS:- Lai nodrošinātu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Liepājas namu apsaimniekotājs”, kā dzīvojamās mājas Celmu ielā 2 pārvaldniekam (apsaimniekotājam), tiesības iznomāt uz 5 gadiem zemesgabala – Celmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, daļu 650 kv.m platībā, teritorijas labiekārtošanai, gājēju ietves un autostāvvietu izveidošanai mājas iedzīvotājiem, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala - Celmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu ielā 2, daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala - Celmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Celmu  ielā 2, daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

17.#
Par zemesgabala Cukura ielā 36 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības iznomāt akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” uz 5 gadiem  zemesgabala Cukura ielā 36, Liepājā daļu 64,5 kv.m platīb,ā esošās ēkas (būves) Cukura ielā 36A un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1299  ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Cukura ielā 36 daļas iznomāšanu”.
Lūdzu atlikt sagatavotā lēmuma projekta izskatīšanu, jo šis zemesgabals atrodas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu un iebildumu nav, aicinu balsot par lēmuma projekta izskatīšanas atlikšanu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Atlikt sagatavotā lēmuma projekta “Par zemesgabala Cukura ielā 36 daļas iznomāšanu” izskatīšanu.

18.#
Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības iznomāt akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” uz 5 gadiem  zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18, Liepājā daļu 56,9 kv.m platībā, esošās ēkas (būves) Ģenerāļa Baloža ielā 6B un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1492  ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ: Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Ģenerāļa Baloža ielā 12/18 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

19.#
Par zemesgabala Cieceres ielā 18 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības iznomāt akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” uz 5 gadiem  zemesgabala Cieceres ielā 18, Liepājā daļu 36,4 kv.m platībā, esošās ēkas (būves) Ezerlīču ielā 12 un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1219  ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Cieceres ielā 18 daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Cieceres ielā 18 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

20.#
Par zemesgabala Miera ielā 40/42 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības iznomāt akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” uz 5 gadiem  zemesgabala Miera ielā 40/42, Liepājā daļu 61 kv.m platībā, esošās ēkas (būves) Miera ielā 42A  un tajā esošā energoapgādes objekta TP-1288  ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Miera ielā 40/42 daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Miera ielā 40/42 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

21.#
Par zemesgabala Evalda Rimbenieka ielā 1 daļas iznomāšanu
ZIŅO Māris EGMANIS: - Lai nodrošinātu tiesības iznomāt akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” uz 5 gadiem  zemesgabala E.Rimbenieka ielā 1, Liepājā daļu 30 kv.m platībā, esošās ēkas (būves) E.Rimbenieka ielā 1A un tajā esošā energoapgādes objekta TP-123  ekspluatācijai, remontam, rekonstrukcijai un renovācijai, sagatavots lēmuma projekts “Par zemesgabala Evalda Rimbenieka ielā 1 daļas iznomāšanu”.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par zemesgabala Evalda Rimbenieka ielā 1 daļas iznomāšanu” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.

22.#
Par LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNA 2014.-2020.GADAM darba grupas paveikto

ZIŅO Mārtiņš TĪDENS: - Sagatavotais lēmuma projekts “Par LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNA 2014.-2020.GADAM darba grupas paveikto” paredz pieņemt zināšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNA 2014.-2020.GADAM darba grupas atskaiti par 2013.gadu.
Iepazīstina klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par 2013.gadā paveikto.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Paldies par sagatavoto informāciju.
Ja jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par LIEPĀJAS PILSĒTAS ILGTSPĒJĪGAS ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNA 2014.-2020.GADAM darba grupas paveikto”.

23.#
Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu
ZIŅO Mārtiņš ĀBOLS: - Sagatavotais lēmuma projekts  “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu”  paredz gan pilsētas stratēģiskos virzienus laika periodam līdz 2030.un 2020.gadam, kā arī konkrētas rīcības un investīciju projektus laika periodam līdz 2020.gadam.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu.
Iepazīstina klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par izstrādātajiem dokumentiem.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Pašvaldības Attīstības pārvalde jau vairāk kā gadu strādā pie šo dokumentu izstrādes. Izstrādātie dokumenti ir pakārtoti valsts attīstības plāniem. Domāju, ka katram ir svarīgi, kāda pilsētas būs un kā tā attīstīsies.
Liels paldies Attīstības pārvaldei par paveikto darbu.
Ja jautājumu un komentāru nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam, tai skaitā ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, un Vides pārskata gala redakciju apstiprināšanu” un iesniegt to izskatīšanai pastāvīgās FINANŠU KOMITEJAS 2015.gada 15.janvāra sēdē.

24.#
Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai
ZIŅO Arnis VĪTOLS: - Liepājas pilsētas Dome ir saņēmusi SIA „JOKER LTD” iesniegumu, ar kuru SIA „JOKER LTD” lūdz izsniegt atļauju totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Uliha ielā 39/41-2N, Liepājā.
Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrā daļa nosaka vietas, kur aizliegts organizēt azartspēles, savukārt Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. Veicot konkrētās vietas izvērtējumu, secināms, ka totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu paredzēts atvērt jau esošajā spēļu zālē Uliha ielā 39/41-2N, Liepājā, un līdz šim nav konstatēts tādu faktu un apstākļu kopums, kas liecinātu, ka azartspēļu organizēšana minētajā vietā radītu būtisku valsts un Liepājas pilsētas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Lūdzu izskatīt sagatavoto lēmuma projektu “Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai”.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Parasti mēs esam atturējušies no šādu atļauju došanas. Varbūt ir kāds komentārs no juridiskā viedokļa?
RUNĀ Normunds VAITEIKS: - Šajā situācija tiek uzstādīts vēl viens aparāts, tāpēc, faktiski, netiek radīta jauna vieta. Šis ir cits gadījums. Rīgā šāds gadījums arī bija, iesniegums tika noraidīts, bet Tiesa lēma, ka lēmums bijis prettiesisks.
RUNĀ Māris CEIRULIS: - Man nākas saskarties ar atkarīgiem cilvēkiem, arī ar tādiem, kuri pateicoties šai atkarībai ieguvuši invaliditāti. Vai šī ir jauna vai nav jauna vieta, tas nemaina lietas būtību. Esmu kategoriski pret šo lēmuma projektu. Mums vajag domāt par to, lai ierosinātu likumdošanā izmaiņas, lai šādas vietas pilsētā nebūtu, tās bojā cilvēkus.
RUNĀ Jurijs HADAROVIČS: - Es arī kopumā neatbalstu azartspēles. Iepazīstoties ar šiem dokumentiem, saprotu, ka šis gadījums ir par totalizators izvietošanu esošā spēļu zālē un arī juridiski nevaram ieceri noraidīt, tāpēc atbalstīšu lēmuma projektu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Ja jautājumu un komentāru vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 4 balsīm par, pret - 2, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Akceptēt sagatavoto lēmuma projektu “Par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai” un iesniegt to izskatīšanai LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.gada 22.janvāra sēdē.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Lūdzu deputātu Juriju Hadaroviču par lēmuma projektu ziņot Liepājas pilsētas domes sēdē.


25.#
Par informatīvo ziņojumu
ZIŅO Gunārs ANSIŅŠ: - SIA “Liepājas autostāvvietas” (turpmāk – LA) bija pasūtījušas SIA “Ardenis” izstrādāt ziņojumu „Maksas autostāvvietu nepieciešamības novērtējums Liepājas pilsētā”.
Minētais ziņojums ir sagatavots, pievienots lēmuma projektam. Aicinu izstrādātājus iepazīstināt klātesošos ar sagatavotajiem materiāliem.
RUNĀ Arturs DOMBROVSKIS: - SIA “Ardenis” veica pētījumu „Maksas autostāvvietu nepieciešamības novērtējums Liepājas pilsētā”. Pētījuma mērķis bija izanalizēt autostāvvietu pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētā, LA saimniecisko darbību un sniegt rekomendācijas uzņēmuma turpmākajai darbībai, pakalpojumu attīstībai un tarifu politikai. Ziņojuma sagatavošanai tika izmantoti LA gada pārskati, statistikas dati un citi materiāli, kā arī īpaši šī ziņojuma sagatavošanas vajadzībām veiktā autostāvvietu izmantošanas ilguma apsekojuma rezultāti. Ziņojuma autori klātienē tikās ar LA vadību, kā arī vizuāli apsekoja Liepājas pašvaldības maksas autostāvvietas.
Iepazīstina klātesošo ar sagatavoto prezentāciju par veikto pētījumu.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ: - Paldies par veikto pētījumu, bet tajā pašā laikā būtu vērts padiskutēt par iespēju pagarināt stāvvietās bezmaksas stāvēšanas laiku no 15 minūtēm līdz 30 minūtēm. Šobrīd katrā stāvvietā pirmās 5 minūtes ir bez maksas. Kāds būtu Jūsu viedoklis par to, ja stāvvietās, kurās pirmās 15 minūtes ir bez maksas, šo laiku pagarinātu līdz 30 minūtēm, jo ne vienmēr tik īsā laikā var paspēt nokārtot jautājumus šajās iestādēs? Vai tas radītu spiedīgus apstākļus?
RUNĀ Arturs DOMBROVSKIS: - Ir jāveic konkrēta izpēte, kas notiek ar šīm autostāvvietām un kā tas iespaido budžetu. Būtu jāveic papildus pētījums – cik klientu, cik izmanto līdz 30 minūtēm un tad varētu aprēķināt.
RUNĀ Guntars KRIEVIŅŠ: - Citās pilsētās stāvvietas apkalpo pašvaldības uzņēmumi vai komercsabiedrības?
RUNĀ Arturs DOMBROVSKIS: - Daugavpilī un arī Igaunijā tie ir pašvaldības uzņēmumi.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Sagatavotā lēmuma projekta 2.punkts būtu jāprecizē un  jāuzdod LA sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos ņemot vērā ziņojuma secinājumus un priekšlikumus.
RUNĀ Jurijs HADAROVIČS:- Paldies par sagatavoto pētījumu.
Pētījumā redzams, ka pagarinot bezmaksas stāvēšanas laiku līdz 30 minūtēm, tas ietekmētu LA budžetu, kurš būtu jāsedz no pašvaldības līdzekļiem, tas, savukārt, nozīmē, ka pirmās 30 minūtes nebūtu bezmaksas, bet par to maksās arī tie cilvēki kuri stāvvietas nelieto vispār.
Atbalsu G.Ansiņa priekšlikumu par bezmaksas laika pagarināšanu  trijās esošajās stāvvietās, jo tas neradītu arī lielas izmaksas. Uzskatu, ka vajadzētu izvērtēt arī ceturtās šāda veida stāvvietas izveidi – pašvaldības stāvvietā Kuršu ielā 12, jo tur novietotās automašīnas stāv visu dienu un pašvaldības apmeklētājiem nav kur novietot savas automašīnas.
RUNĀ Gunārs ANSIŅŠ:- Aicinu balsot par precizēto lēmuma projektu.
KOMITEJA, balsojot ar 6 balsīm par, pret-nav, atturas-nav, nebalso-nav,     
NOLEMJ:Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par informatīvo ziņojumu”.

Sēde slēgta 2015.gada 15.janvārī pulksten 12.55.


KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS Gunārs ANSIŅŠ

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS Jurijs HADAROVIČS

KOMITEJAS LOCEKLIS Māris CEIRULIS

KOMITEJAS LOCEKLIS Guntars KRIEVIŅŠ

KOMITEJAS LOCEKLIS Romans MILOSLAVSKIS

KOMITEJAS LOCEKLIS Uldis SESKS

Protokolēja: Gita LUKATE