Nākamgad Liepājā plānots ieviest divus jaunus sociālos pabalstus un palielināt ienākumu līmeni pārtikas pabalsta saņemšanai, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Tas nepieciešams, lai palīdzību ārkārtas krīzes situācijās varētu sniegt plašākam iedzīvotāju lokam. Šodien, 8. decembrī Liepājas domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus "Par pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem" un "Par pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai", kā arī veica grozījumus noteikumos "Par pabalstu pārtikas iegādei".

"Tie ir pirmie no septiņiem soļiem, kurus plānojam veikt līdz nākamā gada sākumam, lai uzlabotu trūcīgo un maznodrošināto liepājnieku dzīves situāciju. Plānots paaugstināt arī maznodrošināto ienākumu līmeni par 10 eiro – tas ir likumsakarīgs solis, jo notikusi pensiju indeksācija un palielinājusies minimālā alga valstī,"  uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Plānots palielināt arī vienreizējo pabalstu politiski represētām personām, ieviest jaunu pabalstu  invalīdiem ratiņkrēslā vides pieejamības nodrošināšanai un palielināt GMI līmeni par nepilngadīgiem bērniem.

Pārtikas pabalstu no nākamā gada varēs saņemt ar ienākumiem līdz 90 eiro. Šobrīd vienreizējo pabalstu pārtikas iegādei var saņemt ģimene vai persona krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro. Tomēr praksē bieži ir gadījumi, kad ģimene zemo ienākumu dēļ nevar saņemt pabalstu pārtikai, jo ienākumi nedaudz pārsniedz 60 eiro mēnesī uz katru personu ģimenē. Piemēram, 2016. gadā pārtikas pabalstu saņēmušas 22 personas. Tāpēc nolemts palielināt ienākumu apmēru uz personu, palielinot maksimālo ienākumu apmēru katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī  pārtikas pabalsta saņemšanai no 60 līdz 90 eiro. Pārtikas pabalsts ir 45 eiro apmērā, un to izsniedz kā pārtikas karti preču iegādei. Sociālā dienesta 2017.gada budžetā pārtikas pabalsta izmaksai ieplānoti 4000 eiro.

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem. Liepājas pilsētas bāriņtiesa uzsver, ka tieši materiālā atbalsta trūkums dažkārt ir galvenais iemesls, kāpēc aizgādņi savus pienākumus pilda nepilnvērtīgi vai vispār nevēlas tos uzņemties.

Par pienākumu pildīšanu aizgādņi šobrīd nesaņem nekāda veida atlīdzību vai materiālu atbalstu ne no valsts, ne no pašvaldības.
Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras Liepājas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai personai, ir nepieciešams ieviest jaunu pašvaldības materiālā atbalsta veidu – pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru Liepājas pilsētas bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, vai aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā  vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvā teritorija.

Pabalsta apmērs būs 40 eiro mēnesī, bet, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk nekā trīs mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē, tad 20 eiro mēnesī. Sociālā dienesta 2017.gada budžeta projektā šī pabalsta izmaksai paredzēti 25 000 eiro.

Par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu personai ir jāmaksā valsts nodeva Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" noteiktajā apmērā. Lai gan MK noteikumi paredz personu kategorijas (personas vecumā līdz 20 gadiem, pensionāri, I vai II grupas invalīdi), kurām ir noteikti  valsts nodevas atvieglojumi, tie neattiecas uz trūcīgām personām ar zemiem ienākumiem vai bez tiem.

Lai novērstu šādas situācijas, nepieciešams ieviest jaunu pabalsta veidu Liepājas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem – pabalstu personas apliecinoša dokumenta noformēšanai.

Noteikumu projekts paredz, ka pašvaldība vienu reizi piecos gados apmaksās valsts nodevu minimālā apmērā par personu apliecinoša dokumenta - pases vai personas apliecības, izsniegšanu, personām, kurām noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā; krīzes situācijā, ja persona nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu.

Sociālā dienesta 2017.gada budžeta projektā pabalsta personas apliecinoša dokumenta noformēšanai izmaksai ir paredzēti 3000 eiro.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv.